Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma, jos­sa ih­mi­set et­si­vät it­sel­leen pie­ni­ko­koi­sia ko­te­ja ja lo­ma-asuntoja.
06.30 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Mark ja Pip ra­ken­ta­vat ko­din ai­van me­ren­ran­taan. Si­jain­ti on myrskyisä,..
06.30 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
07.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Va­nes­sa on epä­toivoinen...
to: Ro­bert yrit­tää sa­la­ta Va­len­tinan teon,..
07.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
. Lat­ta­ri-il­ta pulp­puaa pit­kiä kat­sei­ta, suu­ria tun­tei­ta ja us­ko­mat­to­mia kään­tei­tä, kun par­ke­til­la tans­si­taan la­ti­no­maail­man saip­puaoop­pe­ran, te­le­no­ve­lan tyyliin.
08.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Vas­ta­nai­neet Ka­ty ja Dom et­si­vät lo­ma-asun­toa Ca­di­zin maakunnasta...
Par­haat ys­tä­vyk­set Jan ja Ju­lie ha­lua­vat löy­tää Lan­za­ro­tel­ta lomakodin,..
to: Ra­vin­to­loit­si­jat Mat ja Marc et­si­vät lo­ma­ko­tia Mallorcalta... The­re­sa ja Ro­bin et­si­vät suo­sik­ki­koh­tees­taan Te­ne­rif­fal­ta lomakotia,..
pe: Ter­ry ja Kay et­si­vät eläk­keel­le jää­tyään lo­ma-asun­toa Es­pan­jan Cos­ta Al­meríasta... Ste­ve ja Kim ai­ko­vat hank­kia en­sim­mäi­sen yh­tei­sen asun­ton­sa Gran Canarialta,..
08.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
9
09.30 Mas­ked Singer Suomi
Saat­ko kiin­ni täs­tä' -vih­jeet osoit­tau­tu­vat yh­tä hyö­dyl­li­sek­si kuin mo­po moot­to­ritiellä,..
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Per­he ra­ken­taa van­hal­le vii­ni­ti­lalle talon,..
pe: Ca­me­ro­nil­la on su­ku­juu­ria Ruotsissa,..
10.30 Ei saa nauraa
11.00 Kaap­paus keittiössä
ti: Ei ai­na pikaruokaa...
11.00 Maa­jus­sille morsian
11.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
11.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
11.00 Tä­mä on tämä
Tä­mä on tä­mä on vuo­den haus­kin ohjelma,..
11.30 Sinkkulaiva
12
12.00 Emmerdale
12.00 Maa­jus­sille morsian
Vap­pu lä­het­tää maa­jus­sit ja puo­li­soeh­dok­kaat naut­ti­maan ryh­mät­ref­feis­tä au­rin­koi­ses­sa Naantalissa...
12.30 So­me­täh­tien sinkkuelämää
13.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
ti: Toh­to­rit aut­ta­vat naista,..
ke: Court­ney ha­luaa eroon val­ta­vas­ta pepustaan,..
to: Toh­to­ri Dub­row aut­taa Jabrenaa,..
13.00 Kaap­paus keittiössä
Ei ai­na pikaruokaa...
13.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
Gi­les ja Mo­ni­ca tu­tus­tu­vat Sin­ga­po­ren Ma­ri­na Bay Sands -hotelliin,..
14.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Han­na Sumari,..
14.00 Maa­jus­sille morsian
14.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
14.00 Grand Designs Suomi
Ter­veel­linen koti...
14.00 Lei­lan superruokaa
14.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
14.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­don­muu­tos, jo­ka nuo­ren­taa silmissä.
14.30 Ko­ko Bri­tannia leipoo
12 jän­nit­ty­nyt­tä lei­pu­ria saa teh­tä­väk­seen lei­poa mi­ni­täy­tekakkuja,..
15
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
16.00: Da­vid ja Vic­to­ria viet­tä­vät kii­reis­tä ar­kea kah­den fir­man, kah­den koi­ran ja nel­jän lap­sen kanssa...
17.00: Grae­me ja Mar­cel­le ha­lua­vat juh­lis­taa ter­veys­huo­lien päät­ty­mis­tä os­ta­mal­la lo­ma­ko­din Au­rin­ko­rannikolta...
18.00: Pos­ti­kus­tit An­dy ja Lin­da ovat haa­veil­leet muu­tos­ta län­ti­sel­le Kyprokselle...
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Va­nes­sa on epä­toivoinen...
ke: Ro­bert yrit­tää sa­la­ta Va­len­tinan teon,..
16.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
16.00 Grand Designs Suomi
Ter­veel­li­nen ko­ti. Ni­na ja Te­ro ha­lua­vat ra­ken­taa mo­der­nin ko­din mah­dol­li­sim­man nopeasti...
17.00 Grand Designs Suomi
17.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Pa­ris­kun­ta ra­ken­taa met­säi­sel­le rin­teel­le ta­lon fengs­hui-opin pe­riaat­tei­den mukaisesti...
to: Per­he ra­ken­taa van­hal­le vii­ni­ti­lal­le ta­lon, jo­hon muu­ra­taan lius­ke­ki­vi­set seinät...
pe: Wa­le­si­lai­nen per­he ihas­tuu lo­ma­mat­kal­laan Uu­teen-See­lan­tiin ja os­taa syr­jäs­sä ole­van tontin,..
17.00 Ko­ko Suomi leipoo
18.00: To­del­li­ses­sa kak­ku­päi­väs­sä lei­pu­rit saa­vat teh­tä­väk­seen oh­jel­man tun­nuk­sen iko­ni­sen va­del­ma­suklaa- kakun.
18
18.00 Lei­lan superruokaa
18.00 Grand Designs Suomi
18.00 Ko­ko Suomi leipoo
18.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
18.30 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Uu­si kau­si al­kaa! 12 jän­nit­ty­nyt­tä lei­pu­ria saa teh­tä­väk­seen lei­poa mi­ni­täy­te­kak­ku­ja, kor­kean Red Vel­vet -ka­kun se­kä 3D-kak­ku­ver­sion omas­ta ko­dis­ta. Tuo­ma­rit toivovat,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
ke: Da­vid ja Vic­to­ria viet­tä­vät kii­reis­tä ar­kea kah­den firman,..
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Kuo­le­ma il­moit­taa lehdessä
Leh­ti-il­moi­tus kut­suu pik­ku­ky­län vä­keä mur­ha­leik­kiin, jon­ka on tar­koi­tus al­kaa tu­le­van pe­ri­jät­tä­ren ta­los­sa tar­kal­la kel­lon­lyö­mäl­lä. Kun jo­ku kuo­lee­kin oi­keas­ti, seu­raa po­lii­situtkinta...
19.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
20.00: Nai­nen on mur­hat­tu ko­tiin­sa, ja hä­nen suus­taan löy­tyy kolikoita...
20.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Hie­man ke­peäm­män edel­li­sen jak­son jäl­keen ki­ris­te­tään taas ruuvia,..
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Hud­son ja Rex ovat kou­lul­la ker­to­mas­sa työstään...
20.00 Grand Designs Suomi
Ter­veel­li­nen ko­ti. Ni­na ja Te­ro ha­lua­vat ra­ken­taa mo­der­nin ko­din mah­dol­li­sim­man nopeasti...
21
21.00 Maa­jus­sille morsian
Vap­pu lä­het­tää maa­jus­sit ja puo­li­soeh­dok­kaat naut­ti­maan ryh­mät­ref­feis­tä au­rin­koi­ses­sa Naantalissa...
21.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
22.00: Nai­nen on mur­hat­tu ko­tiin­sa, ja hä­nen suus­taan löy­tyy kolikoita...
21.00 Suo­men kaunein koti
Pää­sem­me nä­ke­mään tuo­ma­rei­den mat­kas­sa eri vuo­sil­ta ra­ken­ne­tut talot,..
21.00 Aarrepaja
Sil­ja saa kun­nos­tet­ta­vak­si reis­sus­sa räh­jään­ty­neen ys­tä­vyy­den symbolin,..
21.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
21.30: Phoe­bel­lä on kak­soissisar,..
22.00: Rac­hel ai­koo teh­dä Mo­ni­can avul­la va­kuu­tuspetoksen...
22.30: Po­ke­ri­pe­lin sy­vin ole­mus ei he­ti au­kea tytöille,..
23.00: Rac­hel te­kee pa­han mo­kan vah­ties­saan Marcelia,..
23.30: Rac­hel an­taa van­hal­le suo­lal­le periksi...
00.00: Mo­ni­can luot­to­kort­ti on varastettu...
00.25: Mo­ni­can poi­kays­tä­vä on POI­KAystävä...
21.00 elokuva: Mec­ha­nic: Resurrection
Oman kuo­le­man­sa la­vas­ta­nut sa­la­mur­haa­ja Art­hur Bis­hop elää rau­hal­lis­ta elä­mää Bra­si­lias­sa, mut­ta jul­ma ase­kaup­pias Riah Crain ki­ris­tää hä­net pa­laa­maan ta­kai­sin töi­hin hoi­ta­maan vie­lä yh­den kei­kan. Kun Bis­hop al­kaa pan­na haisemaan,
21.00 elokuva: Pa­luu tu­le­vaisuuteen III
Kult­ti­mai­net­ta naut­ti­van tie­teis­seik­kai­lut­ri­lo­gian kol­man­nes­sa osas­sa Doc ja Mar­ty pää­ty­vät vuo­den 1885 Vil­liin Län­teen, jos­sa pys­syt pauk­ku­vat ja he­mai­se­va opet­ta­ja­tar vie Em­me­tin sy­dä­men. He suun­nit­te­le­vat pois­pää­syä, mut­ta ai­ka­ko­neau­to De­Lo­rea­nin polt­toai­ne on va­lu­nut maahan,..
22.00 Maa­jus­sil­le mor­sian: Kaikki tarinat
22.00 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
to: Il­mian­ta­ja on am­pu­nut nel­jä poliisia...
22.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
. Lat­ta­ri-il­ta pulp­puaa pit­kiä kat­sei­ta, suu­ria tun­tei­ta ja us­ko­mat­to­mia kään­tei­tä, kun par­ke­til­la tans­si­taan la­ti­no­maail­man saip­puaoopperan,
23.00 Kova laki
Nuo­ri nai­nen löy­de­tään ho­tel­lis­ta raa'as­ti murhattuna...
23.00 Hamilton
Jan Guil­loun me­nes­tys­kir­joi­hin pe­rus­tu­va ruot­sa­lai­nen trillerisarja.
to: Verk­ko ter­ro­ris­tien ym­pä­ril­lä kiristyy,..
23.05 Siltsu
. Ja­ri Sil­lan­pään ala­mä­ki saa en­tis­tä tum­mem­pia sävyjä...
23.30 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
0
00.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
00.01 Hudson & Rex
00.05 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
00.30 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
00.55 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
00.55 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
00.56 Hudson & Rex
01.25 Tohtori Varvas
01.50 Tohtori Varvas
01.50 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
02.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
02.20 Unel­ma-asun­to auringon alta
02.20 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Kuo­le­ma il­moit­taa lehdessä
Leh­ti-il­moi­tus kut­suu pik­ku­ky­län vä­keä mur­haleikkiin,..
02.45 Unel­ma-asun­to auringon alta
02.45 Tohtori Varvas
02.45 True cri­me: Tap­pajan motiivi
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­do­ku­menttisarja.
3
03.15 Hamilton
03.40 Hamilton
03.40 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ihmisiä,..
04.10 MTV Uutiset Live
04.20 True cri­me: Tap­pajan motiivi
04.35 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
05.15 MTV Uutiset Live