Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
04.05 Na­ked Attraction UK
05.00 To­sie­lä­män mafiavaimot
04.35 Na­ked Attraction UK
03.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
06.30 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­ria­sun­toi­hin. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan saa­ri­koh­tei­siin, joi­ta riit­tää jo­kai­seen budjettiin.
06.30 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
06.30 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon.
07.15 So­fian enkelit
So­fia Wis­tam, John­nie Krigst­röm ja Mat­tias Särn­holm aut­ta­vat vai­keaan ti­lan­tee­seen ajau­tu­nei­ta per­hei­tä tar­joa­mal­la re­mon­toin­tia­pua. An­der­sil­la on ai­vo­kas­vain ja ra­jal­li­ses­ti elinaikaa.
07.10 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
07.35 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
08.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­poliksessa...
08.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
08.20 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mellä. Dr...
08.50 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
08.40 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
9
09.45 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pa­riin. Sar­ja pu­reu­tuu ver­ta it­ke­vän nai­sen, jät­ti­mäi­ses­tä kas­vo­jen kas­vai­mes­ta kär­si­vän mie­hen ja mui­den ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­sia oi­reyh­ty­miä po­te­vien ih­mis­ten ta­ri­noi­hin. Lää­ke­tie­de ei pys­ty pa­ran­ta­maan hei­tä, mut­ta he ei­vät myös­kään an­na sai­rau­den es­tää it­seään elä­mäs­tä täysillä.
09.50 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
Näil­le ko­di­no­mis­ta­jil­le ve­si on asu­mi­ses­sa olen­nai­nen elementti,..
10.20 Kaik­ki kissoista
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan lu­kui­siin kis­sa­ro­tui­hin ja nii­den eri­tyis­piir­tei­siin. (Cats 101,
10.50 Ke­net ih­meessä nain?
Alt­ta­ril­la puo­li­soa lu­va­taan ra­kas­taa niin myö­tä- kuin vas­toin­käymisissä...
10.50 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
11.20 To­sie­lä­män mafiavaimot
To­sie­lä­män ma­fia­vai­mot avaa or­ga­ni­soi­tu­neen ri­kol­li­suu­den sa­lat­tua maail­maa vai­mo­jen kautta...
11.20 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
11.55 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oikeudessa.
ti: (True Con­vic­tion, , Yh­dys­vallat, 2017)
ke: Al­kaa uu­sin­ta­na. (True Conviction,
12.00 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta siitä,..
12
12.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
12.55 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­ria­sun­toi­hin. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan saa­ri­koh­tei­siin, joi­ta riit­tää jo­kai­seen bud­jet­tiin. (Is­land Li­fe, Tosi-tv,
12.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
12.50 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
13.05 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
13.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­poliksessa...
13.50 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.50 elokuva: Groundswell
Kok­ki Em­mal­la on ol­lut vai­keuk­sia ja hän mat­kus­taa Ha­vai­jil­le ren­tou­tuak­seen. Hän ta­paa Be­nin, sa­la­pe­räi­sen surf­fio­pet­ta­jan, jo­ka oh­jaa hän­tä löy­tä­mään ta­sa­pai­non elä­mään­sä. (Groundswell,
14.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.55 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asun­toon. Pa­ris­kun­nat tut­ki­vat tar­jon­taa pik­ku­ruis­ten asun­to­jen kiin­teis­tö­markkinoilla.
14.50 elokuva: Two Tic­kets to Paradise
Kah­det häät pe­ru­taan, kos­ka mor­sian ja sul­ha­nen hy­lä­tään alt­ta­ril­le. Mo­lem­mat kui­ten­kin läh­te­vät hää­mat­kal­le Ha­va­jil­le ja ta­paa­vat siel­lä toi­sen­sa sattumalta.
15
15.05 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
15.55 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin. (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, Tosi-tv,
15.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
16.05 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
16.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
16.50 elokuva: Pien­tä säätöä
Ja­ne ja Ja­ke ovat eron­neet kym­me­nen vuot­ta sit­ten, ja Ja­ke on uu­sis­sa nai­mi­sis­sa. En­ti­sen pa­ris­kun­nan vä­lil­le syn­tyy kui­ten­kin uu­des­taan su­ti­naa, ja se pa­nee ih­mis­suh­teet kai­kin puo­lin kie­mu­ral­le. 110 min. Oh­jaus: Nan­cy Meyers. Pääo­sis­sa: Alec Bald­win, Da­ryl Sa­ba­ra, Hun­ter Par­rish, John Kra­sins­ki, Meryl Streep,
17.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
17.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
17.55 elokuva: Miss Kovis
Sand­ra Bul­loc­kin täh­dit­tä­mä ko­me­dia tu­na­roi­vas­ta FBI-agen­tis­ta, jo­ka mää­rä­tään so­lut­tau­tu­maan kau­neus­kil­pai­luun teh­tä­vä­nään es­tää yh­den kil­pai­lun osa­not­ta­jan mur­ha. 109 min. Oh­jaus: Do­nald Pet­rie. Pääo­sis­sa: Sand­ra Bul­lock, Mic­hael Cai­ne ja Ben­ja­min Bratt. .
18
18.10 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
18.20 elokuva: Two Tic­kets to Paradise
Kah­det häät pe­ru­taan, kos­ka mor­sian ja sul­ha­nen hy­lä­tään alttarille...
19.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.10 elokuva: Gravity
Tri Ryan Sto­ne, lah­ja­kas lää­kin­täup­see­ri en­sim­mäi­sel­lä suk­ku­la­len­nol­laan kon­ka­riast­ro­naut­ti Matt Ko­wals­kyn kans­sa, jo­ka taas joh­taa vii­meis­tä len­toaan en­nen eläk­keel­le jää­mis­tä. Ka­tast­ro­fi is­kee kui­ten­kin ru­tii­ni­no­mai­sel­la ava­ruus­kävelyllä...
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ti: Per­tun­maal­la asu­vat Min­na ja Mar­ko juh­li­vat häi­tään tal­vi­sis­sa tunnelmissa...
19.55 Vii­dakon tähdet
En­sim­mäi­set mie­li­pi­teet kil­pa­kump­pa­neis­ta on muo­dos­tet­tu ja pik­ku­hil­jaa sy­väl­lä viidakossa,..
19.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la raivoa,..
21
21.00 Psy­ko­paat­ti vierelläni
21.00 I Went Undercover
UU­SI SAR­JA Ta­val­li­set ih­mi­set toi­mi­vat pei­te­teh­tä­vis­sä aut­taak­seen mur­hien rat­kaisemisessa.
21.00 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
Mic­hael Bar­nett syyt­tää en­tis­tä vai­moaan Kris­ti­neä sa­maan aikaan,..
21.00 Kuo­le­ma paratiisissa
Kun erään Ku­nin­kaal­li­sen lai­vas­ton me­ri­mie­hen ruu­mis löy­tyi puis­tos­ta Seyc­helleillä,..
21.00 elokuva: The 27-Hour Day
(The 27-Hour Day, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2021)
21.00 elokuva: Swee­ter Than Chocolate
Suk­laa­val­mis­ta­jal­la hu­hu­taan ole­van re­sep­ti to­del­li­sen rak­kau­den löy­tä­mi­seen ys­tä­vän­päi­vä­nä. TV-toi­mit­ta­jas­ta tu­lee ute­lias ja hän ha­luaa pal­jas­taa to­tuu­den. (Swee­ter Than Cho­co­la­te, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Ka­nada, 2023)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
23.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
23.05 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen mur­haa­ja? Sar­ja käy lä­pi tun­net­tu­ja to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauk­sia, jois­sa syyl­li­nen oli ulos­päin kuin ku­ka ta­han­sa ta­val­li­nen tal­laa­ja. (Ame­ri­can Mons­ter, Ri­kos­ta­ri­na, Iso-Bri­tannia, 2018)
23.55 elokuva: Tapaus 64
Re­mont­ti­mie­het löy­tä­vät van­han köö­pen­ha­mi­na­lai­sa­sun­non va­le­sei­nän ta­kaa kol­me muu­mioi­tua ruu­mis­ta is­tu­mas­sa ruo­ka­pöydässä,..
23.50 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
0
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja rooleja...
00.05 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
01.00 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
01.15 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.20 Kuo­le­ma paratiisissa
01.25 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
01.25 Psy­ko­paat­ti vierelläni
02.25 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
02.30 Kadonneet
02.25 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
3
03.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
03.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.10 Na­ked Attraction UK
04.35 Ke­net ih­meessä nain?
04.35 Na­ked Attraction UK
05.00 To­sie­lä­män mafiavaimot