Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
04.10 Na­ked Attraction
04.25 Liian ru­ma rakkauteen?
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.30 Na­ked Attraction UK
06.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
06.15 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­riasuntoihin.
06.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
06.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.30 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
06.35 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asuntoon...
07.00 So­fian enkelit
So­fia Wis­tam, John­nie Krigst­röm ja Mat­tias Särn­holm aut­ta­vat vai­keaan ti­lan­tee­seen ajau­tu­nei­ta per­hei­tä tar­joa­mal­la re­mon­tointiapua...
07.15 So­fian enkelit
So­fia Wistam,..
07.20 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
07.50 Ko­ti­kulmat kuntoon
08.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
08.05 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­tei­siin. (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
08.35 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
08.30 Unelmahäät
Näin kä­vi 45-vuo­tiaal­le Kat­jal­le ja 34-vuo­tiaal­le Matille...
08.50 Unelmahäät
9
09.30 Liian ru­ma rakkauteen?
En­ti­nen nais­ten­mies Si­mon her­moi­lee deit­tai­lun aloittamista...
09.30 Liian ru­ma rakkauteen?
Kay­leigh roh­kais­tuu pyy­tä­mään mies­tä dei­teil­le. Sin­kut kertovat,..
09.30 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
09.50 Apua, mikä tauti!
vie mat­kal­le ym­pä­ri maail­maa eri­kois­ten ih­mis­koh­ta­loi­den pariin...
10.00 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
10.00 Kaik­ki kissoista
Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan lu­kui­siin kis­sa­ro­tui­hin ja nii­den eri­tyis­piir­tei­siin. Al­kaa uusintana.
10.30 Ke­net ih­meessä nain?
10.40 90 päi­vää morsiamena
Sar­jan pa­ris­kun­nil­la on 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä naimisiin,
10.55 Ke­net ih­meessä nain?
11.00 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
11.05 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
11.05 To­sie­lä­män mafiavaimot
11.25 To­sie­lä­män mafiavaimot
11.35 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta sii­tä, mi­ten mur­hat on rat­kais­tu ja ta­pauk­set voi­tet­tu oi­keu­des­sa. (True Con­vic­tion, , Yh­dys­vallat, 2017)
12
12.00 Oi­keu­den äärellä
True Con­vic­tion sel­vit­tää to­si­ta­ri­noi­ta siitä,..
12.05 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
12.35 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee tot­ta, kun ta­val­li­set asun­no­nos­ta­jat pää­se­vät am­mat­ti­lais­ten avul­la kä­sik­si pa­ra­tii­si­mai­siin saa­ria­sun­toi­hin. Sar­jas­sa tu­tus­tu­taan saa­rikohteisiin,
12.50 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.20: (Is­land Li­fe, li­fes­ty­le, USA, 2017)
12.40 elokuva: Girlfriendship
Vir­he va­rauk­ses­sa muut­taa Sa­ma­ran syn­ty­mä­päi­vä­mat­kan lo­mak­si, jos­sa hän ja hä­nen ys­tä­vän­sä saa­vat ai­kaa sel­vit­tää, mi­tä he ovat me­net­tä­neet elä­mäs­sään. (Girlfriendship,
13.05 Saarielämää
Unel­mis­ta tu­lee totta,..
13.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
13.30 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
13.45 Unel­ma­ko­ti ve­den äärellä
Näil­le ko­di­no­mis­ta­jil­le ve­si on asu­mi­ses­sa olen­nai­nen ele­ment­ti, jon­ka ym­pä­ril­le kaik­ki muu ra­ken­tuu. Sar­jas­sa esi­tel­lään toi­nen tois­taan upeampia koteja,
13.55 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.05 Ko­ti­kulmat kuntoon
14.05 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
14.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
14.40 elokuva: Sweet Pecan Summer
Aman­dan on teh­tä­vä yh­teis­työ­tä exän­sä JP:n kans­sa myy­däk­seen tä­tin­sä pe­kaa­ni­päh­ki­nä­ti­lan. Kun he unoh­ta­vat van­hat kau­nat, van­hat tun­teet he­rää­vät henkiin.
14.50 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan os­ta­jia, jot­ka ha­lua­vat vaih­taa huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pään asun­toon. Pa­ris­kun­nat tut­ki­vat tar­jon­taa pik­ku­ruis­ten asun­to­jen kiin­teis­tö­mark­ki­noil­la. (Ti­ny Hou­se, Big Li­ving, Lifestyle,
15
15.10 Ti­ny Hou­se, Big Living
Sar­jas­sa seu­ra­taan ostajia,..
15.35 elokuva: Kak­si kuningatarta
Draa­mae­lo­ku­va ku­vaa 1500-lu­vun ku­nin­kaal­li­sia juo­nit­te­lu­ja ja val­ta­tais­te­lua ser­kus­ten, Skot­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Ma­ria Stuar­tin (Saoir­se Ro­nan) ja Eng­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Eli­za­beth I:n (Mar­got Rob­bie) vä­lil­lä. 159 min. Oh­jaus: Josie Rourke.
15.50 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
Den­ve­rin in­to­hi­moi­sin ja pe­rik­sian­ta­mat­to­min eläin­lää­kä­ri Jeff Young luot­saa Plan­ned Pet­hood Plus -kli­nik­kaan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä. Dr. Jeff tii­mei­neen hoi­taa kai­ken­kar­vai­sia eläi­miä se­kä kli­ni­kal­la et­tä siir­ty­mäl­lä tar­peen tul­len pai­kan pääl­le syr­jäi­siin koh­teisiin. (Dr.
16.10 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
16.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yhdysvallat,
17.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
17.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
17.45 elokuva: Kak­si kuningatarta
Draa­mae­lo­ku­va ku­vaa 1500-lu­vun ku­nin­kaal­li­sia juo­nit­te­lu­ja ja val­ta­tais­te­lua ser­kus­ten, Skot­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Ma­ria Stuar­tin (Saoir­se Ro­nan) ja Eng­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Eli­za­beth I:n (Mar­got Rob­bie) vä­lil­lä. 159 min. Oh­jaus: Josie Rourke.
18
18.05 Pik­ku­kau­pun­gin unelmakodit
Avio­pa­ri Da­ve ja Jen­ny Mar­ris kun­nos­ta­vat ko­ti­ta­lo­ja Ben­ton­vil­len pik­ku­kau­pun­gis­sa Yh­dys­val­to­jen Ar­kan­sa­sis­sa. (Fi­xer To Fa­bu­lous, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
18.20 elokuva: Sweet Pecan Summer
Aman­dan on teh­tä­vä yh­teis­työ­tä exän­sä JP:n kans­sa myy­däk­seen tä­tin­sä pe­kaa­ni­päh­ki­nä­ti­lan. Kun he unoh­ta­vat vanhat kaunat,
18.15 elokuva: Mot­her­less Brooklyn
1950-lu­vun New Yor­kis­sa Tou­ret­ten oi­reyh­ty­mäs­tä kär­si­nyt yk­si­näi­nen yk­si­tyi­set­si­vä yrit­tää rat­kais­ta men­to­rin­sa ja ai­noan ys­tä­vän­sä mur­han. 144 min. Oh­jaus: Ed­ward Nor­ton. Pääo­sis­sa: Ed­ward Nor­ton, Gu­gu Mbat­ha-Raw ja Alec Bald­win. (Mot­her­less Brook­lyn, Ri­kos, Yh­dys­vallat, 2019)
19.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
18.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ti: Elä­män­tai­val joh­dat­ti San­nan ja Ma­tin tois­ten­sa luo ras­kai­den ko­ke­mus­ten kautta...
ke: Syys­lauan­tai­na har­mau­den kes­kel­tä pil­kah­taa valoa,..
19.55 Vii­dakon tähdet
Täh­tö­sis­tä on kas­va­nut täh­tiä ei­kä ku­kaan tie­dä, mi­tä odottaa...
19.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la raivoa,..
21
21.00 Psy­ko­paat­ti vierelläni
21.00 Kim vs. Ka­nye: The Divorce
(Kim vs Ka­nye: The Di­vor­ce, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Iso-Bri­tannia, 2023)
21.00 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
Mic­hael kään­tyy Kris­ti­neä vas­taan. (The Cu­rious Ca­se of Na­ta­lia Gra­ce, Rikostarina,
21.00 Kuo­le­ma paratiisissa
Yorks­hi­re­läi­nen tei­ni-ikäi­nen läh­ti rep­pu­ret­kel­le ym­pä­ri Aust­ra­liaa tam­mi­kuussa 2002...
21.00 elokuva: Two Tic­kets to Paradise
Kah­det häät pe­ru­taan, kos­ka mor­sian ja sul­ha­nen hy­lä­tään alt­ta­ril­le. Mo­lem­mat kui­ten­kin läh­te­vät hää­mat­kal­le Ha­va­jil­le ja ta­paa­vat siel­lä toi­sen­sa sat­tu­mal­ta. (Two Tic­kets to Pa­ra­di­se, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2022)
21.00 elokuva: Groundswell
Kok­ki Em­mal­la on ol­lut vai­keuk­sia ja hän mat­kus­taa Ha­vai­jil­le ren­tou­tuak­seen. Hän ta­paa Be­nin, sa­la­pe­räi­sen surf­fio­pet­ta­jan, jo­ka oh­jaa hän­tä löy­tä­mään ta­sa­pai­non elä­mään­sä. (Grounds­well, Ro­mant­ti­nen ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2022)
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.05 Kim vs. Ka­nye: The Divorce
23.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
22.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2017)
23.05 Ta­val­li­nen murhaaja
23.05 Ta­val­li­nen murhaaja
23.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.50 elokuva: Elisabet
23.50 Na­ked Att­raction Suomi
Mi­tä tapahtuu,..
0
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
00.05 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
00.25 Ta­val­li­nen murhaaja
00.55 Ta­val­li­nen murhaaja
Mi­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
01.15 Häis­tä ensiapuun
01.10 Kuo­le­ma paratiisissa
01.20 Psy­ko­paat­ti vierelläni
01.30 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
02.25 10 suo­ma­lais­ta sarjamurhaajaa
02.25 Kadonneet
02.25 Ta­val­li­nen murhaaja
02.35 Ta­val­li­nen murhaaja
02.40 Cu­rious Ca­se of Natalia Grace
3
03.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
04.05 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
04.25 Liian ru­ma rakkauteen?
04.30 Apua, mikä tauti!
04.30 Na­ked Attraction UK
Deit­tiohjelma,..
04.50 Liian ru­ma rakkauteen?
05.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat