Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
05.25 Mexico Life
06.20 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.25 Kakkukuningas
Kak­ku­ku­nin­gas-sar­jan nok­ka­mies Bud­dy Va­last­ro luot­saa kil­pai­lua, jos­sa kon­diit­to­rit ki­saa­vat ka­kun­val­mis­tus ja -ko­ris­te­lu­tai­dois­sa. Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa tip­puu yk­si pe­lis­tä pois, kun­nes tai­ta­vin kak­ku­tai­ku­ri on sel­vil­lä. (Ca­ke Boss, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2009)
Kausi 1. Jaksot 2-9.
06.05 Kakkukuningas
Kausi 1. Jaksot 10-11.
06.20 Kakkukuningas
Kak­ku­ku­nin­gas-sar­jan nok­ka­mies Bud­dy Va­last­ro luot­saa kilpailua,..
Kausi 1. Jaksot 12-13.
06.55 Kakkukuningas
07.05 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la rannikolla.
07.25 Mexico Life
Alkaa uusintana.
07.20 Mexico Life
08.05 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
08.20 Kiin­teis­töhuutokauppa
Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voit­toa, mut­ta on­nis­tu­vat­ko Ta­rek ja Ch­ris­ti­na ta­voit­tees­saan vaa­ti­vien koh­tei­den osalta?
Kausi 8. Jaksot 14-3.
08.30 Kiin­teis­töhuutokauppa
9
09.20 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2021)
09.30 My Per­fect Paradise
10.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, Lifestyle,
10.20 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sult­ti Gok Wan. Mor­sius­pu­ku­myy­mä­lä­nä on pal­kit­tu per­hey­ri­tys Ava Ro­se Ha­mil­ton Lan­cas­hi­ren maa­seu­dun sydämessä.
10.55 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
Kausi 1. Jaksot 28-31.
11.20 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.50 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
la: Kujalla syntynyt. Tappava dieetti. Rönt­gen­ku­va on tär­keä to­dis­te kol­men näl­kiin­ty­neen koi­ran tutkimuksessa.
su: Kolme häntää. AHS:n tut­ki­jat avus­ta­vat 80-hen­kis­tä po­lii­si­tii­miä kuk­ko­tap­pe­lu­ratsiassa... Julmat siteet.
12
13.05 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
13.10 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­poliksessa...
14.00 TV Shop
ma: (, )
13.45 TV Shop
la: (, )
14.45 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 9. Jaksot 16-14.
15.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
15.00 Say Yes to the Dress: Atlanta
(Say Yes to the Dress: At­lan­ta, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
15.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
15
15.15 Kämppikset
Rak­kau­teen pet­ty­nyt Aman­da muut­taa kimp­pa­kämp­pään nel­jän mal­li­ty­tön kans­sa. Hul­vat­to­mas­sa tyt­tö­po­ru­kas­sa riit­tää vauh­tia, ja as­te­lee­pa vas­taan myös unel­mien prinssi Jim...
(Head Over Heels, Komedia, Yhdysvallat, 2001)
15.20 Les Miserables
Vic­tor Hu­gon klas­sik­ko­ro­maa­niin pe­rus­tu­va mu­si­kaa­li ker­too yh­teen­kie­tou­tu­neis­ta ih­mis­koh­ta­lois­ta 1800-lu­vun Rans­kas­sa, kur­juu­den kes­kel­lä ja val­lan­ku­mouk­sen pyör­teis­tä. Van­ki­las­ta va­pau­tu­va Jean Val­jean jou­tuu pa­ke­ne­maan men­nei­syyt­tään hal­ki her­ro­jen sa­lon­kien ja saas­tais­ten vie­mä­rei­den, ja sa­mal­la ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­ta kou­ris­te­lee muu­tos­ten kou­ris­sa. 144 min.
(Les Miserables - The Movie, , Iso-Britannia, 2012)
16.00 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä ko­te­ja. Vic­to­rian tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä säi­lyt­tä­mään ta­lo­jen ai­nut­laa­tui­set omis­nai­suu­det ja yk­si­tyis­koh­dat sa­mal­la, kun hän päi­vit­tää ta­lot ny­ky­päi­vän stan­dar­dien mu­kai­sek­si. (Win­dy Ci­ty Re­hab, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
17.00 Bron­xin eläintarha
New Yor­kin Bron­xis­sa si­jait­se­vas­sa eläin­tar­has­sa asuu yli 6000 eläin­tä, joi­den hy­vin­voin­nis­ta vas­taa 500 asial­leen omis­tau­tu­nut­ta työn­te­ki­jää. Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
17.00 Eläinterapiaa
Kol­me psyyk­ki­sis­tä sai­rauk­sis­ta kär­si­vää ih­mis­tä ko­kei­lee vaih­toeh­tois­ta hoi­toa oi­rei­den hallintaan...
16.55 Huu­to vapaudelle
Apart­hei­din ai­kaan si­joit­tu­va, to­del­li­suu­teen poh­jau­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too ete­läaf­rik­ka­lai­sen kan­sa­lai­soi­keu­sak­ti­vis­tin Ste­ve Bi­kon ja val­koi­sen pää­toi­mit­ta­jan Do­nald Wood­sin ys­tä­vyys­suh­tees­ta, jo­ka saa Wood­sin pa­ne­maan hen­ken­sä alt­tiik­si to­tuu­den vuok­si. 147 min. Oh­jaus: Ric­hard At­ten­bo­rough. Pääo­sis­sa: Ke­vin Kli­ne, Pe­ne­lo­pe Wil­ton, Den­zel Was­hing­ton, John Harg­rea­ves, Alex Mc­Co­wen, Ke­vin Mc­Nal­ly, Zakes Moake.
(Cry Freedom, Draama, Yhdysvallat, 1987)
18
18.00 Eläinterapiaa
Kol­me psyyk­ki­sis­tä sai­rauk­sis­ta kär­si­vää ih­mis­tä ko­kei­lee vaih­toeh­tois­ta hoi­toa oi­rei­den hallintaan...
18.00 Say Yes to the Dress: Atlanta
(Say Yes to the Dress: At­lan­ta, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
18.00 Unelmahäät
Rakkaus ei kysy sukupuolirooleja.
18.00 Say Yes to the Dress Suomi
18.00 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
Alkaa uusintana.
18.15 Kämppikset
Rak­kau­teen pet­ty­nyt Aman­da muut­taa kimp­pa­kämp­pään nel­jän mal­li­ty­tön kans­sa. Hul­vat­to­mas­sa tyt­tö­po­ru­kas­sa riit­tää vauh­tia, ja as­te­lee­pa vas­taan myös unel­mien prins­si Jim. Mut­ta sit­ten Aman­da nä­kee Ji­min te­ke­vän mur­han, ja ty­töt ryh­ty­vät tut­ki­maan juttua.
(Head Over Heels, Komedia, Yhdysvallat, 2001)
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.00 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
ma: Kujalla syntynyt.
ti: Tappava dieetti. Rönt­gen­ku­va on tär­keä to­dis­te kol­men näl­kiin­ty­neen koi­ran tutkimuksessa.
ke: Kolme häntää. AHS:n tut­ki­jat avus­ta­vat 80-hen­kis­tä po­lii­si­tii­miä kuk­ko­tap­pe­lu­ratsiassa...
to: Julmat siteet.
20.00 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Rak­kaus­ta­ri­na voi ul­koi­ses­ti vai­kut­taa ihas­tut­ta­val­ta, mut­ta to­tuus voi ol­la toi­nen. Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - mur­haan. (Til Death Do Us Part,
21
21.00 Mur­han sy­vät jäljet
Sar­ja seu­raa ih­mi­siä, joi­den elä­mä järk­ky­nyt rai­teil­taan lä­hei­sen kuo­le­man seurauksena...
21.00 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reak­tioi­ta, joi­ta tuomarit,..
21.00 Deadly Recall
Va­lo­ku­va­muis­tin omaa­va Pat Pos­tig­lio­ne työs­ken­te­li 25 vuo­den ajan Nash­vil­les­sä mur­haetsivänä...
21.00 Pianisti
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too pia­nis­ti Wla­dys­law Sz­pil­ma­nis­ta, jo­ka työs­ken­te­li Puo­lan ra­dios­sa, kun Sak­sa hyök­kä­si Var­so­vaan 1939. Sz­pil­man jat­koi soit­ta­mis­ta Var­so­van ghe­ton ra­vin­to­lail­lois­sa ja jou­tui lo­pul­ta pii­les­ke­le­mään nat­se­ja hen­ken­sä uhal­la. 137 min. Oh­jaus: Ro­man Po­lans­ki. Pääo­sis­sa: Ad­rien Bro­dy, Tho­mas Kretsch­mann, Emi­lia Fox, Frank Finlay...
(The Pianist, draama, Ranska, Puola, Saksa, Iso-Britannia, 2002)
21.00 Pa­ho­lai­nen joukossamme
UU­SI SAR­JA Kos­to, sar­ja­mur­hat ja pe­tos­ver­kot saa­vat yh­tei­söt pel­käämään...
21.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
21.00 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
New York Pos­tin toi­mit­ta­jat pal­jas­ta­vat, mi­tä ot­si­koi­den ta­ka­na tapahtuu...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Spe­cial Vic­tims Unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2009)
(Law & Order SVU
ti:
ke:
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (Spe­cial Vic­tims Unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2009)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (Spe­cial Vic­tims Unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2009)
23.00 Kah­den miehen nainen
Draa­ma­ko­me­dias­sa po­lii­si Way­ne pe­las­taa ma­fia­po­mo Frank Mi­lon hen­gen ryös­tön yh­tey­des­sä. Kii­tol­li­nen Frank lä­het­tää vii­kok­si Way­nen luok­se kau­niin Gloryn,..
(Mad Dog And Glory, , Yhdysvallat, 1993)
23.00 Pianisti
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too pia­nis­ti Wla­dys­law Sz­pil­ma­nis­ta, jo­ka työs­ken­te­li Puo­lan ra­dios­sa, kun Sak­sa hyök­kä­si Var­so­vaan 1939...
(The Pianist, draama, Ranska, Puola, Saksa, Iso-Britannia, 2002)
23.55 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
23.55 Deadly Recall
23.55 Sus­picious Minds
00.00 Yhä mysteeri
23.55 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
0
00.55 Suomurhat
00.55 Yhä mysteeri
00.50 Kaaos oikeusalissa
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 11. Jaksot 9-10.
00.55 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
00.55 Mur­han sy­vät jäljet
Sar­ja seu­raa ihmisiä,..
01.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 11. Jaksot 6-8.
01.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 11. Jaksot 11-12.
01.50 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
01.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.45 Mur­haaja kotonani
Jos ih­mi­nen lä­hi­pii­ris­sä­si hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, niin huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
02.45 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.45 Mur­haaja kotonani
3
03.40 Suomurhat
Kausi 5. Jaksot 9-10.
03.40 Mel­kein täy­dellinen rikos
Sar­ja esit­te­lee to­si­ta­ri­noi­ta ri­kollisista,..
Jaksot 1-3.
03.40 Mel­kein täy­dellinen rikos
04.35 Mexico Life
Kausi 3. Jaksot 24-3.
04.30 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Mexico Life,