Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 Moderni perhe
06.40 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.40 Simpsonit
07.25: Pa­ha poika Abe...
06.40 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
07.00 Simpsonit
07.45 Moderni perhe
07.45 Moderni perhe
07.50 En­nätystehdas
Kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa hy­pä­tään la­sinsiruihin,..
08.25 Tuho-osasto
08.15 Tuho-osasto
08.25 Si­lent Library Suomi
08.25 Mie­hen puolikkaat
08.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
09.00 Huu­to­kau­pan metsästäjät
9
09.15 Simpsonit
Ho­mer ta­paa sur­vi­valisteja,..
to: Pa­ha poika Abe...
09.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
10.10 Family Guy
10.30 Ril­lit huurussa
11.00: Kun en­sit­ref­fit Leo­nar­din kans­sa me­ne­vät pieleen,..
11.05 Simpsonit
Bart saa käyt­töön­sä luottokortin,..
ke: Vanha kettu...
to: Ydin­voi­ma­laan tu­lee uu­si työntekijä,..
11.30 En­si­silmäyksellä
12.00: Bar­neyl­la on suu­ret odo­tuk­set polt­ta­rei­den­sa suhteen...
12.30: Li­ly ja Mars­hall pak­kaa­vat Ita­lian vuot­ta varten...
13.00: Bar­neyn ja Ro­bi­nin häät lä­hestyvät,..
14.00: Ja­mes pal­jas­taa, et­tä on eroa­mas­sa ja Ro­bin huo­les­tuu siitä,..
11.30 Simpsonit
12.00: Bart jou­tuu tem­pauk­sen­sa seu­rak­se­na so­tilaskouluu,
12
12.00 Tuho-osasto
12.30 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
12.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
13.00 On­nenpyörä VIP
Ke­vään vii­mei­ses­sä fi­naa­lis­sa selviää,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
ke: Ted saa pu­he­lun Kapteenilta... Pe­li­kir­ja tu­lee Bar­neyn uniin,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 Castle
osa. Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
14.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 Mas­ter Cleaners Suomi
14.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 2. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
14.30 Si­lent Library Suomi
Kau­si 2. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
14.30 Family Guy
15.00: Kun Pe­ter on per­heen­sä kans­sa ra­vintolassa,..
16.00: Ch­ri­siin ei tee vaikutusta,..
16.30: Oh­jel­mas­sa mat­ki­taan Quen­tin Tarantinon,..
15
15.00 Kymppitonni
ke: Kymp­pi­ton­nis­sa teh­dään historiaa,..
to: Kymp­pi­ton­nis­sa on tar­ve kuu­lo­suo­jai­mil­le, sil­lä toi­mit­ta­ja Ina Mikkola,..
15.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00: Alan saa huomata,..
16.30: Kan­di on muut­ta­nut vel­jes­ten luo asumaan,..
17.00: Kan­din jät­tä­mä Alan on mur­heen murtama,..
15.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00 Mie­hen puolikkaat
16.30 Tuho-osasto
17.00 Ril­lit huurussa
Kun Pen­ny saa tietää,..
ti: Kun Pen­ny eroaa poi­kays­tä­västään,.. Kun en­sit­ref­fit Leo­nar­din kans­sa me­ne­vät pieleen,..
ke: Pen­ny ja Leo­nard kil­pai­le­vat siitä,.. Shel­don luo hirviön,..
17.00 Ril­lit huurussa
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.30: Jay ja Man­ny läh­te­vät kaa­ta­maan per­heel­le joulukuusta...
18.30: Alex ro­mah­taa kes­ken syn­ty­mä­päi­vä­juh­lien­sa ja aloit­taa terapian...
17.30 Simpsonit
18
18.00 Family Guy
ti: Kun Pe­ter on per­heen­sä kans­sa ra­vintolassa,..
ke: Ch­ri­siin ei tee vaikutusta,.. Oh­jel­mas­sa mat­ki­taan Quen­tin Tarantinon,..
Kun Pe­ter löy­tää pi­raat­ti­ver­sion Roc­ky IV:sta,..
pe: Kun sel­viää, et­tä Meg juo sään­nöllisesti,.. Pe­ter he­rää no­ko­sil­ta ja huomaa,..
18.00 Ril­lit huurussa
18.30: Shel­don luo hirviön,..
19.00: Ra­jin ego vaa­ran­taa hä­nen kaik­ki ys­tä­vyys­suhteensa,..
20.00: Nuo­ren opis­ke­li­jan ihas­tus Shel­do­nia koh­taan häm­men­tää kaikkia,
20.30: Shel­do­nin ja Pen­nyn vä­lil­le syttyy sota,..
19.00 Simpsonit
Bart saa käyt­töön­sä luottokortin,..
ti: Van­ha ket­tu. Joh­ta­ja Burns me­net­tää omaisuutensa,..
ke: Ydin­voi­ma­laan tu­lee uu­si työntekijä,..
to: Bart jou­tuu tem­pauk­sen­sa seu­rak­se­na so­tilaskouluu,
19.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
20.00: Alan saa huo­ma­ta, et­tä nuo­ri tyt­töys­tä­vä tu­lee kalliiksi,
20.30: Kan­di on muut­ta­nut vel­jes­ten luo asumaan,..
20.00 Ril­lit huurussa
Kun en­sit­ref­fit Leo­nar­din kans­sa me­ne­vät pieleen,..
ti: Pen­ny ja Leo­nard kil­pai­le­vat siitä,.. Shel­don luo hirviön,..
20.00 Ril­lit huurussa
20.00 Ril­lit huurussa
20.30: Shel­do­nin ja Pen­nyn vä­lil­le syttyy sota,..
20.30 Si­lent Library Suomi
Kau­si 2. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
21
21.00 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Pe­las­ta­jat aut­ta­vat han­ka­liin paik­koi­hin juut­tu­nei­ta ihmisiä,..
21.00 9-1-1: Lone Star
Kun Tom­my ja Judd ovat eri miel­tä pro­to­kol­las­ta pa­pe­ri­teh­taal­la ta­pah­tu­van pe­las­tus­teh­tä­vän aikana,..
21.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00: Alan saa huo­ma­ta, et­tä nuo­ri tyt­töys­tä­vä tu­lee kalliiksi,
22.30: Kan­di on muut­ta­nut vel­jes­ten luo asumaan,..
21.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.00 Me kaksi ja Irene
(Me, My­self & Ire­ne, USA 2000) O: Bob­by Far­rel­ly, P: Jim Car­rey, Re­née Zell­we­ger, Ro­bert Fos­ter. Her­vot­to­mas­sa ko­me­dias­sa Rho­de Is­lan­dis­sa asu­van po­lii­sin kak­si eri per­soo­naa kil­pai­lee lain kou­raa pa­koi­le­van kau­niin nai­sen huomiosta.
21.00 Vi­hol­li­sen keskellä
Be­hind Ene­my Li­nes - Vi­hol­li­sen kes­kel­lä, USA, 2001. O: John Moo­re P: Owen Wil­son, Ge­ne Hack­man. Ame­rik­ka­lais­ten tie­dus­te­lu­ko­ne am­mu­taan alas Bos­nian so­dan vii­mei­si­nä päi­vi­nä, ja luut­nant­ti Bur­net­tin on sel­vit­tä­vä yk­sin sy­väl­lä vi­hol­lis­lin­jo­jen ta­ka­na. Sotaelokuva.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.30: Kun Alan saa her­mo­ro­mah­duk­sen jul­ki­sel­la paikalla,..
22.00 Castle
Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat jut­tua, jos­sa saip­puaoop­pe­ran pää­kä­si­kir­joit­ta­ja on mur­hat­tu kirveellä.
22.00 Castle
Kun va­la­mies kuo­lee kes­ken ko­hut­tua mur­haoi­keu­den­käyn­tiä, Cast­le ja Bec­kett saa­vat va­la­mie­hes­tä sel­vil­le asioi­ta, jot­ka mul­lis­ta­vat ko­ko murhajutun.
22.00 Kyttäyskeikka
Sta­keout, USA 1987. O: John Bad­ham, P: Emi­lio Es­te­vez, Ric­hard Drey­fuss, Ai­dan Quinn. Ru­tii­ni­no­mai­nen val­von­ta­keik­ka saa va­ka­van käänteen,
23.00 The Heat
(USA 2013) O: Paul Feig. P: Sand­ra Bul­lock, Me­lis­sa McCarthy...
23.05 9-1-1: Lone Star
Kun Tom­my ja Judd ovat eri miel­tä pro­to­kol­las­ta pa­pe­ri­teh­taal­la ta­pah­tu­van pe­las­tus­teh­tä­vän aikana,..
23.30 Family Guy
23.30 Family Guy
23.30 En­si­silmäyksellä
23.30 Simpsonit
00.00: Vanha kettu...
0
00.00 Simpsonit
00.00 Simpsonit
00.05 Family Guy
00.05 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.20 The Heat
(USA 2013) O: Paul Feig. P: Sand­ra Bul­lock, Me­lis­sa McCarthy...
00.30 Family Guy
01.00 Castle
osa. Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
01.05 Family Guy
01.00 Kyttäyskeikka
Sta­keout, USA 1987. O: John Bad­ham, P: Emi­lio Es­te­vez, Ric­hard Drey­fuss, Ai­dan Quinn...
01.00 Simpsonit
01.50 9-1-1: Lone Star
01.55 Criminal Minds
02.15 Family Guy
02.20 Simpsonit
02.35 The Heat
(USA 2013) O: Paul Feig. P: Sand­ra Bul­lock, Me­lis­sa McCarthy...
02.50 Nuori MacGyver
02.45 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
02.55 Simpsonit
03.00 9-1-1
3
03.10 9-1-1
03.35 Mie­hen puolikkaat
03.35 Nuori MacGyver
03.40 Family Guy
03.40 Me kaksi ja Irene
(Me, My­self & Ire­ne, USA 2000) O: Bob­by Far­rel­ly, P: Jim Car­rey, Re­née Zellweger,..
04.15 Criminal Minds
04.25 Criminal Minds
04.15 Nuori MacGyver
04.25 En­nätystehdas
04.35 Mie­hen puolikkaat
04.55 Family Guy
04.55 Family Guy
05.05 Family Guy
05.05 Family Guy
05.12 Pe­lastajat Lappi
05.14 Pe­lastajat Lappi
05.11 Pe­lastajat Lappi
05.15 Mie­hen puolikkaat
05.25 Moderni perhe
05.40 Moderni perhe