Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
13.10 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien ta­ri­noi­ta. Oh­jel­man juon­taa Jan­ni Hus­si ja joh­ta­va­na koi­ra-asian­tun­ti­ja­na on Tom­my Wi­rén. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (42')
13.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Tree­neis­sä syk­keet ovat maksimissa,..
13.25 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien tarinoita...
14.15 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
14.10 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
Mal­lor­cal­la seik­kai­luy­ri­tys koh­taa ai­na vain li­sää ongelmia...
la: Mal­lor­cal­la seik­kai­luy­ri­tyk­sel­le on tar­jol­la ra­ha­kas keikka,..
14.40 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
15.50: Po­ruk­ka vä­he­nee ko­vaa vauh­tia ja far­mi­lai­set koh­taa­vat tup­la­pu­do­tuk­sen ja iso­ja kak­sin­taisteluita...
15
15.05 Koti koiralle
Sar­jas­sa seu­ra­taan ko­din­vaih­ta­ja­koi­rien ta­ri­noi­ta. Oh­jel­man juon­taa Jan­ni Hus­si ja joh­ta­va­na koi­ra-asian­tun­ti­ja­na on Tom­my Wi­rén. Ko­ti­mai­nen eläi­noh­jelma. (42')
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Far­mil­la on sa­lai­nen agent­ti, jos­ta ei tie­dä ku­kaan muu kuin agentti itse...
ke: Ko­ti-ikä­vä kol­kut­te­lee ovel­la, mut­ta fi­naa­li­paik­ka mo­ti­voi jaksamaan...
la: Far­mil­la on sa­lai­nen agent­ti, jos­ta ei tie­dä ku­kaan muu kuin agentti itse...
17.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
ti: Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,
17.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
to: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
17.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
18.00: Ka­na­das­sa asu­vat Mar­li ja Da­vid os­ta­vat unel­mien­sa ko­din Uu­des­ta-Seelannista,
17.00 Remp­pa vai muut­to: Muut­tuiko mieli?
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
18.00: Hi­la­ry ja Da­vid aut­toi­vat Mag­gie­ta ja Aa­ro­nia päät­tämään,..
17.00 Brit­tien ö­kyim­mät myyntikohteet
Ko­ro­na­pan­de­mia muut­ti asun­to­mark­ki­noi­ta myös Isos­sa-Bri­tanniassa...
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
ti: Li­sa, Paul ja Zia Ha­van­tis­ta ha­lua­vat puutarhan,..
ke: Da­vi­din ja Joy­cen puu­tar­ha muis­tut­taa pi­kem­min­kin vil­je­ly­pals­taa. Joy­ce ha­luaa it­sel­leen oman pie­nen pihan,..
to: Mi­riam, Ch­ris­top­her ja Abi­gail asui­vat vuo­si­kau­sia In­donesiassa...
18.00 Amis­päiväkirjat
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
19.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Pa­rin ta­voit­teet mat­kal­le oli­vat selkeät...
ke: Tä­män pa­rin reis­sul­la pai­net­tiin kaa­su poh­jaan he­ti kättelyssä...
to: Ni­na vie tref­feil­le mie­hen, jon­ka seu­ras­sa viih­tyy ve­neil­len, me­ri­hä­tään joutumatta...
19.00 elokuva: M:I III - Vaa­ral­li­nen tehtävä III
. Tom Crui­se te­kee ko­mean pa­luun Et­han Hun­tin roo­liin toi­min­ta­seik­kai­lu­jen sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa, jon­ka on oh­jan­nut Lost-sar­jan luo­ja J. J. Ab­rams. Nyt Hunt jou­tuu koh­taa­maan kaik­kien ai­ko­jen pa­him­man vas­tustajansa,..
19.00 elokuva: Nel­jät häät ja yh­det hautajaiset
. Par­haan elo­ku­van ja al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­car-eh­dok­kuuk­sil­la huo­mioi­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia Char­le­sis­ta (Hugh Grant) , jo­ka yrit­tää ys­tä­vi­neen ta­voi­tel­la to­del­lis­ta rak­kaut­ta kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä. Hugh Grant voit­ti pääo­sas­taan se­kä Gol­den Glo­ben et­tä Brit­ti-Os­ca­rin eli BAF­TA-palkinnon.
19.00 elokuva: Kuutamolla
(Kuu­ta­mol­la 2002) . Kat­ja Kal­lion me­nes­tys­ro­maa­niin poh­jau­tu­vas­sa draa­mas­sa ro­man­tii­kan­näl­käi­nen kol­me­kymp­pi­nen Ii­ris (Min­na Haap­ky­lä) haa­vei­lee rak­kau­des­ta 2000-lu­vun alun Hel­sin­gis­sä. Haa­veet näyt­tä­vät käy­vän to­teen, kun Ii­rik­sen elä­mään as­tuu ko­mea, lu­paa­va elo­ku­vaoh­jaa­ja Mar­ko (Pe­ter Franzén) .
20.00 NCIS Los Angeles
13. kau­den pää­tös­jak­sos­sa NCIS-tii­min teh­tä­vä­nä on sel­vit­tää ka­si­noryöstö,..
20.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ke: Joes­ta ha­lu­taan NYPD:n uu­det kas­vot, mut­ta sen myö­tä hä­nen per­he­taus­tan­sa uh­kaa paljastua...
to: Joe kamp­pai­lee uu­den ti­lan­teen kans­sa, ja var­sin­kin Frank poh­tii, mi­ten tul­kita sitä...
20.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
21
21.00 elokuva: Jackie
(Jac­kie 2016) . Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
21.00 elokuva: Creed II
(Creed II 2018) . Mic­hael B. Jor­dan esit­tää ur­hei­lud­raa­mae­lo­ku­vas­sa Ado­nis Cree­diä, jo­ka koh­taa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ruu­den voi­tet­tuaan elä­män­sä ko­vim­man haas­teen yh­des­sä val­men­ta­jan­sa Roc­ky Bal­boan (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) kanssa...
21.00 elokuva: Sademies
. Pe­rä­ti kah­dek­sal­la Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja kaik­ki tär­keim­mät Os­ca­rit (mm. pa­ras elo­ku­va, pa­ras oh­jaus) voit­ta­nut draa­ma toi­sis­taan täy­del­li­ses­ti poik­kea­vien vel­jes­ten Char­lie ja Ray­mond Bab­bi­tin yh­tei­ses­tä seik­kai­lus­ta ja oma­laa­tui­sis­ta koet­te­le­muk­sis­ta. It­se­kes­kei­nen au­to­kaup­pias Char­lie (Tom Cruise)..
21.00 elokuva: M:I III - Vaa­ral­li­nen tehtävä III
. Tom Crui­se te­kee ko­mean pa­luun Et­han Hun­tin roo­liin toi­min­ta­seik­kai­lu­jen sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa, jon­ka on oh­jan­nut Lost-sar­jan luo­ja J. J. Ab­rams. Nyt Hunt jou­tuu koh­taa­maan kaik­kien ai­ko­jen pa­him­man vas­tustajansa,..
21.25 elokuva: Tähtitytöt
(Poms 2019) . Ilah­dut­ta­va ko­me­dia elä­ke­läi­syh­tei­söön muut­ta­vas­ta Mart­has­ta, jo­ka muut­taa elä­ke­läi­syh­tei­söön vain odot­ta­maan kuolemaa...
21.25 elokuva: Teit meistä kauniin
(Teit meis­tä kau­niin 2016) . Isän­sä kuol­tua Hei­no­laan muut­ta­nut To­ni Wir­ta­nen pe­rus­taa punk-bän­din ka­ve­rin­sa Ant­ti Lau­ta­lan kans­sa. Kun po­ruk­kaan liit­tyy vie­lä Si­pe San­ta­puk­ki, bän­di ni­me­tään Apu­lan­nak­si. Vaih­to-op­pi­laak­si Hei­no­laan tul­lut Man­dy liit­tyy ba­sis­tik­si, ja sa­mal­la ku­vioi­hin il­mes­tyy pa­ha­mai­nei­nen Tuukka Temonen.
21.25 elokuva: Creed II
(Creed II 2018) . Mic­hael B. Jor­dan esit­tää ur­hei­lud­raa­mae­lo­ku­vas­sa Ado­nis Cree­diä, jo­ka koh­taa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ruu­den voi­tet­tuaan elä­män­sä ko­vim­man haas­teen yh­des­sä val­men­ta­jan­sa Roc­ky Bal­boan (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) kans­sa. Roc­kyl­le ai­koi­naan tap­pion kär­si­nyt, Ado­nik­sen isän sur­man­nut Ivan Dra­go (Dolph Lundgren) ,
23.00 NCIS Los Angeles
13...
23.10 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
23.35 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.30 Ka­nadan rajalla
23.40 100 Places to Be
23.50 100 Places to Be
23.50 100 Places to Be
0
00.00 4D: Ir­lan­nin On­ly­Fans-tähdet
00.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Mad­ventures Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.