Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
13.30 Sa­ve The Date Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Nai­set kuulevat,..
to: 50 päi­vää on ku­lu­nut sii­tä kun Mimi,..
13.25 Suo­rinta reittiä
Oh­jel­man juon­taa Heik­ki Paa­so­nen. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
14.15 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
ti: Lo­ma­kau­si lähestyy...
to: Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kahvila,..
14.10 Uu­si elä­mä etelässä
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (45')
Lo­ma­kau­si lä­hes­tyy. Ta­nyan bou­ti­que-ho­tel­liin saa­puu vieraita,..
Ja­veaan on tar­koi­tus ava­ta pian ve­gaa­ni­nen kahvila,..
14.40 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
15.50: Mies­ten ja nais­ten vä­lis­tä eri­pu­raa, lais­kot­te­lua ja pit­kää työpäivää.
15
15.05 Suo­rinta reittiä
Oh­jel­man juon­taa Heik­ki Paa­so­nen. Ko­ti­mai­nen viihdeohjelma.
15.05 Nyt jos koskaan
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (42')
15.50 Farmi Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ti: . Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­milaisille...
ke: Unia hei­nä­la­dos­sa ja työn­te­koa ve­res­li­hal­la. Vä­ki vä­he­nee, mut­ta pa­ra­nee­ko pidot? (64')
to: Mies­ten ja nais­ten vä­lis­tä eri­pu­raa, lais­kot­te­lua ja pit­kää työpäivää.
la: . Yh­den kil­pai­li­jan vir­hear­vioin­nis­ta seu­raa ran­gais­tus kai­kil­le far­milaisille...
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
ti: Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään ruo­ka­jä­tet­tä hyö­dyn­tä­vä vä­lipalafirma,
ke: Yrit­tä­jät ha­ke­vat täl­lä ker­taa pääo­ma­si­joi­tuk­sia mies­ten kos­me­tiik­ka­tuotteille,..
17.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
Täs­sä jak­sos­sa luo­las­sa näh­dään ruo­ka­jä­tet­tä hyö­dyn­tä­vä vä­lipalafirma,
la: Yrit­tä­jät ha­ke­vat täl­lä ker­taa pääo­ma­si­joi­tuk­sia mies­ten kos­me­tiik­ka­tuot­teil­le, uu­den­lai­sil­le surf­fauss­hortseille,.. Stand up -koo­mik­ko ja näyt­te­li­jä Ke­vin Hart on täs­sä jak­sos­sa mu­ka­na kuu­le­mas­sa yrit­tä­jien bis­nesideoita...
17.00 Lo­mai­le kuin ökyrikas
The Mark Ho­te­lin kat­to­huo­neis­to tar­joaa upeat asuin­ti­lat se­kä en­si­luok­kai­sen pal­ve­lun New Yorkissa...
18
18.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
ti: Nuo­ri­pa­ri tah­too en­sim­mäi­ses­tä yh­tei­ses­tä puu­tar­has­taan viih­tyi­sän ulkotilan,..
ke: Sai­raa­la­pas­to­ri Ka­ren ja hä­nen puo­li­son­sa Co­lin toi­vo­vat uu­del­ta puu­tar­hal­taan rauhaa,..
18.00 Amis­päiväkirjat
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­rinen sarja.
19.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
ti: Mies­ten vil­lan bi­leis­sä tun­teet kuo­hu­vat yli ja nais­ten vil­lan ko­ro­na­kupla pysyy...
ke: Mi­ten Joan­nan ja Ju­lian il­ta­nuo­tio­vi­deot vai­kut­ta­vat too­ga­bi­lei­den tunnelmaan?..
to: Kun Ku­ro­nen saa juh­la­kan­san he­reil­le, on Vil­loil­la ai­ka maa­la­ta näp­py­lät ja nänninpihat...
19.00 elokuva: Jackie
(Jac­kie 2016) . Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
19.00 elokuva: Respect
(Res­pect 2020) . Elä­män­ker­tae­lo­ku­va Aret­ha Frank­li­nis­ta (Jen­ni­fer Hud­son) käy lä­pi hä­nen mat­kan­sa gos­pe­lia lau­la­vas­ta pik­ku­ty­tös­tä ko­ko maail­man ra­kas­ta­mak­si sou­lin ku­nin­gat­ta­rek­si. Haas­tei­ta riit­tää vaa­ti­vas­ta isäs­tä myrs­kyi­siin pa­ri­suh­tei­siin, ja po­liit­ti­nen ak­ti­vis­mi mus­tien ase­man pa­ran­ta­mi­sek­si on myös tär­keä osa Frank­li­nin ura­ke­hi­tys­tä. Pääo­sis­sa: Jen­ni­fer Hud­son, Fo­rest Whi­ta­ker, Marlon Wayans,
19.00 elokuva: Molly's Game
(Mol­ly's Ga­me 2017) . Jes­si­ca Chas­tain esit­tää ri­kosd­raa­mas­sa Mol­ly Bloo­mia, jon­ka sa­man­ni­mi­seen elä­mä­ker­taan elo­ku­va pe­rus­tuu. Kun ura kum­pa­re­las­ku­maail­man hui­pul­la päät­tyy louk­kaan­tu­mi­seen, Mol­ly läh­tee Los An­ge­le­siin ja tu­tus­tuu po­ke­ri­pe­le­jä jär­jes­tä­vään Dea­niin (Je­re­my St­rong) , jo­ka palk­kaa Mol­lyn as­sis­ten­tik­seen. Mol­lyn pe­li­sil­mä kehittyy,
20.00 NCIS Los Angeles
Sa­lai­sen tut­ka­tek­no­lo­gian pa­ris­sa työs­ken­nel­lyt nai­nen löy­de­tään kuolleena...
20.00 NCIS Los Angeles
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ke: NCIS-tii­mi tut­kii tun­te­ma­ton­ta il­ma-alusta,..
to: Huip­pu­sa­lai­nen kor­rup­toi­tu­nei­den agent­tien lis­ta katoaa,..
20.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
21
21.00 elokuva: Vel­jeni vartija
(Vel­je­ni var­ti­ja 2017) . Elä­mä­ker­ral­li­nen draa­mae­lo­ku­va su­per­täh­ti Ja­re Tii­ho­sen elä­mäs­tä ja hä­nen suh­tees­taan kak­sois­ve­li Jereen...
21.00 elokuva: Dal­las Buyers Club
(Dal­las Buyers Club 2013) . Matt­hew Mc­Co­nag­hey esit­tää to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa rai­lak­kaas­ti elä­vää säh­kö­mies­tä ja här­kä­ro­deo­har­ras­ta­jaa Ron Wood­roo­fia, jo­ka saa HIV-diagnoosin...
21.00 elokuva: Jackie
(Jac­kie 2016) . Kol­me Os­car-eh­dok­kuut­ta an­sain­nees­sa draa­mae­lo­ku­vas­sa ku­vail­laan Jac­kie Ken­ne­dyn elä­mää päi­vi­nä John F. Ken­ne­dyn sa­la­mur­han jälkeen...
21.00 elokuva: Taken 3
(Ta­ken 3 2014) . Täs­sä vauh­dik­kaas­sa toi­min­tat­ril­le­ris­sä Liam Nee­son esit­tää taas en­tis­tä CIA-agent­tia, Bryan Mill­siä, jo­ka la­vas­te­taan syyl­li­sek­si ex-vai­mon­sa murhaan...
21.00 elokuva: Bumblebee
(Bumb­le­bee 2018) . Suo­si­tun Trans­for­mers-elo­ku­va­sar­jan esio­sas­sa Bumb­le­bee lä­he­te­tään 1980-lu­vul­la Maa­han pa­koon so­taa, ja hän ys­tä­vys­tyy omas­ta au­tos­ta haa­vei­le­van nuo­ren ty­tön (Hai­lee Stein­feld) kanssa...
21.40 elokuva: Dal­las Buyers Club
(Dal­las Buyers Club 2013) . Matt­hew Mc­Co­nag­hey esit­tää to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa rai­lak­kaas­ti elä­vää säh­kö­mies­tä ja här­kä­ro­deo­har­ras­ta­jaa Ron Wood­roo­fia, jo­ka saa HIV-diag­noo­sin. Vuo­den 1985 Te­xa­sis­sa en­sim­mäi­nen AIDS-lää­ke on vas­ta tut­ki­musvaiheessa,
21.55 Tulossa...
22.00 elokuva: Beck: Elä­väl­tä haudattu
. Beck-tril­le­ri saa al­kun­sa, kun tun­net­tu syyt­tä­jä löy­tyy kuol­lee­na puuar­kus­ta tuk­hol­ma­lai­sel­la leik­ki­ken­täl­lä. Mar­tin Beck (Pe­ter Haber)..
23.05 NCIS Los Angeles
Sa­lai­sen tut­ka­tek­no­lo­gian pa­ris­sa työs­ken­nel­lyt nai­nen löy­de­tään kuolleena...
23.00 NCIS Los Angeles
NCIS-tii­mi tut­kii tun­te­ma­ton­ta il­ma-alusta,..
23.20 Tulossa...
23.20 Ame­ri­kan rajavartijat
23.25 Tulossa...
23.25 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.30 Ame­ri­kan rajavartijat
23.30 Ame­ri­kan rajavartijat
23.50 Tulossa...
23.50 Tulossa...
23.55 Tu­los­sa elo­ku­va­teat­te­rei­hin: Mic­hael Mon­roe -do­ku­menttielokuva
23.55 100 Places to Be
0
00.00 4D: Elä­mä­ni on yh­tä orgasmia
00.00 NCIS Los Angeles
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
00.00 NCIS Los Angeles
00.00 Temp­ta­tion Island Suomi
Ko­ti­mai­nen realitysarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Ch­ris­tof­fer St­randberg Show
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jelma. (40')