Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan per­hei­tä, jot­ka ha­lua­vat jät­tää ame­rik­ka­lai­sen tal­ven taak­seen ja et­si­vät uut­ta ko­tia Ka­ri­bial­ta. (Ca­rib­bean Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
06.15 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
06.35 Su­perhamstraajat
06.45 Re­mont­tipainajainen
(Ar­ga snic­ka­ren, To­si-tv, Ruotsi, 2010)
06.45 Re­mont­tipainajainen
(Ar­ga snic­ka­ren, To­si-tv, Ruotsi, 2010)
06.55 Su­perhamstraajat
07.30 Asun­non met­säs­tä­jät maail­mal­la: Remontti
Seu­raa mu­ka­na, kun ko­din­ha­ki­jat mat­kus­ta­vat ym­pä­ri maail­maa isol­la vi­siol­la ja vie­lä­kin suu­rem­mal­la työ­ka­luvyöllä.
07.25 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläin­ten, hoi­ta­jien ja eläin­lää­kä­rei­den elä­mään. Or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­taa ra­hoi­te­taan ai­nut­laa­tui­sil­la hank­keil­la. (The Zoo: San Die­go, To­si-tv, Yhdysvallat,
07.40 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläin­ten, hoi­ta­jien ja eläin­lää­kä­rei­den elä­mään. Or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­taa ra­hoi­te­taan ai­nut­laa­tui­sil­la hank­keil­la. (The Zoo: San Die­go, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
07.35 Asun­non met­säs­tä­jät: Remontti
08.30 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
9
09.30 Su­perhamstraajat
(Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
09.25 Su­perhamstraajat
09.30 Su­perhamstraajat
Sai­raal­loi­ses­ta tar­peet­to­man ta­va­ran hamst­raa­mi­ses­ta kär­si­vät ih­mi­set pääs­tä­vät ka­me­rat ko­tei­hin­sa ja pal­jas­ta­vat on­gel­man­sa mit­ta­suh­teet. (Hoar­ding: Bu­ried Ali­ve, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2013)
09.20 Hous­to­nin eläinpoliisit
09.40 Iha­nat ka­ma­lat lemmikit
Oh­jel­mas­sa ta­va­taan ku­rit­to­mia lem­mik­ke­jä, ku­ten koira,..
10.25 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
10.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
10.40 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, Tosi-tv,
10.40 90 päi­vää morsiamena
7. kau­del­la mu­ka­na on suo­ma­lai­nen 27-vuo­tias Jas­min! Aluk­si ul­ko­maa­lai­set kump­pa­nit mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai suh­teen ul­ko­maa­lai­nen osa­puo­li jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yhdysvallat,
10.50 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
11.35 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
UU­SI SAR­JA Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
11.30 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
UU­SI SAR­JA Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
11.50 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne Roth pe­las­taa asun­no­nomistajia,..
12
12.35 Ca­ribbean Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
ti:
ke:
to:
pe: Sar­jas­sa seu­ra­taan perheitä,..
12.30 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
12.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
13.45 TV Shop
13.55 TV Shop
14.45 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
14.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
14.35 Palm Sp­ring­sin remonttipari
Re­mont­ti­pa­ris­kun­ta Eric ja Lind­sey Ben­nett os­ta­vat huo­no­kun­toi­sia ta­lo­ja Ka­li­for­nian Palm Sp­ring­sis­sä ja re­mon­toi­vat ne lois­to­kun­toon tar­koi­tuk­se­na myy­dä ne voi­tol­la uu­sil­le asuk­kail­le. (De­sert Flip­pers, Tosi-tv,
14.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
14.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
15
15.15 Palm Sp­ring­sin remonttipari
15.10 Su­perhamstraajat
15.50 Unelmahäät
ti: Dis­co­ve­ry+-pal­ve­lus­ta tut­tu sar­ja näh­dään nyt te­le­vi­sios­sa ko­ko­nai­suudessaan...
ke: Rei­lut kak­si vuot­ta aiem­min läh­ti ys­tä­vä­po­ruk­ka aja­maan Rukalle...
to: Ma­ri­kan ja Pau­lin so­ti­las­häi­den val­mis­te­lut su­ju­vat moit­teettomasti,..
15.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
16.00 Elokuva: Lady Bird
17-vuo­tias Ch­ris­ti­ne asuu Ka­li­for­nian Sac­ra­men­tos­sa ra­dan nuh­jui­sem­mal­la puo­lel­la. La­dy Bir­dik­si it­seään kut­su­va nuo­ri nai­nen unel­moi jän­nit­tä­väm­mäs­tä elä­mäs­tä ja col­le­ges­ta New Yor­kis­sa ja tai­tei­lee nuo­ruu­den ki­pui­lun ja myrs­kyi­sän äi­ti­suh­teen kou­rissa. 86 min.
16.15 Mar­ko Björs - Rak­kau­den seikkailu
Mar­ko vie vii­mein­kin kauan vuo­roan­sa odot­ta­neen mie­hen yk­si­löt­reffeille...
17.00 San Die­gon eläintarha
Kak­si vai­ku­tus­val­tais­ta eläin­tar­haa San Die­gos­ta avaa oven­sa eläin­ten, hoi­ta­jien ja eläin­lää­kä­rei­den elä­mään. Or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­taa ra­hoi­te­taan ai­nut­laa­tui­sil­la hank­keil­la. (The Zoo: San Die­go, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2021)
16.55 Iha­nat ka­ma­lat lemmikit
Oh­jel­mas­sa ta­va­taan ku­rit­to­mia lem­mik­ke­jä, ku­ten koira,..
17.25 Elokuva: Phantom Thread
Pey­nold Wood­cock lu­keu­tuu 1950-lu­vun Eng­lan­nin ar­vos­te­tuim­piin vaat­tu­rei­hin. Ikui­sen poi­ka­mie­hen mai­nees­sa ole­va Wood­cock ihas­tuu ja ra­kas­tuu nuo­reet tar­joi­li­jat­ta­reen, jol­le us­kal­tau­tuu avaa­maan maail­maan­sa. Tar­joi­li­ja-Al­mas­ta tu­lee lWood­coc­kin man­ne­kii­ni ja muu­sa. Elo­ku­van ku­va­ker­ron­ta on ää­rim­mäi­sen kaunista.
18
18.05 Apua! Re­mont­ti­ni meni pieleen
Jas­mi­ne ja hä­nen tii­min­sä aut­ta­vat vii­meis­te­le­mään on­gel­mal­li­set pro­jek­tit ja muut­ta­maan kes­ke­ne­räi­set ko­dit unel­ma­pai­koik­si en­nä­ty­sa­jas­sa. (Help! I Wrec­ked My Hou­se, To­si-tv, Kanada,
18.05 Iholla
(Ihol­la, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2022)
18.05 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kol­li­sis­ta, jot­ka ovat on­nis­tu­neet pa­ke­ne­maan te­kon­sa jäl­keen ja pii­les­ke­le­mään lain kou­ral­ta - mut­ta ei ikui­ses­ti. (I Al­most Got Away With It, Rikostarina,
18.10 Elokuva: Sex and the Ci­ty 2 - Sink­kuelämää 2
Car­rie, Char­lot­te ja Mi­ran­da ovat kaik­ki nyt nai­mi­sis­sa, mut­ta kai­paa­vat yhä vä­hän haus­kan­pi­toa au­rin­gos­sa. Kun Sa­mant­ha vie hei­dät mat­kal­le Abu Dha­biin, he muis­ta­vat, mil­lais­ta elä­mä oli, en­nen kuin he päät­ti­vät aset­tua aloil­leen. 146 min. Mic­hael Pat­rick King. Oh­jaus: Pääo­sis­sa: Sa­rah Jes­si­ca Par­ker, Kim Catt­rall ja Kris­tin Da­vis. (Sex and the Ci­ty 2, Ko­me­dia, Yh­dys­vallat, 2010)
19.00 Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal Renovation
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
19.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
19.00 Kau­no­tar ja nört­ti Britannia
Stand-up-ko­me­dia­haas­teen voit­ta­jat pää­se­vät treffeille,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
19.55 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
19.55 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen per­heen­sä, lä­him­pien ys­tä­vien­sä ja työ­to­ve­rien­sa ker­to­ma­na. Osa sar­jas­sa esi­tel­tä­vis­tä ka­toa­mis­ta­pauk­sis­ta on rat­ken­nut, osa on yhä sel­vit­tämättä.
19.55 Ku­nin­kaan kahdet kasvot
Ja on­ko sää­li ku­nin­gas­ta koh­taan, jo­ka syn­tyi roo­liin, jo­ta hän ei saa­nut itse valita?
19.55 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etu­kä­teen? Ri­kos­sar­ja käy lä­pi ta­ri­noi­ta ih­mi­sis­tä, jot­ka ja­koi­vat tie­tä­mät­tään ko­din mur­haa­jan kans­sa. (Evil Li­ves He­re, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2020)
21
21.00 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
21.00 Mur­han di­gi­taa­liset jäljet
To­si­ta­ri­noi­ta tutkijoista,..
21.00 Cri­me Sce­ne Confidential
21.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
21.00 Mur­daugh Mur­hat: Kuo­le­man dynastia
(Mur­daugh Mur­ders: Dead­ly Dy­nas­ty, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2022)
23.05: Am­mus­ke­lu pal­jas­taa val­hei­den ver­kon, kun Alex Mur­daug­hia vas­taan ker­tyy ri­kos­syytteitä...
21.00 Ta­val­li­nen murhaaja
En­tä jos mu­ka­va naa­pu­ri tai tut­ta­va on­kin sul­jet­tu­jen ovien ta­ka­na kyl­mä­ve­ri­nen murhaaja?..
21.00 Kadonneet USA
Sar­jan kus­sa­kin jak­sos­sa kes­ki­ty­tään ai­na yh­den ka­don­neen ta­ri­naan hä­nen perheensä,..
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2019)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der: Spe­cial Vic­tims Unit, Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2019)
23.00 Na­ked Attraction
Deit­tioh­jel­ma, jos­sa et­si­tään to­si­rak­kaut­ta il­man vaat­tei­ta ja pääl­le puet­tu­ja roo­le­ja. Osal­lis­tu­jien tu­tus­tu­mi­nen ta­pah­tuu kään­tei­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä - en­sin il­man rih­man kier­tä­mää ja sit­ten tutustutaan.
23.00 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
Tu­tus­tum­me ihmisiin,..
23.00 Elokuva: Fif­ty Shades Of Grey
23.00 Sit­ten­kin syytön?
Ch­ris An­der­son ja Fa­ti­ma Sil­va tut­ki­vat uu­del­leen kiis­ta­na­lai­sia mur­ha­tapauksia...
0
00.05 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä,..
00.05 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä,..
00.00 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä,..
00.00 Na­ked Att­raction Suomi
(Na­ked Att­rac­tion Fin­land, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
01.10 Sit­ten­kin syytön?
01.10 Cri­me Sce­ne Confidential
01.10 Mur­haa­ja ko­to­na­ni: Mur­han varjossa
01.20 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
01.35 Mur­han di­gi­taa­liset jäljet
To­si­ta­ri­noi­ta tutkijoista,..
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.50 Cri­me Sce­ne Confidential
3
03.25 Mur­haaja kotonani
03.25 Rea­sonable Doubt
03.20 Na­ked Attraction
03.20 Hen­gen­vaa­ral­li­set vanhemmat
03.50 Na­ked Attraction
Deit­tiohjelma,..
04.30 Hous­to­nin eläinpoliisit
04.25 Hous­to­nin eläinpoliisit
04.25 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.20 Mur­ha suurkaupungissa
Elä­mä suur­kau­pun­gis­sa tar­koit­taa sitä,..
04.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.25 Hawaii Life
05.25 Kiin­teis­töhuutokauppa