Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
06.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
Sar­jas­sa asun­non­näl­käi­set os­ta­ja­kan­di­daa­tit et­si­vät unel­mien­sa ko­tia hie­noil­ta ja tyy­lik­käil­tä ran­ta­koh­teil­ta. (Beach Hun­ters, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 7. Jaksot 2-11.
06.05 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.15 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Mexico Life,
07.05 Mexico Life
Sar­jas­sa pai­kal­li­set asun­non­vä­lit­tä­jät aut­ta­vat uut­ta ko­tia et­si­viä Mek­si­kon au­rin­koi­sel­la ran­ni­kol­la. (Me­xi­co Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 3. Jaksot 10-21.
07.25 Bron­xin eläintarha
Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
07.25: Alkaa uusintana.
08.05 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voittoa,
Kausi 8. Jaksot 4-13.
08.00 Bron­xin eläin­tar­ha spesiaali
(The Zoo Spe­cials, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
08.00: Alkaa uusintana.
9
09.10 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
09.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­tyle, Kanada,
09.25 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 9. Jaksot 12-13.
10.00 Say Yes to the Dress Lancashire
Hääoh­jel­ma Say Yes to the Dres­sin spin off -sar­jas­sa et­si­tään si­tä elä­män ai­nut­ker­tai­sin­ta asua Ir­lan­nin­me­ren ran­nal­la Lan­cas­hi­res­sa Luo­teis-Eng­lan­nis­sa. Oh­jel­man hy­vä­nä hal­ti­ja­na ja asian­tun­ti­ja­na toi­mii seu­dul­ta it­se­kin syn­tyi­sin ole­va tyy­li­kon­sultti Gok Wan.
Kausi 2. Jaksot 5-8.
10.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 9. Jaksot 10-11.
10.10 Say Yes to the Dress Lancashire
10.25 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen arkea...
11.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rik­ka­lais­ta, jot­ka ovat et­si­neet elä­män­sä rak­kaut­ta ne­tis­tä ja mat­kus­ta­vat nyt ul­ko­mail­le koh­da­tak­seen po­ten­tiaa­li­sen sie­lun­kump­pa­nin­sa en­sim­mäis­tä ker­taa kas­vok­kain. Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
11.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen arkea...
11.10 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
(90 Day Fiance: Before the 90 Days, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2018)
11.30 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
11.30: Matkailuvaunualueen tragedia.
12.30: Maantiepoliisi.
12
12.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
13.00 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
Avio­pa­ri Brian ja Mi­ka Kleinsch­midt te­ke­vät ih­mis­ten asun­tou­nel­mis­ta tot­ta. Pa­ri­val­jak­ko aut­taa suun­nit­te­lus­sa ja ra­ken­ta­mi­ses­sa, mut­ta kii­re on ko­va: unel­ma­ko­rin on ol­ta­va val­mis vain 100 päi­väs­sä. (100 Day Dream Ho­me, Lifestyle,
13.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti...
Kausi 1. Jaksot 1-2.
13.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
Ongelmia aiheuttamassa.
13.30 TV Shop
(, )
14.00 TV Shop
ma: (, )
14.30 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
15
15.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen yleisilmeen.
ti: Alkaa uusintana.
15.00 Eläinten auttaja
Aman­da Gie­sen jär­jes­tön ta­voit­tee­na on pe­las­taa lii­kun­ta­vam­mois­ta kär­si­viä eläi­miä ym­päri USA:ta
15.35 Accepted
Bart­le­by Gai­nes ha­kee kah­dek­saan col­le­geen pää­se­mät­tä yh­teen­kään. Hä­tä­päis­sään hän kek­sii pe­rus­taa oman opi­nah­jon, jos­sa me­no on lie­väs­ti sa­not­tu­na hul­va­ton­ta. 86 min. Oh­jaus: Ste­ve Pink. Pääo­sis­sa: Adam Herschman,
(Accepted, , Yhdysvallat, 2006)
16.00 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä ko­te­ja. Vic­to­rian tar­koi­tuk­se­na on pyr­kiä säi­lyt­tä­mään ta­lo­jen ai­nut­laa­tui­set omis­nai­suu­det ja yk­si­tyis­koh­dat sa­mal­la, kun hän päi­vit­tää ta­lot ny­ky­päi­vän stan­dar­dien mu­kai­sek­si. (Win­dy Ci­ty Re­hab, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 2-6.
16.00 Tumbledown
Pie­nen kau­pun­gin jour­na­lis­ti Han­nah pon­nis­te­lee pääs­täk­seen yli mie­hen­sä kuo­le­mas­ta. Yl­lät­täen hän ta­paa And­rewn, ne­wyor­ki­lai­sen kir­jai­lin, jo­ka pa­kot­taa hä­net koh­taa­maan me­ne­tyk­sen ja su­run. Han­nah on aluk­si hie­man epäi­le­väi­nen And­rewn mo­tii­veis­ta. Voi­ko täs­sä kui­ten­kin ol­la jon­kin uuden alku?
(Tumbledown, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
17.00 Bron­xin eläin­tar­ha spesiaali
(The Zoo Spe­cials, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
17.00 Bron­xin eläintarha
Sar­ja vie eläin­tar­han kieh­to­viin ku­lis­sei­hin, jois­sa jo­kai­nen päi­vä on täyn­nä yl­lä­tyk­siä. (The Zoo, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
ke: Alkaa uusintana.
17.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
17.30 Oli aikakin
Tim La­ke kuu­lee 21-vuo­tis­päi­vä­nään isäl­tään, et­tä su­vun mie­het ovat ai­ka­mat­kaa­jia. Myös Tim voi pa­la­ta men­nei­syy­teen ja muut­taa si­tä, mut­ta sil­lä on hin­tan­sa. 113 min. Oh­jaus: Ric­hard Cur­tis. Pääo­sis­sa: Rac­hel McA­dams, Domh­nall Glee­son, Mar­got Rob­bie, Bill Nig­hy, Ly­dia Wilson.
(About Time, Romanttinen komedia, Iso-Britannia, 2013)
18
18.00 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
Kausi 2. Jaksot 19-20.
18.00 Kotiunelmia
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
18.00 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
18.00 Say Yes to the Dress Suomi
18.00 Eläinten auttaja
Aman­da Gie­sen jär­jes­tön ta­voit­tee­na on pe­las­taa lii­kun­ta­vam­mois­ta kär­si­viä eläi­miä ym­päri USA:ta
18.00 Wimbledon
Maail­man­ran­kin­gis­sa si­jal­la 119 ole­va ten­nis­pe­laa­ja Pe­ter Colt saa vil­lin kor­tin osal­lis­tu­mi­soi­keu­den Wimb­le­do­nin ten­nis­tur­nauk­seen. Hän ta­paa tur­nauk­ses­sa nuo­ren ame­rik­ka­lai­sen am­mat­ti­pe­laa­ja Liz­zie Brad­bu­ryn ja ihas­tuu. Kuin­ka rak­kaus vai­kut­taa Col­tin pe­li­tai­toi­hin? 98 min. Oh­jaus: Ric­hard Loncraine.
(Wimbledon, Romanttinen komedia, Iso-Britannia, 2004)
19.00 Tans­kan­laivalla 24h
Nor­ja­lai­ses­sa to­si-tv-sar­jas­sa seu­ra­taan tans­ka­lai­sen Ste­na Sa­ga -aluk­sen ar­kea. Lai­va sei­laa päi­vit­täin Nor­jan ja Tans­kan väliä,..
19.00 Yhä mysteeri
Nuo­ri Hol­ly­wood-julk­kis juh­lii syn­ty­mä­päiviään,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2009)
ti: Ongelmia aiheuttamassa.
ke: Matkailuvaunualueen tragedia.
to: Maantiepoliisi.
20.00 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
20.00 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
Pin­nan al­la voi ol­la rai­voa, pak­ko­miel­tei­tä ja suo­ra­nais­ta vai­no­har­hai­suut­ta. Sar­jas­sa kä­si­tel­lään pa­ri­suh­tei­ta, jot­ka ovat päät­ty­neet kar­meal­la ta­val­la - murhaan.
su: Alkaa uusintana.
21
21.00 Mur­han sy­vät jäljet
UU­SI SAR­JA Sar­ja seu­raa ih­mi­siä, joi­den elä­mä järk­ky­nyt rai­teil­taan lä­hei­sen kuo­le­man seurauksena...
21.00 Kaaos oikeusalissa
Ka­me­ra seu­raa oi­keus­sa­lin ta­pah­tu­mia pal­jas­taen tun­tei­ta ja reak­tioi­ta, joi­ta tuomarit,..
21.00 Deadly Recall
Alkaa uusintana.
21.00 Sodan kukat
So­ta­va­lo­ku­vaa­ja Har­ri­son ka­toaa en­ti­sen Ju­gos­la­vian so­ta­tan­te­reel­le vuon­na 1991. Hä­nen vai­mon­sa Sa­rah ei us­ko, et­tä Har­ri­son oli­si kuol­lut, vaan läh­tee et­si­mään tä­tä. 130 min. Oh­jaus: Elie Chou­ra­qui. Pääo­sis­sa: An­die Mac­Do­well, Elias Ko­teas, Bren­dan Glee­son, Ad­rien Bro­dy, Da­vid Strathairn
(Harrison's Flowers, Draama, Ranska, 2000)
21.00 Sus­picious Minds
Epäilys on jatkuvasti kasvava tunne. Se,..
21.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
21.00 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
New York Pos­tin toi­mit­ta­jat pal­jas­ta­vat, mi­tä ot­si­koi­den ta­ka­na tapahtuu...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Spe­cial Vic­tims Unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2009)
(Law & Order SVU
ti:
ke:
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (Spe­cial Vic­tims Unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2009)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (Spe­cial Vic­tims Unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2009)
23.00 The Oath
Omis­tau­tu­neen per­hee­ni­sän, sy­dän­ki­rur­gi Fin­nu­rin elä­mä kään­tyy päälaelleen,..
(The Oath, Rikos, Islanti, 2017)
23.00 Sodan kukat
So­ta­va­lo­ku­vaa­ja Har­ri­son ka­toaa en­ti­sen Ju­gos­la­vian so­ta­tan­te­reel­le vuon­na 1991. Hä­nen vai­mon­sa Sa­rah ei us­ko, et­tä Har­ri­son oli­si kuollut,..
(Harrison's Flowers, Draama, Ranska, 2000)
23.35 Yhä mysteeri
00.00 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
00.00 Mur­han sy­vät jäljet
00.00 Sus­picious Minds
23.55 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
0
00.35 Kaaos oikeusalissa
01.00 Suomurhat
01.00 Yhä mysteeri
01.00 Kaaos oikeusalissa
00.55 Mur­han sy­vät jäljet
UU­SI SAR­JA Sar­ja seu­raa ihmisiä,..
01.10 Kun­nes kuo­le­ma mei­dät erottaa
01.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 10. Jaksot 21-22.
01.30 New Yor­kia jär­kyt­tä­neet rikokset
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
(Law & Or­der SVU (Spe­cial Vic­tims Unit) ,
02.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.55 Mur­haaja kotonani
Jos lä­hi­pii­rii­si kuu­lu­va ih­mi­nen hau­toi­si kar­mei­ta te­ko­ja, huo­mai­sit­ko mer­kit etukäteen?..
02.55 Mur­haaja kotonani
3
03.30 Mur­haaja kotonani
03.55 Suomurhat
Kuu­ma ja kos­tea suoa­lue on eri­no­mai­nen pii­lo­paik­ka - ruu­miin hä­vit­tämiseen...
04.05 Suomurhat
03.55 Suomurhat
04.30 Suomurhat
04.25 Suomurhat
04.55 Mexico Life
04.55 Mexico Life
05.25 Mexico Life