Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
6
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 149. Jaksot 11-7.
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan silloin,..
06.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noille heti.
07.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voi­tos­ta, on­nek­kaat äk­ki­ri­kas­tu­neet ha­lua­vat hy­pä­tä asun­to­mark­ki­noil­le he­ti. (My Lot­te­ry Dream Ho­me, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2019)
Kausi 7. Jaksot 1-6.
07.35 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
07.25 Hawaii Life
(Ha­waii Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2018)
Kausi 12. Jaksot 1-2.
08.00 Hawaii Life
Sar­jas­sa et­si­tään asun­non­vä­lit­tä­jien avul­la uut­ta ko­tia Ha­vai­jil­ta. (Ha­waii Li­fe, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 11. Jaksot 2-11.
08.25 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
08.40 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Alkaa uusintana. Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lomakotia,..
9
09.00 Lo­ma­ko­ti ilmaiseksi
Sar­jas­sa pa­ris­kun­nat met­säs­tä­vät unel­mien­sa lo­ma­ko­tia, jos­ta ei täl­lä ker­taa tar­vit­se pu­lit­taa sent­tiä­kään. (Va­ca­tion Hou­se for Free, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2015)
09.25 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia taloja...
09.40 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa vanhoja,..
10.00 Vin­ta­ge-kodit kuntoon
Erin and Ben Na­pier ra­kas­ta­vat pie­nen mis­sis­sip­pi­läi­sen ko­ti­kau­pun­kin­sa van­ho­ja, his­to­rial­li­sia ta­lo­ja. Mo­der­ni­soi­des­saan nii­tä jär­ki­bud­je­til­la he käyt­tä­vät kier­rä­tys­ma­te­riaa­le­ja ja van­ho­ja teks­tii­le­jä säi­lyt­tääk­seen klas­si­sen ylei­sil­meen. (Ho­me Town, Li­fes­ty­le, Ka­nada, 2020)
Kausi 4. Jaksot 3-7.
10.25 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
10.35 San Die­gon eläin­tar­ha: 7000 ruokittavaa
Mil­lais­ta on ruok­kia yli 6000 eläintä,..
11.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut hui­mas­ti. Nyt on ai­ka käy­dä vie­rei­sen Ba­tes-Hend­rick­sin asui­na­lueen kimp­puun ja pe­las­taa se ta­lo kerrallaan.
11.35 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
12
12.00 90 Päi­vää mor­sia­me­na: Häi­den jälkeen
Ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met ovat mat­kus­ta­neet Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin ja päät­tä­neet 90 päi­vän jäl­keen men­nä naimisiin,..
12.00 90 päi­vää mor­sia­me­na: En­sitapaaminen
Osoit­tau­tu­vat­ko kult­tuu­rien vä­li­set erot liian suu­rik­si vai löy­tyy­kö yh­tei­nen sä­vel? (90 Day Fian­ce: Be­fo­re the 90 Days, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 1. Jaksot 1-3.
13.00 Remonttikisa
Kum­pi huip­pu­re­mon­toi­jis­ta saa kun­nos­tet­tua asun­non lois­tok­kaam­paan kun­toon? Sis­tus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria mat­kaa ym­pä­ri Yh­dys­val­to­ja kah­den re­mont­ti­mes­ta­rin kans­sa, jot­ka ot­ta­vat toi­sis­taan mit­taa. (Flip­ping Ac­ross America,
13.00 Chi­ca­gon ta­lo­van­hukset kuntoon
Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Ali­son Vic­to­ria os­taa ja kun­nos­taa Chi­ca­gon par­haat päi­vän­sä näh­nei­tä koteja...
Kausi 1. Jaksot 7-8.
13.35 TV Shop
(, )
13.25 TV Shop
(, )
14.00 TV Shop
ma: (, )
14.25 Ing­rid Goes West
Mus­tas­sa ko­me­dias­sa epä­va­kaa Ing­rid muut­taa Los An­ge­le­siin ta­va­tak­seen Ins­tag­ram-mal­li Tay­lor Sloa­nen, jo­hon hä­nel­lä on pak­ko­miel­le. 90 min. Oh­jaus: Matt Spi­cer: Pääo­sis­sa: Aub­rey Pla­za, Eli­za­beth Ol­sen, O? Shea Jackson Jr. ,
(Ingrid Goes West, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
14.40 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
(Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet: 30-Year Ri­de, Tosi-tv,
15
15.00 Ko­ti­kulmat kuntoon
Lai­ne ja hä­nen tyt­tä­ren­sä Mi­na Star­siak ovat re­mon­toi­neet yh­des­sä li­ki 20 rän­sis­ty­nyt­tä ta­loa kes­kus­tan tun­tu­mas­sa si­jait­se­val­la asui­na­lueel­laan Foun­tain Squa­rel­la In­dia­na­po­lik­ses­sa. Upeak­si kun­nos­tet­tu­jen ko­tien myö­tä asui­na­lueen ar­vo on nous­sut ja ylei­sil­me ko­hen­tu­nut huimasti.
Kausi 3. Jaksot 8-12.
15.35 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­miensa kodin...
16.00 Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa: Ta­loilla rahoiksi
Kiin­teis­tö­huu­to­kaup­pa-sar­jas­ta tut­tu Ta­rek El Mous­sa aut­taa ih­mi­siä kun­nos­ta­maan ko­tin­sa sel­lai­seen kun­toon, et­tä niil­lä voi lyö­dä kun­nol­la ra­hoik­si. (Flip­ping 101 with Ta­rek El Mous­sa, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2020)
Kausi 1. Jaksot 9-14.
16.30 Van­hem­pa­ni li­hottivat minut
Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen perheeseen,..
16.40 My Kid's Obsession
Oh­jel­ma seu­raa lap­sia, jot­ka ovat käyt­tä­neet vuo­sia koo­taak­seen epä­ta­val­li­sia ja us­ko­mat­to­man suu­ria ko­koel­mia. (My Kid's Ob­ses­sion, Dokumentti,
17.00 Eläin­lää­kä­rin elämää
Eläin­lää­kä­rit Blue, Ross ja La­vig­ne pyö­rit­tä­vät me­nes­ty­nyt­tä kli­nik­kaan­sa Hous­to­nis­sa. Hei­dän asia­kas­kun­tan­sa koos­tuu kai­ken­kar­vai­sis­ta lem­mi­keis­tä. (The Vet Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
17.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
18.00: (Dr. Jeff: Roc­ky Moun­tain Vet: 30-Year Ri­de, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2015)
17.30 Oli aikakin
Tim La­ke kuu­lee 21-vuo­tis­päi­vä­nään isäl­tään, et­tä su­vun mie­het ovat ai­ka­mat­kaa­jia. Myös Tim voi pa­la­ta men­nei­syy­teen ja muut­taa si­tä, mut­ta sil­lä on hin­tan­sa. 113 min. Oh­jaus: Ric­hard Cur­tis. Pääo­sis­sa: Rac­hel McA­dams, Domh­nall Glee­son, Mar­got Rob­bie, Bill Nig­hy, Ly­dia Wilson.
(About Time, Romanttinen komedia, Iso-Britannia, 2013)
17.45 Ame­ri­kan presidentti
Draa­ma­ko­me­dia les­kek­si jää­nees­tä Yh­dys­val­tain pre­si­den­tis­tä, jo­ka ra­kas­tuu lob­ba­riin ja jou­tuu vas­tus­ta­jien­sa ham­pai­siin. 114 min. Oh­jaus: Rob Rei­ner. Pääo­sis­sa: Mic­hael Doug­las, An­net­te Be­ning, Mar­tin Sheen, Mic­hael J. Fox.
(American President, The, Draamakomedia, Yhdysvallat, 1995)
18
18.00 My Kid's Obsession
Oh­jel­ma seu­raa lapsia,..
18.00 Su­per­täh­tien yl­lä­tys­re­montit Suomi
18.00 Sink­kuäi­dille sulhanen
Han­nal­la on edes­sään tun­teel­li­set hetket,..
18.00 Unelmahäät
Nuo­ruu­de­nys­tä­vät Ma­ri, 44, ja Ami, 45,..
19.00 Lot­to­voit­ta­jan unelmakoti
Da­vid Broms­tad aut­taa lot­to­voit­ta­jia löy­tä­mään unel­mien­sa ko­din. Oli­pa ky­se sa­to­jen­tu­han­sien tai mil­joo­nien voitosta,..
19.00 Van­hem­pa­ni li­hottivat minut
Sar­jan jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kes­ki­ty­tään yh­teen perheeseen,..
19.30 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
20.00 Kal­lio­vuor­ten eläinlääkäri
20.00 San Die­gon eläin­tar­ha: 7000 ruokittavaa
Mil­lais­ta on ruok­kia yli 6000 eläintä,..
20.00 Phoe­ni­xin eläinpoliisit
Do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja seu­raa Phoe­ni­xis­sa toi­mi­van Ari­zo­nan eläin­suo­je­luyh­dis­tyk­sen (AHS) työ­tä kal­toin­koh­del­tu­jen eläin­ten hy­väk­si. Vuo­des­sa pe­las­te­taan yli 6500 eläin­tä eri­lai­sis­ta vaa­ral­li­sis­ta tilanteista.
20.00 Täy­dellinen murha
(Per­fect Mur­der, The, Ri­kos­ta­ri­na, Yh­dys­vallat, 2017)
su: Mur­ha vai­kut­taa täy­delliseltä,..
21
21.00 Mur­der in the Heartland
21.00 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
Tä­mä true cri­me -sar­ja kä­sit­te­lee rikoksia,..
21.00 Mur­haa­ja työpaikallani
Työ­to­ve­rei­den kes­kel­lä pi­täi­si voi­da tun­tea olon­sa tur­valliseksi...
21.00 Per­sonal Shopper
27-vuo­tias Pa­rii­siin muut­ta­nut Mau­reen yrit­tää sel­vit­tää, on­ko hä­nel­lä yli­luon­nol­li­sia voi­mia - oli­han hä­nen ä­kil­li­ses­ti kuol­lut kak­sois­vel­jen­sä mee­dio. Pian Mau­reen al­kaa saa­da omi­tui­sia teks­ti­vies­te­jä tun­te­mat­to­mas­ta numerosta.
(Personal Shopper, Trilleri, Ranska, Saksa, TÅ¡ekki, Belgia, 2017)
21.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
7. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1. Juu­ri van­ki­las­ta va­pau­tu­nut­ta mies­tä epäil­lään rais­kauk­ses­ta mie­hen sek­suaa­li­ri­kos­taus­tan vuoksi...
la: Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) ,
21.00 Po­lii­sien matkassa
Raa­ka, in­ten­sii­vi­nen ja toi­min­taa täyn­nä ole­va sar­ja vie si­nut etu­ri­viin po­lii­sien seurassa...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2005)
Kausi 6. Jaksot 21-22.
22.00 Karhuryhmä
Kar­huyk­si­kös­sä ope­raa­tiois­sa toi­mi­taan ko­van pai­neen alla...
22.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Order SVU
23.00 Mur­haa­ja joukossamme
Tu­tun yh­tei­sön il­ma­pii­ri voi kär­siä, kun uu­si hen­ki­lö lyöt­täy­tyy seuraan...
23.00 Mur­haa ratkaisemassa
23.00 Fif­ty Shades Of Grey
(Fifty Shades Of Grey, Draama, Yhdysvallat, 2015)
23.00 Ex On The Beach Suomi Afterski
(, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2021)
23.00 Fif­ty Shades Darker
Kun sy­dän­su­ruis­ta kär­si­vä Ch­ris­tian Grey yrit­tää hou­ku­tel­la Anas­ta­sia Stee­len ta­kai­sin elä­määnsä,..
(Fifty Shades Darker, Draama, Yhdysvallat, 2017)
23.00 Fif­ty Shades Freed
Ja­mie Dor­nan ja Da­ko­ta John­son pa­laa­vat roo­lei­hin­sa Ch­ris­tian Grey­nä ja Anas­ta­sia Stee­le­nä elokuvassa,..
(Fifty Shades Freed, Draama, Yhdysvallat, 2018)
23.00 Per­sonal Shopper
27-vuo­tias Pa­rii­siin muut­ta­nut Mau­reen yrit­tää selvittää,..
(Personal Shopper, Trilleri, Ranska, Saksa, TÅ¡ekki, Belgia, 2017)
0
00.00 Po­lii­sien matkassa
00.00 Mur­haa­ja työpaikallani
01.00 Pa­hin painajaisesi
01.00 Mur­der in the Heartland
01.00 Mur­haa ratkaisemassa
01.05 Po­lii­sien matkassa
Raaka,..
01.10 Mur­der in the Heartland
01.25 Mur­haa­ja joukossamme
01.20 Ri­kok­set jot­ka muut­ti­vat maailmaa
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 6. Jaksot 16-17.
02.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yorkissa.
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
02.25 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
3
03.00 Ta­val­li­nen murhaaja
Kausi 4. Jaksot 9-10.
03.00 Ta­val­li­nen murhaaja
03.05 Ta­val­li­nen murhaaja
Sar­ja käy lä­pi tun­net­tu­ja to­sie­lä­män ri­kos­tapauksia,..
Kausi 5. Jaksot 1-2.
03.25 Ta­val­li­nen murhaaja
03.20 Ta­val­li­nen murhaaja
04.00 Ve­risukulaisia
Kausi 4. Jaksot 1-2.
04.00 Ve­risukulaisia
04.05 Ve­risukulaisia
Ei näi­den per­hei­den koh­dal­la. Ri­kos­sar­ja tut­kii murhia,..
04.25 Ve­risukulaisia
04.20 Ve­risukulaisia
05.00 Hawaii Life
05.00 Hawaii Life
05.00 Hawaii Life
05.20 Hawaii Life