Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
05.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.40 Na­ked Attraction UK
06.15 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
06.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
06.10 Luk­susta kotiin
06.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
06.30 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
06.35 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
06.35 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
07.00 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
07.00 So­fian enkelit
So­fia Wistam,..
07.15 So­fian enkelit
So­fia Wistam,..
07.20 So­fian enkelit
So­fia Wistam,..
07.20 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
07.50 Ko­ti­kulmat kuntoon
07.45 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
08.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
08.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
08.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
09.00: Eläin­lää­kä­ri Jeff hoi­taa ra­kas­tet­tua ve­ri­koi­ran­pen­tua, jo­ka ei syö...
08.45 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
08.35 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
08.35 Unelmahäät
(o. s. Ok­sa) , kut­su­ma­ni­mel­tään Ansu,..
08.50 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
pe: Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­sonen, 36,..
08.35 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
9
09.30 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
09.50 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
09.55 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän naisen,..
10.05 Kaik­ki kissoista
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan lu­kui­siin kis­sa­ro­tui­hin ja nii­den eri­tyis­piir­tei­siin. (Cats 101, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
10.35 Ke­net ih­meessä nain?
Alt­ta­ril­la puo­li­soa lu­va­taan ra­kas­taa niin myö­tä- kuin vas­toin­käymisissä...
10.30 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
10.50 Ke­net ih­meessä nain?
11.00 Ke­net ih­meessä nain?
11.10 To­sie­lä­män mafiavaimot
11.10 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
11.25 To­sie­lä­män mafiavaimot
11.30 Vaa­ral­liset vaimot
11.35 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
11.40 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tut­kii, mi­ten mur­hat rat­kais­taan ka­dul­la ja voi­te­taan oi­keus­sa­lis­sa. An­na-Sig­ga Ni­co­laz­zi, Brook­ly­nin mur­ha­syyt­tä­jä, mat­kus­taa ym­pä­ri maa­ta pal­jastaakseen,
11.55 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tutkii,..
12.00 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tut­kii, mi­ten mur­hat rat­kais­taan ka­dul­la ja voi­te­taan oi­keus­sa­lis­sa. An­na-Sig­ga Ni­co­laz­zi, Brook­ly­nin mur­ha­syyttäjä,..
12
12.15 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
12.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
13.00 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­ria­sun­toi­hin. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan saa­ri­koh­tei­siin, joi­ta riit­tää jo­kai­seen bud­jet­tiin. (Is­land Li­fe, Tosi-tv,
13.05 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.05 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
12.50 Elokuva: Ma­de for Each Other
Ku­van­veis­tä­jä yrit­tää käyt­tää tai­kuut­ta luo­dak­seen täy­del­li­sen poi­kays­tä­vän. Hän kui­ten­kin huo­maa pian, et­tei ku­vit­te­le­man­sa täy­del­li­syys ole si­tä, mi­tä hän haluaa.
13.40 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
14.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­poliksessa...
14.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.15 Elokuva: Lo­ve in the Limelight
Sum­mer on ol­lut kir­jeen­vaih­dos­sa en­ti­sen poi­ka­bän­di­täh­ti Nic­kin kans­sa hei­dän tei­ni-iäs­tä läh­tien mut­ta epä­röi ta­va­ta hä­net kon­ser­tis­sa ai­kuisiällä.
15.00 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
14.50 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
15.05 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
14.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
15
15.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
15.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
15.50 Elokuva: Father Figures
Rey­nold­sin vel­jek­set huo­maa­vat et­tei hei­dän isän­sä ole­kaan niin kuol­lut kuin hei­dän äi­tin­sä on an­ta­nut ym­mär­tää ja he läh­te­vät mat­kal­le USA:n hal­ki. 103 min. Oh­jaus: Law­ren­ce Sher. Pääo­sis­sa: Ed Helms, Owen Wil­son ja Glenn Clo­se. (Fat­her Fi­gu­res, Ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2017)
16.05 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
16.15 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Eläin­lää­kä­ri Jeff hoi­taa ra­kas­tet­tua ve­ri­koi­ran­pen­tua, jo­ka ei syö...
16.10 Kaik­ki kissoista
16.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
17.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
17.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
17.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
17.20 Elokuva: Just Mercy
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Voi­ma­kas ja aja­tuk­sia he­rät­tä­vä to­si­ta­ri­na seu­raa nuo­ren asia­na­ja­ja Bryan Ste­ven­so­nin tais­te­lua oi­keu­den puo­les­ta. Yk­si Brya­nin en­sim­mäis­tä ta­pauk­sis­ta oli Wal­ter Mc­Mil­lian, jo­ka tuo­mit­tiin vuon­na 1987 kuo­le­maan 18-vuo­tiaan ty­tön mur­has­ta, vaik­ka val­tao­sa to­dis­teis­ta viit­ta­si syyt­tö­myy­teen. 137 min. Oh­jaus: Des­tin Da­niel Cretton.
18
18.10 Luk­susta kotiin
18.05 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
18.20 Elokuva: Lo­ve in the Limelight
18.20 Elokuva: Ma­de for Each Other
Ku­van­veis­tä­jä yrit­tää käyt­tää tai­kuut­ta luo­dak­seen täy­del­li­sen poi­kays­tä­vän. Hän kui­ten­kin huomaa pian,..
18.15 Elokuva: Pe­li­kaanimuistio
Kak­si kor­keim­man oi­keu­den tuo­ma­ria on mur­hat­tu oi­keus­tie­teen opis­ke­li­ja Dar­by Shaw pai­nuu kir­jas­toon tut­ki­maan asia­pa­pe­rei­ta, joi­den pe­rus­teel­la hän ke­hit­tää mur­his­ta Pe­li­kaa­ni­muis­tiok­si kut­su­man­sa sa­la­liit­to­teo­rian. Aluk­si nei­din teo­rial­le nau­res­kel­laan, mut­ta pian myös Dar­by on hen­gen­vaa­ras­sa. 141 min. Oh­jaus: Alan J. Pa­ku­la. Pääo­sis­sa: Ju­lia Roberts,
19.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
ti: (o. s. Tuo­mi­nen) , 34, ja Mi­ka Lei­no­nen, 40, sa­no­vat toi­sil­leen tah­don Hä­meenlinnassa...
ke: Noo­ra Laak­so­nen, 31, ja Sa­ka­ri Laak­so­nen, 36, siu­na­taan avio­liit­toon Rai­sion kirkossa...
19.55 Vii­dakon tähdet
Kil­pai­lu on eden­nyt jo puo­li­vä­liin ja voit­to­po­tit ovat kas­va­neet kas­vamistaan...
19.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - murhaan.
21
21.00 Psy­ko­paat­ti vierelläni
21.00 I Went Undercover
Ta­val­li­set ih­mi­set toi­mi­vat pei­te­teh­tä­vis­sä aut­taak­seen mur­hien rat­kai­se­mi­ses­sa. (I Went Undercover,
21.00 Ja­red from Sub­way: Catc­hing a Monster
21.00 Kuo­le­ma paratiisissa
He­li­kop­te­ri­len­tä­jä Ro­ger Go­wer aut­toi ha­vait­se­maan lait­to­mia sa­la­met­säs­tä­jiä Tansaniassa...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Elokuva: Marry Go Round
Me­nes­ty­vä lii­ke­nai­nen Ab­by suun­nit­te­lee muut­toa Pa­rii­siin ja häi­tä sul­ha­sen­sa Ed­war­din kans­sa. Hä­nen elä­män­sä on täy­del­lis­tä, kun­nes hän ta­juaa, et­tä avioe­ro tei­ni­rak­kau­den kans­sa ei ole vie­lä lo­pul­li­nen. (Mar­ry Go Round, , Yhdysvallat,
21.00 Elokuva: One Per­fect Wedding
Ca­ra läh­tee kir­ja­kier­tueel­le ja Ben raa­taa kas­vat­taak­seen yri­tys­tään. Haa­veet isois­ta häis­tä ro­mut­tu­vat ja he va­raa­vat hää­juh­la­pai­kak­si vuo­ris­to­mö­kin per­heel­le ja ys­tä­vil­le. (One Per­fect Wed­ding, Draa­ma, Yh­dys­vallat, 2021)
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
23.05 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja? Sar­ja käy lä­pi tun­net­tu­ja to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen oli ulos­päin kuin ku­ka ta­han­sa ta­val­li­nen tal­laa­ja. (Ame­ri­can Mons­ter, Ri­kos­ta­ri­na, Iso-Bri­tannia, 2019)
23.00 Ta­val­li­nen murhaaja
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
00.00 Kuo­le­ma paratiisissa
23.55 Elokuva: Ma­gic Mike XXL
Kol­me vuot­ta sen jäl­keen, kun Mi­ke pe­rään­tyi st­rip­pa­rie­lä­mäs­tä uran­sa huipulla,..
23.55 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
0
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
01.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
01.15 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toinen...
01.15 I Went Undercover
01.10 Ja­red from Sub­way: Catc­hing a Monster
01.20 Psy­ko­paat­ti vierelläni
02.25 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tutkii,..
02.25 Oi­keu­den äärellä
02.25 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tut­kii, mi­ten mur­hat rat­kais­taan ka­dul­la ja voi­te­taan oi­keussalissa...
02.20 Ta­val­li­nen murhaaja
02.35 Ta­val­li­nen murhaaja
3
03.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.20 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
04.10 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
04.30 Ke­net ih­meessä nain?
04.40 Na­ked Attraction UK
04.55 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.00 Vaa­ral­liset vaimot
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.25 Ti­ny Hou­se, Big Living