Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
06.30 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leohjelma,..
06.30 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
06.30 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
07.30: Muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta löy­tää in­ter­ne­tis­tä unel­mien­sa ko­din. Haasteena on,..
07.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
08.00: Lyn­da Fer­mor on päät­tä­nyt to­teut­taa haa­veen­sa Por­tu­ga­liin muutosta...
09.00: Phil ja Ge­ral­di­ne et­si­vät uut­ta ko­tia, jos­sa viet­tää lep­poi­sia elä­kepäiviä...
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
07.05 Tans­sii Tähtien Kanssa
On ai­ka kor­ka­ta TTK-par­ket­ti! In­toa ja iloa heh­ku­vat täh­ti­pa­rit tans­si­vat en­sim­mäi­sen tans­sin­sa ko­ko kan­san edes­sä. Unoh­tu­mat­to­man il­lan kruu­naa syk­syn kuu­min ar­tistivieras.
08.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Neil ja Sa­rah ovat muut­ta­neet jat­ku­vas­ti Nei­lin ar­mei­jau­ran takia,..
Ste­ven ja And­rea ha­lua­vat muut­taa py­sy­väs­ti Es­pan­jan Esteponaan,..
to: Ra­dio-DJ To­by Ans­tis et­sii Ibi­zal­ta lomakotia,.. Rich ha­luaa asua Wa­le­sis­sa, Snow­do­nian rinteillä...
08.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
9
09.30 Mas­ked Singer Suomi
Mas­ke­din et­si­vä­ne­lik­ko uu­dis­tuu, kun Ma­ria Vei­to­la ja Jan­ne Ka­ta­ja saa­vat seu­rak­seen Ben­ja­min Pel­to­sen ja Jen­ni Poikeluksen.
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Grand De­signs Ruotsi
Hen­ry Ter­va­hau­ta ja Pa­ri Aria ha­lua­vat elä­mäs­sään haasteita...
10.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
to: Muu­sik­ko­pa­ris­kun­ta löy­tää in­ter­ne­tis­tä unel­miensa kodin...
11.00 Kaap­paus keittiössä
ti: Le­vik­set re­pee. Ka­pe läh­tee Ro­va­nie­mel­le ur­hei­luo­pis­ton poi­kien avuksi...
11.00 Maa­jus­sille morsian
11.00 Suo­men kaunein koti
His­to­rian ha­vi­naa löy­tyy su­loi­sen kau­niis­ta ko­deis­ta Pyh­täällä,..
11.00 Ei saa nauraa
Lu­vas­sa on il­lal­liskierros,..
11.30 Se­cond Hand for 50 Grand
11.30 Sinkkulaiva
12.30: Tar­ja ha­luaa löy­tää rin­nal­leen miehen,..
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.30 Exät illallisella
12.30 So­me­täh­tien sinkkuelämää
12.30 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
12.30 So­me­täh­tien sinkkuelämää
12.30 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sit ovat va­lin­neet kir­jei­den jou­kos­ta suo­sik­kin­sa ja en­si­koh­taa­mi­ses­sa on jän­ni­tys­tä ilmassa...
13.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
13.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Nai­set muis­te­le­vat reis­su­jaan Hamptoniin,..
13.00 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
Brit­ti­sar­jas­sa teh­dään Cher­ry Hea­leyn joh­dol­la osal­lis­tu­jil­le 10 päi­väs­sä muo­don­muu­tos, jo­ka nuo­ren­taa silmissä.
14.00: Li­sa oli seit­se­män vuot­ta sit­ten jär­kyt­tä­väs­sä on­net­tomuudessa,..
15.00: Kuu­den lap­sen yk­sin­huol­ta­ja Sa­rah on ko­ke­nut kovia,..
13.30 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
13.30 Ti­ny House Hunting
Scott ja Jen­na ha­lua­vat helpon,..
14.01 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Tans­ka­lai­seen me­nes­tys­for­maat­tiin pe­rus­tu­vas­sa rea­li­ty­sar­jas­sa et­si­tään kump­pa­nia to­si­tar­koi­tuk­sel­la. Asian­tun­ti­jat va­lit­se­vat sin­kul­le puo­li­son, ja avio­puo­li­sot ta­paa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa vas­ta alttarilla.
14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Lo­pul­li­sis­ta va­lois­ta on kuu­si viikkoa,..
14.00 Grand Designs Suomi
15.00: Kau­neu­sa­lan yrit­tä­jät Ali­na ja Mar­kus ovat ha­ke­neet lo­ma­mat­koil­taan ins­pi­raa­tio­ta ko­tin­sa suun­nitteluun,..
16.00: Tii­na ja Pet­ri ovat ra­ken­ta­neet kol­mi­hen­ki­sel­le per­heel­leen ison oma­kotitalon,..
18.00: Si­ni ja Tuo­mas ra­ken­ta­vat kas­va­val­le per­heel­leen unel­mien­sa tii­li­ta­loa vuok­ra­ton­til­le Jy­väskylään...
14.30 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Vii­mei­set kol­me pa­ria val­mis­tau­tu­vat lo­pul­li­siin valoihinsa...
15
15.35 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leohjelma,..
15.30 Ti­ny House Hunting
16.05 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Noah tar­jou­tuu aut­ta­maan Va­len­ti­naa lei­pomisessa,..
16.00 Rak­kaut­ta rajojen takaa
17.05 Grand De­signs Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Hen­ry Ter­va­hau­ta ja Pa­ri Aria ha­lua­vat elä­mäs­sään haasteita...
17.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
17.00 Ko­ko Suomi leipoo
18.00: Lo­put kuu­si lei­pu­ria aloit­ta­vat tiu­kan lei­von­ta­ki­san ja loih­ti­vat tuo­ma­reil­le en­sim­mäi­ses­sä tek­ni­ses­sään gril­li­ruoan aatelisen.
18
18.05 Se­cond Hand for 50 Grand
18.00 Aarrepaja
Huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja San­na saa kun­nos­tet­ta­vak­si 80-v. he­po­vanhuksen,..
18.00 Ko­ko Suomi leipoo
19.05 Rak­kaut­ta rajojen takaa
Du­bais­sa he­rä­tel­lään tun­tei­ta hum­me­ria­te­rial­la ja Gha­nas­sa piknikillä...
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
to: Ali­son ha­luaa muut­taa Cos­ta Doradalle,..
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Mur­ha maa­laiskylässä
Ma­ry Mea­din ky­län in­ho­tuim­pia asuk­kai­ta. Kun hä­net löy­de­tään mur­hat­tu­na pap­pi­las­ta, useam­mal­la­kin ky­lä­läi­sel­lä oli­si mo­tii­vi tekoon...
19.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
20.00: Nuo­ri nai­nen saa­puu po­lii­si­lai­tok­sel­le ja tun­nus­taa tap­pa­neen­sa mie­hen­sä rannalla...
20.05 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Tans­ka­lai­seen me­nes­tys­for­maat­tiin pe­rus­tu­vas­sa rea­li­ty­sar­jas­sa et­si­tään kump­pa­nia to­si­tar­koi­tuk­sel­la. Asian­tun­ti­jat va­lit­se­vat sin­kul­le puo­li­son, ja avio­puo­li­sot ta­paa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa vas­ta alttarilla.
ti: Vii­mei­set kol­me pa­ria val­mis­tau­tu­vat lo­pul­li­siin valoihinsa...
ke: Lo­pul­li­sis­ta va­lois­ta on kuu­si viikkoa,..
to: Kaik­ki osal­lis­tu­jat pää­se­vät vie­lä vii­mei­sen ker­ran asian­tun­ti­joi­den sohvalle...
21
21.00 elokuva: The Last Witch Hunter
Kuo­le­ma­ton noi­dan­met­säs­tä­jä lyöt­täy­tyy yh­teen pa­him­man vi­hol­li­sen­sa, noi­dan, kans­sa py­säyt­tääk­seen noi­ta­pii­rit, jot­ka ai­ko­vat pääs­tää val­loil­leen ko­ko ih­mis­kun­taa uh­kaa­van vit­sauk­sen. Oh­jaus: Breck Eis­ner, USA 2015 (102') . Pääo­sis­sa Ro­se Les­lie, Vin Die­sel, Elijah Wood,
21.00 elokuva: Pa­luu tu­levaisuuteen
Ste­ven Spiel­ber­gin tuot­ta­mas­sa me­nes­ty­se­lo­ku­vas­sa nok­ke­la tei­ni­poi­ka Mar­ty McF­ly (Mic­hael J. Fox) jou­tuu kek­si­jäys­tä­vän­sä ke­hit­tä­mäs­sä ai­ka­ko­neau­tos­sa vuo­teen 1955 - kes­kel­le omien van­hem­pien­sa nuo­ruus­vuo­sia ja rak­kaus­ta­ri­naa. Par­hai­den ää­ni­te­hos­tei­den Os­car-pal­kin­non vuon­na 1986 voit­ta­nut tie­teis­ko­me­dia poi­ki kak­si jatko-osaa.
21.30 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sit ovat va­lin­neet kir­jei­den jou­kos­ta suo­sik­kin­sa ja en­si­koh­taa­mi­ses­sa on jän­ni­tys­tä ilmassa...
21.30 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kaik­kien ai­ko­jen ko­vin Mas­terC­hef -kau­si läh­tee käyntiin,..
21.30 Suo­men kaunein koti
His­to­rian ha­vi­naa löy­tyy su­loi­sen kau­niis­ta ko­deis­ta Pyh­tääl­lä, Rau­mal­la ja Uu­des­sa­kaupungissa...
21.25 Aarrepaja
Soi­tin­kor­jaa­ja AP he­rät­tää hen­kiin kä­sin­teh­dyn kitaran,..
22.30 Tans­sii Tähtien Kanssa
On ai­ka kor­ka­ta TTK-par­ket­ti! In­toa ja iloa heh­ku­vat täh­ti­pa­rit tans­si­vat en­sim­mäi­sen tans­sin­sa ko­ko kan­san edes­sä. Unoh­tu­mat­to­man il­lan kruu­naa syk­syn kuu­min ar­tistivieras.
22.30 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
22.30 Pe­las­takaa ihoni!
Brit­ti­läi­nen to­si-tv-sar­ja iho­tau­tik­li­ni­kas­ta, jos­sa huip­pu­tii­mi hoi­taa eri­lai­sia iho-ongelmia.
23.05 Siltsu
23.30 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
23.30 The Kar­das­hians: Bil­lion Dollar Dynasty
23.35 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
0
00.05 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
00.30 Kova laki
00.30 Se­cond Hand for 50 Grand
00.35 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
00.50 Pe­las­takaa ihoni!
01.05 Rak­kaut­ta rajojen takaa
01.25 Pe­las­takaa ihoni!
01.25 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
01.50 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
02.05 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
02.25 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
02.20 Unel­ma-asun­to auringon alta
02.15 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
02.45 Bac­he­lor Australia
3
03.05 Unel­ma-asun­to auringon alta
04.05: Des unel­moi ta­los­ta Hamps­hi­ren maaseudulla...
03.25 Bac­he­lor Australia
04.20: Jäl­jel­lä on enää seit­se­män naista,..
03.40 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Mur­ha maa­laiskylässä
Ma­ry Mea­din ky­län in­ho­tuim­pia asukkaita...
04.10 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
04.45 Unel­ma-asun­to auringon alta
05.05 MTV Uutiset Live
05.20 MTV Uutiset Live
05.45 MTV Uutiset Live