Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
06.00 Moderni perhe
06.00 Moderni perhe
Ha­ley ta­paa Ar­vi­nin vanhemmat,..
06.40 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
07.00 Simpsonit
07.05 Simpsonit
07.50: Li­sa aloi­taa jää­kiek­ko­har­rastuksen,..
08.35: Isoi­sä Simp­son ke­hit­tää lemmemjuoman.
09.50: Ho­mer ker­too ajas­ta en­nen Mag­gien syntymää,..
07.05 On­nenpyörä VIP
Tä­nään pyö­rää pyö­rit­tä­mäs­sä klas­si­nen kol­mik­ko Vir­pi Kätkä,..
07.45 Moderni perhe
07.50 En­nätystehdas
Mi­ten ih­mi­set kes­tä­vät kylmää,..
08.25 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.25 Tuho-osasto
08.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
9
09.15 Simpsonit
Mar­ge päättää,..
09.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
11.00: Van­hem­mil­ta opittua...
10.10 Family Guy
10.15 Tuho-osasto
10.40: D:n kans­sa rau­hoit­taa Elliotin,..
11.05 Simpsonit
En­ti­nen pre­si­dent­ti George H. W...
ke: Li­sa saa selville,..
to: Bart ta­paa ko­dit­to­man miehen,..
11.05 Huu­to­kau­pan metsästäjät
11.30: Ivy tuo poi­kan­sa mu­kaan Mo­re­no Valleyhin,
11.30 Simpsonit
12.00: Bart vää­ren­tää it­sel­leen hen­kik­löl­li­syys­to­distuksen,..
12
12.00 Tuho-osasto
12.30 Huu­to­kau­pan met­säs­täjät Suomi
12.30 Huu­to­kau­pan metsästäjät
12.30 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
13.30: Mars­hal­lin oi­keu­den­käyn­ti koittaa,..
13.00 On­nenpyörä VIP
On­nen­pyö­rä VIP:ssä rä­vä­kät ja rää­vä­sui­set ki­saa­jat Ina Mikkola,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
ke: Li­lyn syn­ny­tys käynnistyy,..
to: Ted ja Vic­to­ria ovat karkaamassa,..
13.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
15.00: Cast­len ro­maa­nis­ta teh­dään elokuvaa,..
14.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
14.00 On­nenpyörä VIP
Tä­nään pyö­rää pyö­rit­tä­mäs­sä klas­si­nen kol­mik­ko Vir­pi Kätkä,..
14.00 Family Guy
14.30: Kun pank­ki­ti­li lä­hen­te­lee nollaa,..
15.00: Lois ja hä­nen äi­tin­sä, Babs,..
16.30: Pe­ter te­kee ul­la­kos­ta var­si­nai­sen miesluolan,..
14.00 Si­lent Library Suomi
Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
14.30 Si­lent Library Suomi
Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
15
15.00 Kymppitonni
ke: Kymp­pi­ton­nin voi­tos­ta kil­pai­le­mas­sa Ilk­ka Uu­si­vuo­ri, To­mi Haustola,..
to: Juon­ta­ja­na Cristal Snow.
15.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
15.30: Li­ly ja Mars­hall laa­ti­vat tes­ta­ment­tiaan ja pohtivat,
16.00: Bar­ney toi­puu yhä eros­taan Quin­nin kanssa...
16.30: Ro­bin al­kaa ky­see­na­lais­taa suh­teen­sa huomattuaan,..
17.30: Mars­hal­lin oi­keu­den­käyn­ti koittaa,..
15.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.30 Tuho-osasto
17.00 Simpsonit
Si­des­how Bob va­pau­te­taan jäl­leen vankilasta,..
ti: Hul­luus hii­pii Ho­me­riin ta­lon­vah­ti­na tal­visaikaan...
ke: Li­sa aloi­taa jää­kiek­ko­har­rastuksen,..
to: Isoi­sä Simp­son ke­hit­tää lemmemjuoman.
Ho­mer ker­too ajas­ta en­nen Mag­gien syntymää,..
17.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
17.30: Lu­ke ja Man­ny jou­tu­vat kir­joit­ta­maan kou­luai­neen san­karistaan...
18.00: Lä­hes ko­ko per­he läh­tee Phi­lin äi­din hau­tajaisiin,..
18.30: Van­hem­mil­ta opittua...
18
18.00 Family Guy
Kun pank­ki­ti­li lä­hen­te­lee nollaa,..
ti: Lois ja hä­nen äi­tin­sä, Babs,..
Pe­ter te­kee ul­la­kos­ta var­si­nai­sen miesluolan,..
pe: Pe­ter ek­syy yök­si os­tos­keskukseen,..
18.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
18.30: Eve­lyn te­kee elä­män­sä vir­heen vaa­ties­saan po­jan­poi­kan­sa yökylään.
19.00: Ja­ke pi­tää kou­lus­sa esi­tel­män ta­pah­tu­ma­rik­kaas­ta vii­konlopustaan.
19.30: Kun Alan louk­kaan­tuu kor­ja­tes­saan sa­tel­liittiantennia,
20.30: Char­lie ja Ja­ke häm­mästelevät,..
19.00 Simpsonit
Bart pal­jas­taa Has­sun va­hin­gos­sa ve­ro­huijariksi,..
ti: Li­sa saa selville,..
ke: Bart ta­paa ko­dit­to­man miehen,..
19.00 Simpsonit
19.30: Bart pal­jas­taa Has­sun va­hin­gos­sa ve­ro­huijariksi,..
20.00: Li­sa saa selville,..
20.30: Joh­ta­ja Burn­sin apu­lai­nen Smit­hers on niin st­res­saantunut,..
20.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
Clai­ren ja Ca­me­ro­nin ta­lop­ro­jek­ti kangertelee,..
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
20.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.30: Char­lie ja Ja­ke häm­mästelevät,..
20.30 Si­lent Library Suomi
Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
21
21.00 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
ti: Min­kä taak­seen jät­tää, sen edes­tään löytää...
21.00 9-1-1: Lone Star
Owen vär­vää Pau­lin aut­ta­maan to­dis­ta­maan Kend­ran viattomuuden...
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21.30: Li­ly ja Mars­hall laa­ti­vat tes­ta­ment­tiaan ja pohtivat,
22.00: Bar­ney toi­puu yhä eros­taan Quin­nin kanssa...
22.30: Ro­bin al­kaa ky­see­na­lais­taa suh­teen­sa huomattuaan,..
23.30: Mars­hal­lin oi­keu­den­käyn­ti koittaa,..
21.00 Blon­dit luok­kakokouksessa
Ro­my and Mic­he­le's High Sc­hool reu­nion, USA 1997. O: Da­vid Mir­kin. P: Mi­ra Sor­vi­no Li­sa, Li­sa Kud­row. Huo­let­to­mat bi­let­tä­jät Ro­my ja Mic­hel­le ke­hit­tä­vät uu­det per­soo­nal­li­suu­det 10-vuo­tis­luok­ka­ko­kous­taan varten,
21.00 Dar­jee­ling Limited
The Dar­jee­ling Li­mi­ted, USA, 2007. O: Wes An­der­son. P:Owen Wil­son, Ad­rien Bro­dy, Ja­son Sch­wartz­man. Kol­me vel­jes­tä, jot­ka ovat kas­va­neet eril­leen, mat­kus­ta­vat ju­nal­la In­tian hal­ki. Hei­dän tar­koi­tuk­se­naan on löy­tää it­sen­sä ja toisensa.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.30: Kun Eve­ly­nin en­ti­nen avio­mies kuo­lee, ko­ko per­he läh­tee hautajaisiin.
22.00 Castle
Cast­le ja Bec­kett tut­ki­vat tai­ku­rin­liik­keen omis­ta­jan murhaa,..
22.00 Castle
Ri­kos­tut­ki­ja, jo­ka joh­ti vuo­sia sit­ten Bec­ket­tin äi­din mur­ha­tut­ki­muk­sia, ot­taa yl­lät­täen yh­teyt­tä Bec­ket­tiin ja ker­too, et­tä hä­nel­lä on uut­ta tie­toa jutusta.
22.00 Sa­lai­suus pinnan alla
What Lies Be­neath, USA 2000. O: Ro­bert Ze­mec­kis. P: Mic­hel­le Pfeif­fer, Har­ri­son Ford. Kuu­lui­san tie­de­mie­hen on­net­to­muu­des­ta toi­pu­nut vai­mo pel­kää me­net­tä­vän­sä järkensa,
22.50 Simpsonit
22.50 9-1-1: Lone Star
Owen vär­vää Pau­lin aut­ta­maan to­dis­ta­maan Kend­ran viattomuuden...
23.00 Vet­tä elefanteille
Wa­ter for Elep­hants, USA, 2011. O: Fran­cis Law­ren­ce. P: Ro­bert Pat­tin­son, Ree­se Witherspoon...
23.30 Family Guy
23.30 Family Guy
00.00 Simpsonit
00.00 Simpsonit
23.50 9-1-1
Ame­rik­ka­lai­nen draamasarja.
00.45: Min­kä taak­seen jättää,..
0
00.00 Family Guy
00.30 Vet­tä elefanteille
Wa­ter for Elep­hants, USA, 2011. O: Fran­cis Law­ren­ce. P: Ro­bert Pat­tin­son, Ree­se Witherspoon...
00.20 Family Guy
00.50 Simpsonit
00.55 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
01.00 Sa­lai­suus pinnan alla
What Lies Be­neath, USA 2000. O: Ro­bert Ze­mec­kis. P: Mic­hel­le Pfeif­fer, Har­rison Ford...
01.20 Family Guy
01.40 9-1-1: Lone Star
01.45 Criminal Minds
02.15 Simpsonit
02.10 Vet­tä elefanteille
Wa­ter for Elep­hants, USA, 2011. O: Fran­cis Law­ren­ce. P: Ro­bert Pat­tin­son, Ree­se Witherspoon...
02.35 Castle
Ame­rik­ka­lai­nen dekkarisarja.
02.45 Nuori MacGyver
02.45 Family Guy
3
03.05 9-1-1
03.20 9-1-1
03.20 Blon­dit luok­kakokouksessa
Ro­my and Mic­he­le's High Sc­hool reu­nion, USA 1997. O: Da­vid Mir­kin. P: Mi­ra Sor­vi­no Li­sa, Li­sa Kudrow...
03.35 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
03.30 Simpsonit
03.50 Nuori MacGyver
04.05 Nuori MacGyver
04.15 Family Guy
04.15 Next
Ted val­mis­te­lee pal­ve­li­men kul­je­tus­ta Singaporeen,..
04.30 Criminal Minds
04.55 Family Guy
05.15 Family Guy
05.40 Moderni perhe