Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
05.20 Ti­ny Hou­se, Big Living
05.00 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.20 Ti­ny Hou­se, Big Living
06.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
05.00 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.35 Na­ked Attraction
05.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
06.25 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
06.25 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
06.15 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
06.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
06.40 Ko­ti­kulmat kuntoon
06.50 So­fian enkelit
So­fia Wis­tam, John­nie Krigst­röm ja Mat­tias Särn­holm aut­ta­vat vai­keaan ti­lan­tee­seen ajau­tu­nei­ta per­hei­tä tar­joa­mal­la re­mon­tointiapua...
06.50 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
07.10 So­fian enkelit
07.20 So­fian enkelit
So­fia Wistam,..
07.25 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
07.35 Ko­ti­kulmat kuntoon
07.45 Ko­ti­kulmat kuntoon
07.40 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
07.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
08.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
08.10 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
08.20 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
08.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
08.30 Unelmahäät
(o. s. Le­po­niemi) , 40,..
08.45 Unelmahäät
(o. s. Paakkarinen)..
08.55 Unelmahäät
(o. s. Frederiksen)..
08.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
9
09.10 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten tarinoihin.
09.40 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
09.55 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
10.15 Ke­net ih­meessä nain?
Alt­ta­ril­la puo­li­soa lu­va­taan ra­kas­taa niin myö­tä- kuin vas­toin­käymisissä...
10.20 Kaik­ki kissoista
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan lu­kui­siin kis­sa­ro­tui­hin ja nii­den eri­tyis­piir­tei­siin. (Cats 101, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
10.40 Ke­net ih­meessä nain?
10.55 To­sie­lä­män mafiavaimot
11.10 To­sie­lä­män mafiavaimot
To­sie­lä­män ma­fia­vai­mot avaa or­ga­ni­soi­tu­neen ri­kol­li­suu­den sa­lat­tua maail­maa vai­mo­jen kautta...
10.55 Ke­net ih­meessä nain?
11.05 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
11.20 To­sie­lä­män mafiavaimot
11.25 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
11.30 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta siitä,..
11.50 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta siitä,..
11.45 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tutkii,..
12
12.00 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tutkii,..
12.10 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tut­kii, mi­ten mur­hat rat­kais­taan ka­dul­la ja voi­te­taan oi­keus­sa­lis­sa. An­na-Sig­ga Nicolazzi,..
12.05 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
12.20 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
Näil­le ko­di­no­mis­ta­jil­le ve­si on asu­mi­ses­sa olen­nai­nen elementti,..
12.45 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
12.50 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.00 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.05 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
13.15 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.25 elokuva: Just One Kiss
Opet­ta­ja Mia ja lau­la­ja To­ny ta­paa­vat sat­tu­mal­ta ja hei­dän vä­lil­le syn­tyy ro­mans­si. Mut­ta he ei­vät tie­dä, et­tä mo­lem­pien äi­dit yrit­tä­vät pi­la­ta suh­teen. (Just One Kiss,
13.45 Ko­ti­kulmat kuntoon
13.50 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.15 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
14.45 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
14.50 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
15
15.00 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
15.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
15.20 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
15.15 elokuva: Mix Up in the Mediterranean
Pien­kau­pun­gin kok­ki esiin­tyy suur­kau­pun­gin kuu­lui­sa­na kak­sois­ve­li kok­ki­na osal­lis­tuak­seen ku­li­na­ris­ti­seen kil­pai­luun. Hän ra­kas­tuu naiseen,..
15.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
15.50 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
ti: Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, ,..
ke: Jeff: Roc­ky Mountain Vet, ,
16.15 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
16.15 Kaik­ki kissoista
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan lu­kui­siin kis­sa­ro­tui­hin ja nii­den eri­tyis­piir­tei­siin. (Cats 101,
16.20 elokuva: Re­servation Road
John Burn­ham Sch­wart­zin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va Re­ser­va­tion Road on ta­ri­na vi­has­ta, kos­tos­ta ja roh­keu­des­ta. Tril­le­ri seu­raa kah­ta isää, joi­den per­heet ja elä­mät kie­tou­tu­vat toi­siin­sa. 104 min. Oh­jaus: Ter­ry Geor­ge. Pääo­sis­sa: Joa­quin Phoe­nix, Mark Ruffalo,
16.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
17.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
17.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
18
18.00 Luk­susta kotiin
18.10 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
18.10 elokuva: Re­servation Road
John Burn­ham Sch­wart­zin sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va Re­ser­va­tion Road on ta­ri­na vi­has­ta, kos­tos­ta ja roh­keu­des­ta. Tril­le­ri seu­raa kah­ta isää, joi­den per­heet ja elä­mät kie­tou­tu­vat toi­siin­sa. 104 min. Oh­jaus: Terry George.
18.20 elokuva: Mix Up in the Mediterranean
Pien­kau­pun­gin kok­ki esiin­tyy suur­kau­pun­gin kuu­lui­sa­na kak­sois­ve­li kok­ki­na osal­lis­tuak­seen ku­li­na­ris­ti­seen kilpailuun...
18.25 elokuva: Just One Kiss
Opet­ta­ja Mia ja lau­la­ja To­ny ta­paa­vat sat­tu­mal­ta ja hei­dän vä­lil­le syn­tyy ro­mans­si. Mut­ta he ei­vät tiedä,
18.25 elokuva: Sa­la­liittoteoria
Jer­ry Fletc­her on va­kuut­tu­nut sii­tä, et­tä hän on juo­nit­te­lun ja sa­la­lii­ton uh­ri, ja et­tä maail­maa oh­jail­laan vai­vih­kaa rau­tai­sel­la ot­teel­la. Jer­ry yrit­tää va­kuut­taa teo­rioil­laan asia­na­ja­ja Ali­ce Sut­to­nin, jo­ka te­kee kaik­ken­sa väl­tel­läk­seen hän­tä. Erää­nä päi­vä­nä Ali­ce kui­ten­kin huo­maa, et­tä yk­si Jer­ryn teo­riois­ta saat­taa­kin pi­tää paikkansa.
18.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.50 Unelmahäät
(o. s. (Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
ti: Paak­ka­ri­nen) ja 48-vuo­tiaan Jan­ne Han­hi­kan­kaan mat­ka avioon on kul­ke­nut ki­vis­tä tietä...
ke: Frederiksen)..
19.55 Vii­dakon tähdet
Mo­lem­mis­sa jouk­kueis­sa on jo näh­tä­vis­sä en­sim­mäi­set vii­da­kon jät­tä­mät jäljet,..
19.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - mur­haan. (Til Death Do Us Part, Rikostarina,
21
21.00 Psy­ko­paat­ti vierelläni
21.00 I Went Undercover
Ta­val­li­set ih­mi­set toi­mi­vat pei­te­teh­tä­vis­sä aut­taak­seen mur­hien rat­kai­se­mi­ses­sa. (I Went Undercover,
21.00 Ja­red from Sub­way: Catc­hing a Monster
21.00 Kuo­le­ma paratiisissa
Nuo­ri äi­ti Ni­xiann Dow­nes-Clack ka­to­si ko­ti­saa­rel­taan Gre­na­das­sa vuonna 2009 ...
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 elokuva: Lo­ve in the Limelight
Sum­mer on ol­lut kir­jeen­vaih­dos­sa en­ti­sen poi­ka­bän­di­täh­ti Nic­kin kans­sa hei­dän tei­ni-iäs­tä läh­tien mut­ta epä­röi ta­va­ta hä­net kon­ser­tis­sa ai­kui­siäl­lä. Pys­tyy­kö Nick yhä täyt­tä­mään Sum­me­rin tei­ni-iän unel­ma­ku­van? (Lo­ve in the Li­me­light, Ro­mant­ti­nen komedia,
21.00 elokuva: Ma­de for Each Other
Ku­van­veis­tä­jä yrit­tää käyt­tää tai­kuut­ta luo­dak­seen täy­del­li­sen poi­kays­tä­vän. Hän kui­ten­kin huo­maa pian, et­tei ku­vit­te­le­man­sa täy­del­li­syys ole si­tä, mi­tä hän ha­luaa. (Ma­de for Each Ot­her, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2023)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
23.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja? Sar­ja käy lä­pi tun­net­tu­ja to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen oli ulos­päin kuin ku­ka ta­han­sa ta­val­li­nen tal­laa­ja. (Ame­ri­can Mons­ter, Ri­kos­ta­ri­na, Iso-Bri­tannia, 2019)
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2018)
23.55 elokuva: Va­leh­te­li­ja, valehtelija
23.50 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi,
0
00.00 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.10 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
00.10 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.05 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
00.05 Kuo­le­ma paratiisissa
00.55 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
01.10 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.10 I Went Undercover
01.10 Ja­red from Sub­way: Catc­hing a Monster
01.25 Oi­keu­den äärellä
01.25 Psy­ko­paat­ti vierelläni
01.55 Ta­val­li­nen murhaaja
02.15 Oi­keu­den äärellä
02.30 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tutkii,..
02.15 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion tutkii,..
02.25 Ta­val­li­nen murhaaja
02.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.40 Ke­net ih­meessä nain?
03.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
04.15 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.25 Ke­net ih­meessä nain?
04.40 Ke­net ih­meessä nain?
04.35 Na­ked Attraction
04.45 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
05.00 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.15 To­sie­lä­män mafiavaimot
05.20 Ti­ny Hou­se, Big Living
05.10 Ti­ny Hou­se, Big Living