Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
ke: Liesl ja Mer­vyn ta­pa­si­vat ai­koi­naan Goassa,..
to: Lea ja Pe­ter et­si­vät it­sel­leen ja suu­rel­le per­heel­leen sopivaa,..
pe: John ja Ju­lie et­si­vät lo­ma-asun­toa ete­läi­sen Ali­can­ten alueel­ta Espanjasta...
06.30 Grand De­signs Uusi-Seelanti
06.30 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
07.30 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
07.30 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Lean­der al­kaa epäillä,..
07.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Va­kio­tans­si-il­taa vie­te­tään si­ni­val­koi­sis­sa tun­nel­mis­sa men­nei­den vuo­si­kym­men­ten Suo­mi-il­miöi­den sii­vit­tä­mä­nä. Tans­se­ja tah­dit­taa le­gen­daa­ri­nen suo­mi­mu­sa ai­na Ola­vi Vir­ras­ta Dingoon.
08.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
08.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
Jea­net­te ja Ian et­si­vät Kaak­kois-Es­pan­jas­ta lomakotia,..
9
09.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
to: Ken­ti­läi­set Ste­ve ja Dawn et­si­vät tilavaa,..
09.30 Mas­ked Singer Suomi
Jan­ne ar­vai­lee ihmisiä,..
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
10.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
10.30 Ei saa nauraa
11.00 Kaap­paus keittiössä
ti: Hel­sin­ki­läi­set Rai­ne ja Ron toi­vo­vat muu­tos­ta yk­si­toik­koi­seen ruo­kavalioonsa,
11.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
11.00 Suo­men kaunein koti
11.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
11.00 Tä­mä on tämä
11.30 Luk­sus­lu­kaa­lit: Rya­nin mil­joonaremontit
12
12.00 Emmerdale
12.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
12.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
Jak­sos­sa mat­ka­taan Ecua­do­riin suo­jel­lul­le met­säalueelle,..
12.30 So­me­täh­tien sinkkuelämää
12.30 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leohjelma,..
13.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
ti: Kli­ni­kal­le saa­puu kau­neus­leik­kauk­sia ra­kas­ta­va Krystina,..
ke: Kli­ni­kal­le saapuu Judy,..
to: Kli­ni­kal­le saa­puu Wesley,..
pe: Kli­ni­kal­le saa­puu en­ti­nen to­si-tv-tähti Flora,..
13.00 Kaap­paus keittiössä
Hel­sin­ki­läi­set Rai­ne ja Ron toi­vo­vat muu­tos­ta yk­si­toik­koi­seen ruo­kavalioonsa,
13.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­don­muu­tos, jo­ka nuo­ren­taa sil­mis­sä. Asian­tun­ti­joi­na toi­mi­vat ham­mas­lää­kä­ri Uc­hen­na Okoye, meik­ki­tai­tei­li­ja Han­nah Mar­tin, sty­lis­ti Gem­ma Shep­pard, kos­me­to­lo­gi Ni­lam Hol­mes ja hiuss­ty­lis­ti John Vial.
14.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
14.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
14.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.00 Grand Designs Suomi
Mir­va ja Ans­si ra­ken­ta­vat Jy­väs­ky­lään Aal­lon ark­ki­teh­tuu­rin hengessä...
14.00 Lei­lan superruokaa
14.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
14.30 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kek­si­vii­kol­la tel­tas­sa val­mis­tuu il­luu­sio­mak­ro­nei­ta, ga­ri­bal­de­ja ja näyt­tä­viä 3D-kek­si­naamioita...
15
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
16.00: Ju­lia ja War­ren ai­ko­vat muut­taa py­sy­väs­ti An­da­lu­siaan. Ju­lian haa­vee­na on me­hi­läis­tar­ha ja la­ven­te­liviljelmät.
17.00: Ric­hard ja Ei­leen ovat käy­neet Kyp­rok­sel­la jo vuo­sia. Nyt on tul­lut ai­ka os­taa oma loma-asunto,
18.00: Ka­ren ja Paul asu­vat Skot­lan­nis­sa, ovat lo­mail­leet usein Es­pan­jas­sa ja ha­lua­vat löy­tää siel­tä lo­ma-asunnon,..
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Lean­der al­kaa epäillä,..
16.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
16.00 Grand Designs Suomi
Mir­va ja Ans­si ra­ken­ta­vat Jy­väs­ky­lään Aal­lon ark­ki­teh­tuu­rin hen­ges­sä. Mi­ten ra­ken­ta­minen sujuu,
17.00 Grand Designs Suomi
Ter­veel­li­nen ko­ti. Ni­na ja Te­ro ha­lua­vat ra­ken­taa mo­der­nin ko­din mah­dol­li­sim­man nopeasti...
17.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Pa­ris­kun­ta an­taa ark­ki­teh­dil­le va­paat kä­det yl­lä­tyk­sel­li­sen ta­lon luomiseen...
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
17.00 Ko­ko Suomi leipoo
18.00: . Pa­nok­set ko­ve­ne­vat, sil­lä päi­vän päät­teek­si va­li­taan se­mi­fi­na­lis­tit. Tek­ni­ses­sä teh­dään shak­ki­ruu­tu­pikkuleipiä,
18
18.00 Lei­lan superruokaa
Lei­la val­mis­taa grilliruokia...
18.00 Grand Designs Suomi
Ter­veel­li­nen ko­ti. Ni­na ja Te­ro ha­lua­vat ra­ken­taa mo­der­nin ko­din mah­dol­li­sim­man nopeasti...
18.00 Ko­ko Suomi leipoo
to: . Pa­nok­set ko­ve­ne­vat, sil­lä päi­vän päät­teek­si va­li­taan se­mi­finalistit...
18.00 Suo­men kaunein koti
18.30 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Kek­si­vii­kol­la tel­tas­sa val­mis­tuu il­luu­sio­mak­ro­nei­ta, ga­ri­bal­de­ja ja näyt­tä­viä 3D-kek­si­naa­mioi­ta. Ga­ri­bal­dien sul­ka­ku­vios­ta näh­dään mo­nen­lai­sia versioita,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
ke: Ju­lia ja War­ren ai­ko­vat muut­taa py­sy­väs­ti An­dalusiaan...
to: Ric­hard ja Ei­leen ovat käy­neet Kyp­rok­sel­la jo vuosia...
pe: Ka­ren ja Paul asu­vat Skotlannissa,..
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
In­tias­sa kas­va­nut Gwen­da Hal­li­day saa­puu Eng­lan­tiin nuo­re­na mor­sia­me­na hank­kiak­seen ta­lon jos­tain ete­lä­ran­ni­kol­ta. Pian Gwen­da löy­tää vie­hät­tä­vän hu­vi­lan, jo­ka tun­tuu hä­nes­tä tu­tul­ta he­ti en­si sil­mäyksellä...
19.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
20.00: Kun nuo­ri nun­na­ko­ke­las kuo­lee tu­lipalossa,..
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kil­pai­li­jat saa­vat eteen­sä kau­den en­sim­mäi­sen mys­teeriboksin...
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Opis­ke­li­ja­bi­leis­tä löy­tyy ruu­mis. Käy il­mi, et­tä uh­ri pi­ti ano­nyy­mia sivustoa,..
to: Oi­keu­des­sa pui­daan baa­rin tu­hopolttoa...
20.00 Grand Designs Suomi
Mir­va ja Ans­si ra­ken­ta­vat Jy­väs­ky­lään Aal­lon ark­ki­teh­tuu­rin hen­ges­sä. Mi­ten ra­ken­ta­minen sujuu,
21
21.00 Maa­jus­sille morsian
Ryh­mät­ref­fit päät­ty­vät ja maa­jus­sit ovat vai­kei­den va­lin­to­jen äärellä.
21.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
22.00: Kun nuo­ri nun­na­ko­ke­las kuo­lee tu­lipalossa,..
21.00 Suo­men kaunein koti
21.00 Aarrepaja
Rii­tan hoi­viin tuo­daan elä­mää näh­nyt mut­ta roh­keut­ta huo­ku­va pehmokoira,..
21.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
23.30: Ys­tä­vyk­sil­lä on oi­kea yl­lä­tys­ten päivä...
00.00: Lu­vas­sa krii­se­jä ja kyräilyä,..
00.25: Mo­ni­ca mei­naa myr­kyt­tää veljensä...
21.00 elokuva: Kuu­si päi­vää, seit­semän yötä
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ne­wyor­ki­lai­ses­ta leh­ti­nai­ses­ta, jo­ka läh­tee troop­pi­sel­le pa­ra­tii­si­lo­mal­le poi­kays­tä­vän­sä kans­sa mut­ta jou­tuu­kin len­to­ko­neon­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kar­kean len­tä­jän kans­sa. Kak­si­kon vä­lil­lä kipunoi,
21.00 elokuva: Wonder
10-vuo­tias Aug­gie Pull­man ei ole niin kuin muut lap­set, sil­lä hä­nel­lä on Treac­her Col­lin­sin oi­reyh­ty­mä, jon­ka seu­rauk­se­na hä­nen kas­von­sa ovat epä­muo­dos­tu­neet. Kun Aug­gien en­sim­mäi­nen kou­lu­vuo­si al­kaa, mo­net muut lap­set suh­tau­tu­vat hä­neen tor­juen. Van­hempiensa,..
22.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
22.00 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
22.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
Va­kio­tans­si-il­taa vie­te­tään si­ni­val­koi­sis­sa tun­nel­mis­sa men­nei­den vuo­si­kym­men­ten Suo­mi-il­miöi­den sii­vittämänä.
23.00 Kova laki
Tun­net­tu il­mas­tos­kep­tik­ko myr­ky­te­tään kon­fe­renssissa...
23.00 Hamilton
Jan Guil­loun me­nes­tys­kir­joi­hin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen trillerisarja.
23.10 Siltsu
Ja­ri Sil­lan­pää ha­luai­si jo pa­la­ta ta­kai­sin en­ti­sek­si Jariksi,..
23.20 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
0
00.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
00.01 Hudson & Rex
00.10 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
00.30 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
00.55 Tohtori Varvas
00.55 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
00.56 Hudson & Rex
01.25 Tohtori Varvas
01.50 Unel­ma-asun­to auringon alta
01.50 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
02.05 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
03.00: Opis­ke­li­ja­bi­leis­tä löy­tyy ruumis...
02.10 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Vii­meinen juttu
02.20 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
02.45 Tohtori Varvas
02.45 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­do­ku­menttisarja.
3
03.40 Hamilton
03.40 Unel­ma-asun­to auringon alta
04.10 Hamilton
04.05 True cri­me: Tap­pajan motiivi
04.35 MTV Uutiset Live
04.35 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
05.05 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live
05.30 MTV Uutiset Live