Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
05.25 Kiin­teis­töhuutokauppa
05.25 Bahama Life
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.00 Ran­ta­ta­lon metsästäjät
06.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
Kausi 153. Jaksot 2-10.
06.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Lifestyle,
06.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 8. Jaksot 2-7.
07.35 Bahama Life
Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män lois­tees­sa. (Ba­ha­mas Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 2. Jaksot 1-4.
07.50 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enem­män. Sar­jas­sa seu­ra­taan py­sy­vän asun­non et­sin­tää Ka­ri­bian ku­van­kau­niin saa­ri­ryh­män lois­tees­sa. (Ba­ha­mas Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 5-14.
08.40 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren remontin...
08.55 Kiin­teis­töhuutokauppa
Ta­rek ja Ch­ris­ti­na El Mous­sa lait­ta­vat pe­liin ko­ko omai­suu­ten­sa ja os­ta­vat kiin­teis­tö­jä huu­to­kau­pas­ta nä­ke­mät­tä, mi­hin ra­han­sa lait­ta­vat. Koh­teet ovat usein huo­nos­sa kun­nos­sa ja vaa­ti­vat suu­ren re­mon­tin. Kun­nos­tus vie oman ai­kan­sa, mut­ta kiin­teis­töt ha­lu­taan pian ta­kai­sin mark­ki­noil­le. Pro­jek­tien ta­voit­tee­na on tie­tys­ti tuo­da myös voittoa,
Kausi 3. Jaksot 2-11.
9
09.45 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
09.55 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2021)
Kausi 5. Jaksot 8-12.
10.45 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hyvänsä.
10.55 Say Yes To The Dress
Mor­sius­pu­ku­lii­ke Klein­fel­din asian­tun­ti­jat opas­ta­vat vaa­ti­via mor­sia­mia täy­del­li­sen hää­pu­vun löy­tä­mi­ses­sä. Kun täy­del­li­nen mor­sius­pu­ku osuu koh­dal­le, se on saa­ta­va, oli hin­ta mi­kä hy­vän­sä. (Say Yes to the Dress, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 16. Jaksot 15-19.
11.45 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Houstonissa...
11.40 Eläin­lää­kä­rin elä­mää: Spesiaali
Erikoisjakso. Eläin­lää­kärit Blue,..
11.55 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Sar­jas­sa seu­ra­taan nel­jää ame­rikkalaista,..
12.00 90 päi­vää morsiamena
Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la, min­kä päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin, tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 5. Jaksot 1-4.
12
12.40 San Die­gon eläin­tar­ha: 7000 ruokittavaa
Mil­lais­ta on ruok­kia yli 6000 eläintä,..
12.50 Eläin­lää­kä­rin elä­mää: Spesiaali
Erikoisjakso. Eläin­lää­kärit Blue,..
13.00 Remonttikisa
Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kuntoon?..
13.05 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
to: Jeremy Renner.
pe: Viola Davis.
13.50 TV Shop
ma: (, )
13.50 TV Shop
(, )
13.40 TV Shop
(, )
14.00 TV Shop
to: (, )
14.40 Ka­do­tettu rakkaus
Ju­ris­ti Fiel­ding Pier­ce pyr­kii Yh­dys­val­to­jen kong­res­siin vuon­na 1983. Pier­cen elä­mä me­nee pois rai­tel­taan, kun hän al­kaa ais­tia har­ho­ja vuo­si­kym­men sit­ten mur­ha­tus­ta ra­kas­te­tus­taan Sa­ra­his­ta. Voi­ko Sa­rah sit­ten­kin olla elossa?
(Waking the Dead, Draama, Yhdysvallat, 2000)
14.50 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
14.50 Eläinten auttaja
Aman­da Gie­sen jär­jes­tön ta­voit­tee­na on pe­las­taa lii­kun­ta­vam­mois­ta kär­si­viä eläi­miä ym­päri USA:ta
15
15.50 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
(Ch­ris­ti­na On The Coast, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 2. Jaksot 1-4.
16.00 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
Kausi 2. Jaksot 4-5.
16.00 Unel­ma­re­mon­tit Kaliforniassa
15.50 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
16.55 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
16.40 Sa­la­poliisiäidit
Alkaa uusintana. Mi­tä ko­to­na oi­keas­ti ta­pah­tuu, kun van­hem­mat ei­vät ole pai­kal­la? Tei­ni-ikäi­set saa­vat het­kek­si vas­tuul­leen ko­din ja sisarukset,..
16.50 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kärit Blue,..
16.55 Eläin­lää­kä­rin elä­mää: Spesiaali
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lemmikeistä.
ti: Erikoisjakso.
ke: (The Vet Li­fe: Spe­cials, To­si-tv, Yhdysvallat,
16.50 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
Kausi 11. Jaksot 2-3.
17.00 San Die­gon eläin­tar­ha: 7000 ruokittavaa
Mil­lais­ta on ruok­kia yli 6000 eläintä,..
17.55 Fit­ness­päi­väkirja 2021
(, Li­fes­ty­le, Suomi, 2020)
17.50 Ka­do­tettu rakkaus
Ju­ris­ti Fiel­ding Pier­ce pyr­kii Yh­dys­val­to­jen kong­res­siin vuon­na 1983. Pier­cen elä­mä me­nee pois rai­tel­taan, kun hän al­kaa ais­tia har­ho­ja vuo­si­kym­men sit­ten mur­ha­tus­ta ra­kas­te­tus­taan Sa­ra­his­ta. Voi­ko Sa­rah sit­ten­kin ol­la elos­sa? Kes­to: 105 min. Oh­jaus: Keith Gor­don. Pääo­sis­sa: Bil­ly Cru­dup, Jen­ni­fer Con­nel­ly, Molly Parker.
(Waking the Dead, Draama, Yhdysvallat, 2000)
17.50 Ot­to­man Lieutenant
Ame­rik­ka­lai­nen Lil­lie uh­maa van­hem­piaan ja läh­tee va­paaeh­tois­työ­hön sai­raa­laan Os­ma­nien val­ta­kun­taan eli ny­kyi­seen Turk­kiin, kes­kel­le en­sim­mäis­tä maail­man­so­taa. Sai­raa­lan yh­dys­val­ta­lais­lää­kä­ri ra­kas­tuu Lil­lieen, jo­ka taas ra­kas­tuu os­maa­ni­luut­nant­tiin. Lil­lien on teh­tä­vä valinta.
(The Ottoman Lieutenant, Draama, Yhdysvallat, 2017)
18
18.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
18.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
18.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Kesäapulaiset perehtyvät aamulla karavaanarielämään.
18.00 Eläinten auttaja
Aman­da Gie­sen jär­jes­tön ta­voit­tee­na on pe­las­taa lii­kun­ta­vam­mois­ta kär­si­viä eläi­miä ym­päri USA:ta
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
19.00 Sa­la­poliisiäidit
Alkaa uusintana. Mi­tä ko­to­na oi­keas­ti ta­pah­tuu, kun van­hem­mat ei­vät ole paikalla?..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Poliisikoirat
Po­lii­si­koi­rat aut­ta­vat vuo­sit­tain jo­pa 300 000 ri­kok­sen tor­ju­mi­ses­sa ja es­ta­mi­ses­sä Iso-Bri­tanniassa...
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
(AHS) työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hy­väk­si. Vuo­des­sa pe­las­te­taan yli 6500 eläin­tä eri­lai­sis­ta vaa­ral­li­sis­ta ti­lan­teis­ta. (Ani­mal Cops Phoe­nix, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Yh­dys­vallat, 2008)
20.00 Täy­dellinen murha
Mur­ha vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä, kun ri­kos­pai­kal­ta löy­ty­neet to­dis­teet suun­taa­vat epäi­lyt kaik­kial­le muual­le pait­si to­del­li­seen syyl­li­seen. Mut­ta juu­ri, kun mur­haa­ja luu­lee ole­van­sa tur­vas­sa, pie­ni yk­sit­täi­nen joh­to­lan­ka kei­kaut­taa tut­kin­nan oi­keil­le rai­teil­le. (Per­fect Mur­der, The, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 5. Jaksot 4-6.
21
21.00 Vaa­ral­li­set per­hesalaisuudet
Kaikilla perheillä on salaisuuksia, mutta ei tällaisia.
21.00 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
Tä­mä true cri­me -sar­ja kä­sit­te­lee rikoksia,..
21.00 Mi­nun murhatarinani
UU­SI SAR­JA Mur­han jäl­keen uh­rin per­he kamp­pai­lee su­run kans­sa. Usein hei­dän ai­noa toi­von­sa on selvittää,..
21.00 Ku­nin­gas Charles III
Dys­toop­pi­ses­sa elo­ku­vas­sa prins­si Char­le­sis­ta tu­lee Ison-Bri­tan­nian hal­lit­si­ja ku­nin­gat­ta­ren kuo­le­man jäl­keen. Char­les kiel­täy­tyy al­le­kir­joit­ta­mas­ta kiis­ta­na­lais­ta la­kiehdotusta...
(King Charles III, Draama, Iso-Britannia, 2017)
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2007)
Kausi 8. Jaksot 2-3.
21.00 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uu­me­nis­sa, au­tio­ta­lon suojissa,..
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial victims unit)
ti: (Law & Or­der SVU , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2006)
ke: (Law & Or­der SVU , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2007)
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2007)
23.00 Mur­haa­ja joukossamme
Tu­tun yh­tei­sön il­ma­pii­ri voi kär­siä, kun uu­si hen­ki­lö lyöt­täy­tyy seuraan...
23.00 Mur­haa ratkaisemassa
23.00 Kar­nevaalimurhat
Alkaa uusintana.
23.00 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
23.00: Yön kuvioita selvitellään huvilalla pitkin päivää.
23.55: Edel­li­nen il­ta on ol­lut joil­le­kin pettymys,..
22.55 Kah­den miehen nainen
Draa­ma­ko­me­dias­sa po­lii­si Way­ne pe­las­taa ma­fia­po­mo Frank Mi­lon hen­gen ryös­tön yh­tey­des­sä. Kii­tol­li­nen Frank lä­het­tää vii­kok­si Way­nen luok­se kau­niin Gloryn,..
(Mad Dog And Glory, , Yhdysvallat, 1993)
22.55 Ku­nin­gas Charles III
Dys­toop­pi­ses­sa elo­ku­vas­sa prins­si Char­le­sis­ta tu­lee Ison-Bri­tan­nian hal­lit­si­ja ku­nin­gat­ta­ren kuo­le­man jäl­keen. Char­les kiel­täy­tyy al­le­kir­joit­ta­mas­ta kiis­ta­na­lais­ta la­kiehdotusta...
(King Charles III, Draama, Iso-Britannia, 2017)
00.00 Po­lii­sien matkassa
00.00 Vaa­ral­li­set per­hesalaisuudet
00.00 Mur­haa ratkaisemassa
23.55 Uh­kaa­va hiljaisuus
Sy­väl­lä met­sän uumenissa,..
0
01.00 Pa­hin painajaisesi
01.00 Täy­dellinen murha
01.00 Mur­haa­ja joukossamme
00.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 7. Jaksot 18-19.
00.55 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
00.55 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
00.55 Vaa­ral­li­set per­hesalaisuudet
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
01.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) ,
03.00 Murhanauhat
la: Alkaa uusintana.
3
04.00 Ve­risukulaisia
Kausi 5. Jaksot 9-5.
05.00 Bahama Life
Kausi 1. Jaksot 5-4.