Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
13.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: . Pe­li käyn­nis­tyy kunnolla,..
14.15 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
14.10 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
la: Mo­net bri­tit muut­ta­vat ete­lään pa­rem­man elä­män toivossa... Su­kel­lu­so­pet­ta­jat Ed ja Jo saa­vat en­sim­mäi­set asiakkaansa...
14.40 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
15.50: Aiem­min pu­don­neet far­mi­lai­set pa­laa­vat ja fi­naa­li­sop­pa saa mon­ta keittäjää...
15
15.05 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Ja­nin unel­ma on pääs­tä po­lii­sik­si tai pa­lomieheksi...
to: Nau­ru rai­kaa ja on­nen kyy­ne­liä vuodatetaan,..
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: Far­mi­lai­set ki­saa­vat va­paa­li­pus­ta se­mi­fi­naa­liin ja jou­tu­vat ko­viin hom­miin kauas farmilta.
to: Aiem­min pu­don­neet far­mi­lai­set pa­laa­vat ja fi­naa­li­sop­pa saa mon­ta keittäjää...
pe: Mie­het kyök­kiin ja nai­set pellolle...
la: Far­mi­lai­set ki­saa­vat va­paa­li­pus­ta se­mi­fi­naa­liin ja jou­tu­vat ko­viin hom­miin kauas farmilta.
17.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
ke: Elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta Trish ja Co­lin ovat os­ta­neet van­han junavaunun,..
17.00 Mas­sii­viset muutot
Do­ku­menttisarja.
Leo­nie ja Bren­don ha­lua­vat siir­tää vik­to­riaa­ni­sen hu­vi­lan kau­niil­le har­jul­le ja teh­dä sii­tä ro­mant­ti­sen hääpaikan,
la: Elä­ke­läis­pa­ris­kun­ta Trish ja Co­lin ovat os­ta­neet van­han junavaunun,..
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
Ma­ro­kon ku­nin­kaan ra­ken­nut­ta­ma ho­tel­li The Royal Man­sour tar­joaa us­ko­ma­ton­ta ylel­li­syyt­tä se­kä aa­vik­koe­lämyksiä...
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Ka­tie ja Ch­ris­tian lap­si­neen haa­vei­le­vat pie­nen bud­je­tin puutarhasta,..
ke: Bour­ne­mout­his­sa asu­vat Rhiann ja Tho­mas ha­lua­vat puu­tar­han, jos­sa Tho­mas voi hoi­taa kaloja,..
to: Les­ki­rou­va Mau­reen Bigg­les­wa­des­ta on me­net­tä­nyt rak­kaan miehensä,..
18.00 Amis­päiväkirjat
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
19.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Mies­ten vil­lal­la poh­din­ta­nys­ty­rät rak­sut­ta­vat. Mie­li on maas­sa ja vis­kin ju­ma­lia on huu­deltu apuun...
ke: Ar­tun ja Leon il­ta­nuo­tiol­la on il­mas­sa ka­tu­mus­ta ja häm­mennystä...
to: Sink­ku­mie­het ovat pu­hu­neet ohi suun­sa ja kyy­ne­leet on ty­reh­dy­tet­tä­vä an­teek­siannolla...
19.00 elokuva: Molly's Game
(Mol­ly's Ga­me 2017) . Jes­si­ca Chas­tain esit­tää ri­kosd­raa­mas­sa Mol­ly Bloo­mia, jon­ka sa­man­ni­mi­seen elä­mä­ker­taan elo­ku­va pe­rus­tuu. Kun ura kum­pa­re­las­ku­maail­man hui­pul­la päät­tyy louk­kaan­tu­mi­seen, Mol­ly läh­tee Los An­ge­le­siin ja tu­tus­tuu po­ke­ri­pe­le­jä jär­jes­tä­vään Dea­niin (Je­re­my Strong) ,..
19.00 elokuva: Baywatch
(Bay­watch 2017) . Ran­ta­vah­ti­ve­te­raa­ni Mitch Buc­han­non (Dway­ne John­son) ei tah­do tul­la toi­meen kuk­koi­le­van tu­lok­kaan (Zac Ef­ron) kans­sa. Kun lah­del­la koh­da­taan huu­me­kaup­paa ja mur­hia, ran­ta­vah­tien on löy­det­tä­vä yh­tei­nen sä­vel ku­kis­taak­seen ri­kol­li­set. Pääo­sis­sa: Dway­ne John­son, Zac Ef­ron, Ale­xand­ra Dad­da­rio, Kel­ly Rohrbach,
19.00 elokuva: Nuo­tin vierestä
(Nuo­tin vie­res­tä 2014) . Lau­ri Nurk­sen oh­jaa­mas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa Ar­to Mul­kon­saa­ri (Ri­ku Nie­mi­nen) läh­tee Lee­na-äi­tin­sä (Lee­na Uo­ti­la) kans­sa koh­ti Kot­kas­sa jär­jes­tet­tä­viä ka­rao­ken SM-kil­pai­lu­ja. Aluk­si Ar­to pa­nee ko­ko hank­keel­le vas­taan mut­ta hel­tyy pik­ku hiljaa,..
20.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (40')
20.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
to: NCIS-tii­mi aut­taa tie­dus­te­lu-up­see­ri Ak­hil Alia (Ash­win Go­re) et­si­mään kollegaansa,..
20.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
20.55 Tulossa...
21
21.00 elokuva: Jackie
(Jac­kie 2016) . Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
21.00 elokuva: Men in Black: International
(Men in Black: In­ter­na­tio­nal 2019) . Tes­sa Thomp­son esit­tää sci­fi-toi­min­ta­ko­me­dian pääo­sas­sa Mol­lyä, jo­ka on ol­lut kiin­nos­tu­nut ava­ruu­des­ta sii­tä as­ti, kun hän koh­ta­si lap­se­na ava­ruusolennon...
21.00 elokuva: Molly's Game
(Mol­ly's Ga­me 2017) . Jes­si­ca Chas­tain esit­tää ri­kosd­raa­mas­sa Mol­ly Bloo­mia, jon­ka sa­man­ni­mi­seen elä­mä­ker­taan elo­ku­va pe­rus­tuu. Kun ura kum­pa­re­las­ku­maail­man hui­pul­la päät­tyy louk­kaan­tu­mi­seen, Mol­ly läh­tee Los An­ge­le­siin ja tu­tus­tuu po­ke­ri­pe­le­jä jär­jes­tä­vään Dea­niin (Je­re­my Strong) ,..
21.00 elokuva: Zookeeper
. Kel­la­rin kunk­ku -sar­jan täh­ti Ke­vin Ja­mes on ko­me­dian pääo­sas­sa eläin­tar­han hoi­ta­ja Grif­fin, jo­ka tu­lee toi­meen pa­rem­min eläin­suo­jat­tien­sa kuin ih­mis­ten kanssa...
21.05 elokuva: Figh­ting with My Family
(Figh­ting with My Fa­mi­ly 2019) . To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa nuo­ri show­pai­nia har­ras­ta­va brit­ti­nai­nen Pai­ge (Flo­ren­ce Pugh) saa elä­män­sä ti­lai­suu­den, kun hä­net hy­väk­sy­tään WWE:n kou­lu­tu­soh­jel­maan. Elä­mä Ame­ri­kas­sa ei ole pelk­kää ruu­suil­la tanssimista,
21.20 elokuva: Creed II
(Creed II 2018) . Mic­hael B. Jor­dan esit­tää ur­hei­lud­raa­mae­lo­ku­vas­sa Ado­nis Cree­diä, jo­ka koh­taa nyrk­kei­lyn ras­kaan­sar­jan maail­man­mes­ta­ruu­den voi­tet­tuaan elä­män­sä ko­vim­man haas­teen yh­des­sä val­men­ta­jan­sa Roc­ky Bal­boan (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) kans­sa. Roc­kyl­le ai­koi­naan tap­pion kär­si­nyt, Ado­nik­sen isän sur­man­nut Ivan Dra­go (Dolph Lundgren) ,
21.50 elokuva: Kou­ral­li­nen dollareita
(A Fist­ful of Dol­lars 1964) . Län­ne­ne­lo­ku­vas­sa tun­te­ma­ton ase­san­ka­ri (Clint East­wood) saa­puu En­nio Mor­ri­co­nen le­gen­daa­ri­sen mu­sii­kin tah­tiin Mek­si­kon ja Yh­dys­val­to­jen ra­ja­seu­dul­la si­jait­se­vaan pik­kukaupunkiin,
23.00 NCIS Los Angeles
NCIS-tii­mi tut­kii tai­de­va­ras­ton ryös­töä. Oli­ko ryös­tö sattumaa,..
23.10 NCIS Los Angeles
NCIS-tii­mi aut­taa tie­dus­te­lu-up­see­ri Ak­hil Alia (Ashwin Gore)..
23.20 Tulossa...
23.20 Ka­nadan rajalla
23.25 Ame­ri­kan rajavartijat
23.55 100 Places to Be
23.55 100 Places to Be
0
00.00 4D: Ka­tast­ro­faa­li­set kau­neusleikkaukset
00.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.