Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
13.10 Koti koiralle
Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (41')
13.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: On ai­ka ot­taa selvää,..
13.30 Me postilaiset
Pos­ti työl­lis­tää yli 20...
13.25 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien tarinoita...
la: Lu­ka on 6-vuo­tias Co­ton de tuléar,..
14.15 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
14.10 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
Ho­tel­lin­pi­tä­jät Ad­rian ja Sha­ron pää­se­vät kauan kai­va­tul­le lomalle,..
14.40 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
15.50: Far­min ar­ki käyn­nis­tyy kun­nol­la, kun on en­sim­mäis­ten jää­hy­väis­ten ai­ka. Hai­kea mie­li muut­tuu nopeasti,..
15
15.05 Koti koiralle
Ko­ti­mai­nen eläinohjelma.
ti: Lu­ka on 6-vuo­tias Co­ton de tuléar,..
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Se mi­kä alus­sa ra­ken­ne­taan, täy­tyy myös purkaa...
ke: Jouk­ko maa­seu­tue­lä­mäs­tä haa­vei­le­via kau­pun­ki­lai­sia saa­puu Far­mil­le hy­myissä suin,..
to: Far­min ar­ki käyn­nis­tyy kun­nol­la, kun on en­sim­mäis­ten jää­hy­väisten aika...
pe: Läh­tö­las­ken­ta on al­ka­nut ja far­mi­lai­set suo­rit­ta­vat vii­mei­siä tehtäviä...
la: Se mi­kä alus­sa ra­ken­ne­taan, täy­tyy myös purkaa...
17.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Cal­lie ja Jeff os­ti­vat ta­lon sok­ko­na, ja toi­nen heis­tä ka­tuu päätöstä...
ke: . Sha­na ja Je­re­my ovat muut­ta­neet kau­pun­gin vils­kees­tä syr­jä­seu­dun hil­jai­suu­teen. Oli­ko se virhe?..
to: Wil­liam ja Ash­ley asu­vat iha­nal­la alueel­la kol­men poi­kan­sa kanssa,..
17.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
Cal­lie ja Jeff os­ti­vat ta­lon sok­ko­na, ja toi­nen heis­tä ka­tuu pää­tös­tä. Hi­la­ry ja Da­vid aut­ta­vat pa­rin sa­mal­le viivalle,
la: . Sha­na ja Je­re­my ovat muut­ta­neet kau­pun­gin vils­kees­tä syr­jä­seu­dun hil­jai­suu­teen. Oli­ko se virhe?.. Wil­liam ja Ash­ley asu­vat iha­nal­la alueel­la kol­men poi­kan­sa kans­sa, mut­ta hei­dän ta­lon­sa rat­kei­lee lii­toksistaan...
17.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
Täs­sä jak­sos­sa Sot­he­by'sin vä­lit­tä­jät myy­vät muun muas­sa rän­sis­ty­nyt­tä linnaa,..
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
ti: Jon ja Olun pi­ha on se­ka­sor­toi­nen ja lam­pi­neen vaa­ral­li­nen hei­dän pie­nel­le tyt­tärelleen...
to: Täl­lä ker­taa koh­tee­na on tyl­sä ja vil­liin­ty­nyt takapiha...
18.00 Plus-ko­koi­nen elämäni
Iso­ko­koi­nen näyt­te­li­jä Geor­ge va­li­koi hää­kak­kua ja sormusta...
19.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Lee­nu ja Art­tu ovat pit­kin mat­kaa tut­ki­neet, ovat­ko he kum­mat­kin sa­mal­la aal­to­pituudella...
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
to: Kau­den en­sim­mäi­nen pu­toa­ja sel­viää uh­raus­se­remoniassa...
19.00 elokuva: Vie­raalla maalla
(Vie­raal­la maal­la 2003) . Ko­me­diae­lo­ku­vas­sa Vil­le Haa­pa­sa­lon esit­tä­mä Tuo­mas Lin­na naa­mioi­tuu in­guu­si Omar Ghaa­lak­si tut­kiak­seen väi­tös­kir­jaan­sa var­ten ul­ko­maa­lais­ten koh­te­lua 2000-lu­vun alun Suomessa...
19.00 elokuva: Rak­kau­den rasvaprosentti
. Ro­mant­ti­nen ko­me­dia mai­nos­mies Sti­gus­ta (Mik­ko Nou­siai­nen) , jo­ka is­kee sil­män­sä heh­keään, mut­ta rak­kau­des­sa pet­ty­nee­seen El­laan (Mii­na Maa­so­la) . No­peas­ti käyn­nis­ty­vä suh­de py­syy yk­si­no­maan fyysisenä,..
19.00 elokuva: The Hust­le - Am­mattihuijarit
(Hust­le, The 2019) . Vei­ja­ri­ko­me­dias­sa rää­vä­sui­nen Pen­ny ja ele­gant­ti Jo­sep­hi­ne lyöt­täy­ty­vät yh­teen hui­ja­tak­seen rik­kai­ta mie­hiä Rans­kan Ri­vie­ral­la. Mut­ta ku­ka lop­pu­jen lo­puk­si hui­jaa ja ke­tä? Pääo­sis­sa: An­ne Hat­ha­way, Rebel Wilson,
20.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Sean löy­tää kou­lun­sa kaa­pis­ta ikä­vän vies­tin. Dan­ny ja Baez tut­ki­vat murhaa,..
ke: Frank tart­tuu Bron­xin po­lii­si­pii­rin huo­noi­hin lu­kui­hin voimalla...
to: Ir­ti­sa­nou­tu­nut ri­kos­tut­ki­ja an­taa Fran­kil­le vih­jeen ri­kok­sis­ta, mut­ta Gar­rett epäi­lee ansaa...
21
21.00 elokuva: Vie­raalla maalla
(Vie­raal­la maal­la 2003) ...
21.00 elokuva: Jack Reac­her - Tap­pa­jan jäljillä
. Tom Crui­se on vauh­dik­kaan toi­min­tat­ril­le­rin pääo­sas­sa sa­la­pe­räi­nen yh­den mie­hen tais­te­lu­ko­ne Jack Reac­her, jo­ka ku­tu­su­taan apuun sel­vit­tä­mään vii­den ih­mi­sen hen­gen vaa­ti­nut­ta tark­ka-am­pu­jais­kua Pitts­burghissa...
21.00 elokuva: The Expendables 3
(The Ex­pen­dab­les 3 2014) . Ac­tion-su­per­täh­tiä täy­teen pa­ka­tus­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Bar­ney Ros­sin (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) joh­ta­ma ryh­mä saa vas­taan­sa häi­käi­le­mät­tö­män ase­kaup­piaan Sto­ne­bank­sin (Mel Gib­son) . Kun Sto­ne­banks siep­paa Ros­sin ryh­män uu­det jäsenet,
21.00 elokuva: Vain muu­ta­man dol­larin tähden
(For a Few Dol­lars Mo­re 1965) . "Dol­la­rit­ri­lo­gian" toi­se­na osa­na tun­net­tu ita­lo­wes­tern kil­pai­le­vis­ta palk­kion­met­säs­tä­jis­tä, jot­ka jah­taa­vat sa­maa ros­vo­pääl­lik­köä au­rin­gon­paah­tei­sis­sa ja ruu­din­sa­vuis­sa tunnelmissa.
21.00 elokuva: Creed II
(Creed II 2018) . Mic­hael B. Jor­dan esit­tää ur­hei­lud­raa­mae­lo­ku­vas­sa Ado­nis Cree­diä, jo­ka koh­taa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ruu­den voi­tet­tuaan elä­män­sä ko­vim­man haas­teen yh­des­sä val­men­ta­jan­sa Roc­ky Bal­boan (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) kanssa...
21.00 elokuva: Kuutamolla
(Kuu­ta­mol­la 2002) . Kat­ja Kal­lion me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa draa­mas­sa ro­man­tii­kan­näl­käi­nen kol­me­kymp­pi­nen Ii­ris (Min­na Haap­ky­lä) haa­vei­lee rak­kau­des­ta 2000-lu­vun alun Hel­sin­gis­sä. Haa­veet näyt­tä­vät käy­vän to­teen, kun Ii­rik­sen elä­mään as­tuu ko­mea, lu­paa­va elo­ku­vaoh­jaa­ja Mar­ko (Pe­ter Franzén) .
21.00 elokuva: Bill & Ted Fa­ce the Music
(Bill & Ted Fa­ce the Mu­sic 2020) . Kes­ki-ikäis­ty­neet rok­ka­rit Bill ja Ted (Alex Win­ter, Kea­nu Ree­ves) tem­pau­tu­vat kos­mi­seen seik­kai­luun, kun hei­dän on es­tet­tä­vä ajan ja ava­ruu­den ro­mah­ta­mi­nen te­ke­mäl­lä maail­man pa­ras rockbiisi...
22.50 Blue Bloods
23.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
00.00: Kau­den en­sim­mäi­nen pu­toa­ja sel­viää uh­raus­se­remoniassa...
23.30 Ka­nadan rajalla
Ka­na­da­lai­nen rea­li­ty­sarja. (21')
23.25 Ka­nadan rajalla
23.50 100 Places to Be
23.55 100 Places to Be
0
00.00 4D: Lyö it­se­si lä­pi OnlyFansissa
00.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Mad­ventures Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (42')