Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
11.10 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
11.25 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
11.30 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Ch­ri­sin ja Rhon­dan vuo­ris­to­mö­kis­sä on tunnearvoa,..
12
12.05 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
12.20 Toi­sen­lai­set teiniäidit
26-vuo­tias Anet­te odot­taa seit­se­mät­tä lastaan,..
12.40 Remp­pa vai muut­to: Lomakodit
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
Ch­ri­sin ja Rhon­dan vuo­ris­to­mö­kis­sä on tunnearvoa,..
12.40 Dia­nan haas­tat­te­lu: prin­sessan kosto
Dokumentti.
12.50 Toi­sen­lai­set teiniäidit
12.55 Mi­tä lap­sesi tekisi?
13.05 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (41')
13.05 Korkeasaari
13.35 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
13.40 Sa­mi Ku­ro­sen ma­ku­mat­ka Poh­jois-Karjalassa
13.50 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.05 Toi­sen­lai­set teiniäidit
14.20 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen realitysarja.
14.35 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
14.25 Mas­terC­hef Australia VIP
Fi­naa­li­kol­mik­ko saa teh­tä­väk­seen huip­pu­kok­ki Mar­tin Ben­nin hui­kean, mo­ni­vai­hei­sen jäl­ki­ruo­ka­luomuksen,..
14.40 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
15.50: Team Viet­nam koh­taa kak­sin­tais­te­lus­sa Team Kamerunin...
14.50 Suu­rin pu­dottaja Suomi
15.05 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.
ke: Lei­ril­le tu­lee odo­tet­tu vierailija,..
15
15.35 Mas­terC­hef Australia VIP
Fi­naa­li­kol­mik­ko saa teh­tä­väk­seen huip­pu­kok­ki Mar­tin Ben­nin hui­kean, mo­ni­vai­hei­sen jäl­ki­ruo­ka­luomuksen,..
15.50 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ke: Team Kreik­ka koh­taa Aree­nal­la Team Ranskan...
to: Team Viet­nam koh­taa kak­sin­tais­te­lus­sa Team Kamerunin...
15.50 Suu­ri kok­ki­ki­sa: Maail­ma lautasella
16.15 Korkeasaari
17.00 Hui­keat kakkutaiturit
Eng­lan­ti­lai­nen realitysarja.
ti: Phil ja Ch­ris­ti­ne tuo­vat ka­kun­te­koon vauhtia... Ka­ris­han hää­kak­kua uh­kaa katastrofi...
Ka­ris­han hää­kak­kuun tu­lee ka­ru­sellikerros,..
Mol­ly yl­lät­tää sar­vi­kuo­nois­ta pi­tä­vän pojan,..
17.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
18.00: Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia au­rin­gos­ta, ve­siur­hei­lus­ta ja kau­niis­ta maisemista.
17.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
18.00: Ka­ren ja Dun­can ha­lua­vat pie­nel­le ai­da­tul­le pi­hal­leen kaa­re­via muo­to­ja ja li­sää elä­mää. Toi­veissa on piha,
17.00 Sa­ve the Date Suomi
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sarja. (42')
18.00: Nais­ten yh­teis­ta­paa­mi­sel­la eräs mies osoit­taa kiin­nos­tuk­sen­sa Ka­ta­rii­naa koh­taan. Häi­den suun­nit-te­lu al­kaa todenteolla,
18
18.00 Vä­li­me­ren unelmakodit
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (47')
ti: Cos­ta Blan­can kal­lioi­sil­la ran­noil­la voi naut­tia auringosta,..
18.00 Puu­tar­han pelastajat
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (43')
19.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
ti: Ho­tel­liin tu­lee lo­hi­käär­mei­den äi­ti. Hal­lit­si­jan kans­sa hän päättää,..
to: Fi­naa­li­viik­ko al­kaa skump­pa-aa­miai­sel­la ja fii­lis on hil­peä ja helpottunut...
19.00 Elokuva: Kaiken teoria
(The Theo­ry of Eve­ryt­hing 2014) . Ro­mant­ti­nen draa­mae­lo­ku­va maail­man­kuu­lun fyy­si­kon Step­hen Haw­kin­gin avio­lii­tos­ta, uras­ta ja elä­mäs­tä, jo­ka jat­kui kym­me­niä vuo­sia, vaik­ka hän sai vain pa­ri vuot­ta eli­nai­kaa ALS-diag­noo­sin­sa jälkeen.
19.00 Elokuva: Rakkautta vain
(Lo­ve Ac­tual­ly 2003) . Rak­kaus­ta­ri­noi­den ki­ma­ra kie­tou­tuu yh­teen jou­luun val­mis­tau­tu­vas­sa Lon­toos­sa. Ra­kas­te­tun ro­mant­ti­sen ko­me­dian näyt­te­li­jöi­nä on pit­kä lis­ta ajan suu­rim­pia brit­ti­täh­tiä. Pääo­sis­sa Hugh Grant, Liam Nee­son, Co­lin Firth, Lau­ra Lin­ney, Em­ma Thomp­son. Oh­jaus Ric­hard Cur­tis. (129')
19.00 Elokuva: Polttarittaret
. Mor­sius­nei­dot- ja Kau­hea kank­ku­nen -me­nes­tys­ten jäl­jil­lä ete­ne­vä sär­mi­käs vauh­ti­ko­me­dia käyn­nis­tyy Bec­kyn (Re­bel Wil­son) pyy­täes­sä mor­sius­nei­doik­seen kol­mea ka­ve­riaan, jot­ka pii­kit­te­li­vät hän­tä lu­kios­sa. Regan ..
20.00 NCIS Rikostutkijat
Kaap­paus­ta­paus NCIS-tii­min lä­hi­pii­ris­sä me­nee kie­muraiseksi...
20.00 Blue Bloods
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­sarja. (41')
ke: Joes­ta ha­lu­taan NYPD:n uu­det kas­vot, mut­ta sen myö­tä hä­nen per­he­taus­tan­sa uh­kaa paljastua...
to: Joe kamp­pai­lee uu­den ti­lan­teen kans­sa, ja var­sin­kin Frank poh­tii, mi­ten tul­kita sitä...
20.55 Tulossa...
21
21.00 Elokuva: Nui­ja ja to­sinuija kaks
(Dumb and Dum­ber To 2014) . On ku­lu­nut 20 vuot­ta Lloy­din (Jim Car­rey) ja Har­ryn (Jeff Da­niels) edel­tä­vis­tä seik­kailuista,..
21.00 Elokuva: Lucy
(Lu­cy 2014) . Luc Bes­so­nin oh­jaa­mas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa Lu­cy (Scar­lett Jo­hans­son) se­kaan­tuu tah­to­mat­taan mus­tan pörs­sin kaup­poi­hin ja hä­net sie­pa­taan. Pian ti­lan­ne kään­tyy päälaelleen,..
21.00 Elokuva: Tomb Raider
(Tomb Rai­der 2018) . Le­gen­daa­ri­seen vi­deo­pe­li­sar­jaan poh­jau­tu­va toi­min­nan­täy­tei­nen seik­kai­lue­lo­ku­va ta­val­lis­ta elä­mää Lon­toos­sa elä­väs­tä La­ra Croftista,..
21.00 Elokuva: Rid­dick - paluu
. Su­per­täh­ti Vin Die­sel pa­laa tut­tuun roo­liin jän­nit­tä­väs­sä toi­min­tae­lokuvassa,..
21.00 Elokuva: Hellboy
(Hell­boy 2019) . Mi­ke Mig­no­lan suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­vas­sa kau­hu­fan­ta­sias­sa Hell­boy (St­ran­ger Thing­sis­tä tut­tu Da­vid Har­bour) on hel­ve­tis­tä tul­lut olen­to, jo­ka tais­te­lee isän­sä (Ian McS­ha­ne) joh­dol­la maail­maa uh­kaa­via hir­viöi­tä vas­taan. Hell­boyn ko­ti­maas­sa Eng­lan­nis­sa jät­ti­läi­set ovat heränneet,..
21.30 Elokuva: Thor: Ragnarök
(Thor: Rag­na­rok 2017) . Ch­ris Hems­worth esit­tää kol­man­nes­sa ? Thor? -su­per­san­ka­rie­lo­ku­vas­sa uk­ko­sen ju­ma­la Tho­ria, jo­ka saa de­mo­nin van­ki­na ol­les­saan kuul­la, et­tä hä­nen ko­ti­maail­maan­sa As­gar­dia odot­taa tu­ho, Ragnarök...
21.40 Elokuva: Scary Movie 5
. 2000-lu­vun me­nes­ty­neim­män ko­me­diae­lo­ku­vien sar­jan tois­tai­sek­si vii­mei­nen osa kie­tou­tuu Jo­dyn (High Sc­hool Mu­si­cal -täh­ti Ash­ley Tis­da­le) ja Da­nin (Si­mon Rex) epäon­ni­sen adop­tion ym­pä­ril­le. Si­vu­roo­leis­sa näh­dään muun muas­sa Lind­say Lohan,..
22.50 Blue Bloods
23.15 Tulossa...
23.20 NCIS Rikostutkijat
Kaap­paus­ta­paus NCIS-tii­min lä­hi­pii­ris­sä me­nee kie­muraiseksi...
23.25 Blue Bloods
Joes­ta ha­lu­taan NYPD:n uu­det kasvot,..
23.25 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Se­mi­fi­naa­li­viik­ko al­kaa ja kil­pai­lu kovenee...
23.25 Tulossa...
23.30 Pa­ra­tii­si­ho­telli Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen realitysarja.
23.50 Aust­ra­lian rajalla
0
00.20 Aust­ra­lian rajalla
00.25 Aust­ra­lian rajalla
00.30 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sarja. (22')
00.50 100 Places to Be
00.55 100 Places to Be
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
01.00 Pa­ra­tii­si­ho­telli Tanska
Tans­ka­lainen sarja.
01.00 Pa­ra­tii­si­hotelli Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­lityohjelma.