Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.30 Ca­ribbean Life
06.30 Re­mont­tipainajainen
Hen­rik ja Go­na lap­si­neen asu­vat ai­van kor­ves­sa talossa,..
06.35 Palm Sp­ring­sin remonttipari
06.35 Su­perhamstraajat
06.55 Re­mont­tipainajainen
ke: On­ko re­mont­tia­vus­ta ol­lut hyötyä?..
07.00 Su­perhamstraajat
07.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.25 Ko­tie­läin­ten pelastaja
Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taak­seen, muut­ti Mic­hi­ga­nin maa­seu­dul­le ja pe­rus­ti maa­ti­lal­leen eläin­suo­jelualueen...
07.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non met­säs­tä­jät vie­vät met­säs­tyk­sen uu­del­le ta­sol­le - pe­rus­kor­jaus! Sar­jas­sa seu­ra­taan kun ko­di­net­si­jät mat­kus­ta­vat ym­pä­ri maail­maa iso­jen vi­sioi­den ja työ­ka­lu­vöi­den ke­ra. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
07.45 Ko­tie­läin­ten pelastaja
(Sa­ved by the Barn, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.05 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Havaijilta.
08.35 Hawaii Life
9
09.05 Su­perhamstraajat
09.20 Iha­nat ka­ma­lat lemmikit
Hou­di­ni-hurtta,..
09.35 Su­perhamstraajat
09.55 Hous­to­nin eläinpoliisit
10.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
10.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.45 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. 7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
10.35 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tailua. 7...
10.45 90 päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ja sul­ha­set ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
10.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
11.20 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
11.45 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
11.55 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
UU­SI KAU­SI Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
12
12.10 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
12.25 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
12.50 Ca­ribbean Life
(Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
ti:
ke:
to: Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
13.00 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
13.15 Maa­ti­laa ostamassa
13.30 TV Shop
13.50 TV Shop
14.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
14.50 Palm Sp­ring­sin remonttipari
Re­mont­ti­pa­ris­kun­ta Eric ja Lind­sey Ben­nett os­ta­vat huo­no­kun­toi­sia ta­lo­ja Ka­li­for­nian Palm Sp­ring­sis­sä ja re­mon­toi­vat ne lois­to­kun­toon tar­koi­tuk­se­na myy­dä ne voi­tol­la uu­sil­le asuk­kail­le. (De­sert Flip­pers, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2014)
14.50 Palm Sp­ring­sin remonttipari
14.50 Maa­ti­laa ostamassa
15.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
15
15.00 Su­perhamstraajat
15.20 Maa­ti­laa ostamassa
15.20 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
15.55 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
ti: Näin kä­vi 45-vuo­tiaal­le Kat­jal­le ja 34-vuo­tiaal­le Matille...
ke: Elä­män­tai­val joh­dat­ti San­nan ja Ma­tin tois­ten­sa luo ras­kai­den ko­ke­mus­ten kautta...
to: Syys­lauan­tai­na har­mau­den kes­kel­tä pil­kah­taa valoa,..
16.05 Su­perhamstraajat
16.20 Iha­nat ka­ma­lat lemmikit
Hou­di­ni-hurt­ta, juo­nit­te­le­va kis­sa ja rii­viö­mäi­nen lem­mik­ki-pe­su­kar­hu todistavat,..
16.15 Elokuva: Kak­si kuningatarta
Draa­mae­lo­ku­va ku­vaa 1500-lu­vun ku­nin­kaal­li­sia juo­nit­te­lu­ja ja val­ta­tais­te­lua ser­kus­ten, Skot­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Ma­ria Stuar­tin (Saoir­se Ro­nan) ja Eng­lan­nin ku­nin­gat­ta­ren Eli­za­beth I:n (Mar­got Rob­bie) vä­lil­lä. 159 min. Oh­jaus: Josie Rourke.
17.00 Ko­tie­läin­ten pelastaja
(Sa­ved by the Barn, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ti: Tal­li ja hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö et­si­vät yh­teis­voi­min uut­ta ko­tia nel­jäl­le hy­lä­tyl­le vasikalle.
ke: Dan Mc­Ker­nan jät­ti kau­pun­kie­lä­män taakseen,..
to:
17.15 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Jäl­jel­lä on enää kak­si mies­tä, sa­fa­rei­ta ja vii­mei­set päätökset...
17.35 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
18
18.10 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne ja hä­nen tii­min­sä aut­ta­vat vii­meis­te­le­mään on­gel­mal­li­set pro­jek­tit ja muut­ta­maan kes­ke­ne­räi­set ko­dit unel­ma­pai­koik­si en­nä­ty­sa­jas­sa. (Help! I Wrec­ked My Hou­se, To­si-tv, Yhdysvallat,
18.10 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.10 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
18.20 Elokuva: The Great Gats­by - Kultahattu
(To­bey Ma­gui­re) , saa­puu kes­ki­län­nes­tä New Yor­kiin ke­vääl­lä 1922 ja tu­tus­tuu kau­pun­kiin, jon­ka mo­raa­lin kiel­to­la­ki on höl­len­tä­nyt, jos­sa jazz soi ja nais­ten ko­rut kim­mel­tä­vät kil­paa kat­tok­ruu­nu­jen kans­sa. Jah­da­tes­saan omaa ame­rik­ka­lais­ta unel­maan­sa Nick tu­tus­tuu naa­pu­riin­sa, sa­la­pe­räi­seen mil­jo­nää­ri Jay Gats­byyn (Leo­nar­do DiCaprio) ,..
18.35 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
18.45 Elokuva: Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyl­li­da Lloyd. Pääo­sis­sa: Aman­da Seyf­ried, Ch­ris­ti­ne Ba­rans­ki, Co­lin Firth, Do­mi­nic Coo­per, Ju­lie Wal­ters, Meryl Streep,
19.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.30 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ihmisistä,
19.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
19.55 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa ker­to­ma­na. Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tä­mät­tä. (Di­sap­pea­red, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2011)
21
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
Tar­kas­te­lem­me lä­hem­min Bri­tan­nian su­rul­li­sen kuu­lui­sien van­hem­pien tarinoita...
21.00 Glee: Kuu­lui­suuden hinta
21.00 Cri­me Sce­ne Confidential
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Ex On The Beach Suomi
(Ex On The Beach Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2023)
22.00: Kis­sa ja hii­ri -lei­kis­tään tun­net­tu pa­ri­val­jak­ko pää­see tref­feil­lään pin­taa sy­vemmälle...
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
22.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2020)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2020)
23.00 Na­ked Attraction
(Na­ked Att­rac­tion, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
ti: Iain et­sii täy­del­lis­tä kumppania,..
ke: Kel­ly Brigh­to­nis­ta et­sii hel­län hoi­van antajaa,..
23.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
Tu­tus­tum­me ihmisiin,..
23.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 Elokuva: Room
Os­car-pal­kit­tu Room on jän­nit­tä­vä ja epä­ta­val­li­nen ta­ri­na äi­din ja lap­sen ra­jat­to­mas­ta rak­kau­des­ta rii­pai­se­vis­sa olo­suhteissa...
23.00 Rea­sonable Doubt
Ch­ris An­der­son ja Fa­ti­ma Sil­va tut­ki­vat uu­del­leen kiis­ta­na­lai­sia mur­ha­tapauksia...
00.05 Kuo­le­ma yövuorossa
00.05 Kuo­le­ma yövuorossa
00.05 Kuo­le­ma yövuorossa
00.00 Kuo­le­ma yövuorossa
Hyy­tä­väs­sä sar­jas­sa ker­ro­taan to­sie­lä­män ri­kos­ta­pauksista,..
00.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
0
01.10 Kadonneet USA
01.05 Cri­me Sce­ne Confidential
01.05 Ta­val­li­nen murhaaja
01.05 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
01.20 Rea­sonable Doubt
01.15 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
01.30 Glee: Kuu­lui­suuden hinta
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Victims Unit,
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.20 Na­ked Attraction
(Na­ked Att­rac­tion, To­si-tv, Iso-Bri­tannia, 2019)
03.25 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ihmisistä,
03.25 Rea­sonable Doubt
03.20 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
03.40 Na­ked Attraction
Kel­ly Brigh­to­nis­ta et­sii hel­län hoi­van antajaa,..
04.25 Hous­to­nin eläinpoliisit
04.25 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
04.20 Kuo­le­ma yövuorossa
04.45 Kuo­le­ma yövuorossa
04.55 Hawaii Life
05.30 Hawaii Life
05.25 Palm Sp­ring­sin remonttipari