Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 36 37 38 39 40 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
06.30 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leohjelma,..
06.30 Grand De­signs Ruotsi
Kok­ki Ro­ja Bri­malm ja me­kaa­nik­ko Jo­han Holms­tedt haa­vei­le­vat mah­dol­li­sim­man oma­va­rai­ses­ta talosta...
06.30 Grand De­signs Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
07.30: Te­koä­lya­lal­la vau­ras­tu­neil­la Ro­bert ja Dan­wei Tran Lu­cia­nil­la on sel­keä nä­ke­mys talosta,..
07.05 Unel­ma-asun­to auringon alta
09.00: Ma­rian ja La­kyn vii­si las­ta ovat len­tä­neet pesästä,..
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
to: Günt­her miet­tii edel­leen kuumeisesti,..
07.30 Ni­gel­la: Ko­ka­taan ja nautitaan
08.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Ga­ry ja Va­nes­sa et­si­vät en­sim­mäis­tä yh­teis­tä kotia,..
ke: Man­dy ja Pe­ter et­si­vät lo­ma­ko­tia Fuer­te­ven­tu­ran saarelta,.. An­ge­la ja Alan et­si­vät ko­tia se­kä Eng­lan­nis­ta et­tä Espanjasta,..
to: Tre­vor ja Reiss et­si­vät Flo­ri­dan Nap­le­sis­ta lo­ma-asun­toa, jos­sa voi­si viet­tää talvet...
pe: Skot­lan­ti­lai­nen Pat on jää­nyt eläkkeelle,..
08.05 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ku­hi­na TTK-tree­ni­sa­leil­la al­kaa, kun uu­det täh­tiop­pi­laat start­taa­vat kor­kea­kou­lun­sa tans­sin maail­maan. Sa­mal­la sel­viää, ke­nen suo­sik­ki on kalapuikot,
08.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
9
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
09.45 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
Tas­hil­la ja Law­ren­cel­la on nel­jä las­ta. Ko­ko­päi­vä­työt ja lap­set pi­tä­vät pa­ris­kun­nan kiireisenä,..
10.00 Grand De­signs Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
11.00 Kaap­paus keittiössä
ti: Tup­la­kaap­paus. Jes­se on val­mis muutokseen...
11.00 Maa­jus­sille morsian
11.00 Suo­men kaunein koti
11.00 Aarrepaja
Huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja San­na saa kun­nos­tet­ta­vak­si 80-v. he­po­vanhuksen,..
11.00 Se­cond Hand for 50 Grand
11.30 Sinkkulaiva
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 Maa­jus­sille morsian
Malt­ta­mat­to­mat maa­jus­sit saa­vat vii­mein kir­jeen­sä luet­ta­vak­si Taat­tis­ten tilalla...
12.30 Exät illallisella
Brit­ti­rea­li­ty, jos­sa ex-pa­ris­kun­nat ta­paa­vat ate­rian ja ki­pe­rien ky­sy­mys­ten äärellä.
13.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa plas­tiik­ka­ki­rur­git aut­ta­vat po­ti­lai­ta eri­koi­sis­sa tapauksissa.
13.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
pe: Nai­set käy­vät lä­pi kau­den hät­käh­dyt­tä­vim­piä hetkiä.
13.00 Kaap­paus keittiössä
Lap­si keit­tiös­sä. 8-vuo­tias Sa­fi­ra on kut­su­nut Ka­pen apuun pääs­täk­seen keit­tiöön kokkaamaan...
13.00 Ei saa nauraa
13.30 Ti­ny House Hunting
14.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Tans­ka­lai­seen me­nes­tys­for­maat­tiin pe­rus­tu­vas­sa rea­li­ty­sar­jas­sa et­si­tään kump­pa­nia to­si­tar­koi­tuk­sel­la. Asian­tun­ti­jat va­lit­se­vat sin­kul­le puo­li­son, ja avio­puo­li­sot ta­paa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa vas­ta alttarilla.
ti: On vii­mei­sen si­tou­tu­mis­se­re­mo­nian ai­ka, ja pa­rien tu­lee päättää,..
ke: Pa­rit aloit­ta­vat ref­lek­tointiviikon,..
to: Mie­het jär­jes­tä­vät vai­moil­leen viimeiset,..
14.00 Aarrepaja
Huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja San­na saa kun­nos­tet­ta­vak­si 80-v. he­po­vanhuksen,..
14.00 Kum­mit Li­ve: Elä­mä lap­sel­le -konsertti
Las­tenk­li­ni­koi­den Kum­mien suo­ras­sa 30-vuo­tis­hy­vän­te­ke­väi­syys­lä­he­tyk­ses­sä au­te­taan pie­niä po­ti­lai­ta Suo­mes­sa! Yh­tei­sel­lä asial­la mm. Ju­ha Ta­pio, SAN­NI, BEHM, Elas­ti­nen, KUUMAA, BESS,
15
15.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
17.00: Cath ja ty­tär Ka­te et­si­vät per­heel­le lo­ma­ko­tia Es­pan­jan Cos­ta de Al­me­ríal­ta. Ta­lon pi­tää olla moderni.
18.00: Do­nagh et­sii py­sy­vää ko­tia Va­len­cias­ta ys­tä­vän­sä Ai­men tuella...
15.25 Ti­ny House Hunting
Yh­dys­val­ta­lai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma, jos­sa ih­mi­set et­si­vät it­sel­leen pie­ni­ko­koi­sia ko­te­ja ja lo­ma-asuntoja.
15.30 Täh­det vs. google
15.45 Kaaok­sen ke­syttäjät UK
Tas­hil­la ja Law­ren­cel­la on nel­jä lasta...
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Günt­her miet­tii edel­leen kuumeisesti,..
16.00 Rak­kaut­ta rajojen takaa
Vuo­den­vaih­tees­sa Gha­nas­sa sel­vi­tel­lään välejä,..
17.00 Grand De­signs Ruotsi
Ruot­sa­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Jen­ny Sams­kog ja Ben­ja­min Nor­din rau­hoit­tu­vat työ­kii­reis­tään omal­la saa­rel­laan Ros­lagenissa...
to: An­ders ja Te­re­sa Woo­dall ovat löy­tä­neet hie­non ran­ta­ton­tin Ruot­sin län­si­ran­ni­kon maisemista...
17.00 Mas­terC­hef Suo­mi: Professionals
Kaik­kien ai­ko­jen ko­vin Mas­terC­hef -kau­si läh­tee käyntiin,..
17.00 Grand Designs Suomi
18.00: Au­rin­ko­ter­veh­dys on Mar­ju­tin ja Il­kan unel­mien tyy­li­käs me­ren­ran­ta­hu­vi­la ly­hyen mat­kan pääs­sä Hel­sin­gin kii­rei­ses­tä arjesta...
18
18.00 Se­cond Hand for 50 Grand
Uusi sarja!..
18.00 Aarrepaja
Kä­si­työ­tai­tu­ri Sil­ja saa työ­pöy­däl­leen so­ta-ajan rak­kaus­kir­jeenvaihdon,..
18.00 Grand Designs Suomi
18.00 Suo­men kaunein koti
19.00 Rak­kaut­ta rajojen takaa
Vuo­den­vaih­tees­sa Gha­nas­sa sel­vi­tel­lään välejä,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
pe: Do­nagh et­sii py­sy­vää ko­tia Va­len­cias­ta ys­tä­vän­sä Ai­men tuella...
19.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Ruu­mis kirjastossa
Nei­ti Marp­len ys­tä­vän kir­jas­tos­ta löy­tyy tun­te­mat­to­man nuo­ren nai­sen ruu­mis. Po­lii­si­pääl­lik­kö al­kaa sel­vit­tää ri­kos­ta, jon­ka jäl­jet joh­ta­vat hie­nos­to­ho­tel­liin ja erää­seen rik­kaa­seen vanhukseen.
19.00 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
20.00: Ri­kos­ko­mi­sa­rio Ric­hard Poo­le Lon­toon po­lii­sis­ta on saa­nut siir­ron Ka­ri­bian pa­ra­tii­sisaarelle,..
20.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Tans­ka­lai­seen me­nes­tys­for­maat­tiin pe­rus­tu­vas­sa rea­li­ty­sar­jas­sa et­si­tään kump­pa­nia to­si­tar­koi­tuk­sel­la. Asian­tun­ti­jat va­lit­se­vat sin­kul­le puo­li­son, ja avio­puo­li­sot ta­paa­vat en­sim­mäis­tä ker­taa vas­ta alttarilla.
ti: Pa­rit aloit­ta­vat ref­lek­tointiviikon,..
ke: Mie­het jär­jes­tä­vät vai­moil­leen vii­mei­set, näyt­tä­vät tref­fit en­nen lo­pul­li­sia valoja...
to: Mor­sia­met ja sul­ha­set ko­koon­tu­vat kes­ke­nään viet­tä­mään tyt­tö­jen ja poi­kien iltoja...
20.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Pa­rit ko­koon­tu­vat vii­mei­sel­le il­lal­li­sel­le en­nen lo­pul­li­sia va­lo­ja. Do­min ja Oli­vian rii­ta lei­mah­taa taas, kun van­ho­ja asioi­ta kai­ve­taan pöytään...
21
21.00 elokuva: Coyote Ugly
Ro­mant­ti­ses­sa draa­ma­ko­me­dias­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa asu­va Vio­let haa­vei­lee muu­si­kon uras­ta ja muut­taa New Yor­kiin, jos­sa unel­mat ei­vät to­teu­du­kaan kä­den kään­tees­sä. Hän saa kui­ten­kin töi­tä rä­vä­käs­tä baa­ris­ta ni­mel­tä Coyo­te Ug­ly, hank­kii uu­sia ys­tä­viä ja löy­tää jo­pa rakkauden.
21.00 elokuva: Green Book
Ame­ri­ka­ni­ta­lia­lai­nen To­ny Val­le­lon­ga pää­tyy sno­bin mus­tan pia­nis­tin au­ton­kul­jet­ta­jak­si kier­tueel­le sy­vään ete­lään vuon­na 1962. Opas­kir­ja­na on mus­til­le suun­nat­tu "Green Book", jos­sa an­ne­taan mat­kai­li­joil­le vink­ke­jä sii­tä, min­ne mus­tien on tur­val­lis­ta men­nä kes­kel­lä tiuk­kaa ro­tue­rot­te­lua. Oh­jaus: Pe­ter Far­rel­ly, USA 2018 (124') .
21.25 Maa­jus­sille morsian
Malt­ta­mat­to­mat maa­jus­sit saa­vat vii­mein kir­jeen­sä luet­ta­vak­si Taat­tis­ten tilalla...
21.25 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
22.25: Uusi kausi!..
21.25 Suo­men kaunein koti
21.30 Aarrepaja
Huo­ne­ka­lu­res­tau­roi­ja San­na saa kun­nos­tet­ta­vak­si 80-v. he­po­vanhuksen,..
21.35 Frendit
00.30: Phoe­be kuulee,..
22.25 Tans­sii Tähtien Kanssa
Ku­hi­na TTK-tree­ni­sa­leilla alkaa,..
22.25 Pe­las­takaa ihoni!
Brit­ti­läi­nen to­si-tv-sar­ja iho­tau­tik­li­ni­kas­ta, jos­sa huip­pu­tii­mi hoi­taa eri­lai­sia iho-ongelmia.
23.05 Doc: QA­non: Sa­la­liit­tojen kultti
Ben­ja­min Zand läh­tee tut­ki­maan QA­non-ryhmää,..
23.25 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
23.35 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
23.55 Pe­las­takaa ihoni!
0
00.10 Mur­ha paratiisissa
Brit­ti­läis-rans­ka­lai­nen ku­vit­teel­li­sel­le Ka­ri­bian saa­rel­le si­joit­tu­va ko­me­dial­li­nen rikossarja.
00.25 Pe­las­takaa ihoni!
00.25 10 vuot­ta nuo­rem­mak­si 10 päivässä
00.55 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
01.25 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
01.25 Se­cond Hand for 50 Grand
01.30 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
01.55 Lu­kaa­lit laajemmaksi
01.55 Rak­kaut­ta rajojen takaa
02.10 En­sit­ref­fit alttarilla UK
Brit­ti­läi­nen realitysarja.
02.25 Bac­he­lor Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­lityohjelma.
02.25 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
02.30 En­sit­ref­fit alttarilla UK
02.30 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Ruu­mis kirjastossa
02.55 Bac­he­lor Australia
Aust­ra­lia­lai­nen rea­lityohjelma.
02.45 En­sit­ref­fit alttarilla UK
3
03.20 Unel­ma-asun­to auringon alta
03.30 Unel­ma-asun­to auringon alta
03.45 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
Nuo­ri tyt­tö on läh­te­nyt ou­don kul­tin matkaan...
04.15 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
04.05 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
04.20 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
Hä­tä­kes­kuk­seen tu­lee soit­to it­se­mur­has­ta. Po­lii­si epäilee,..
04.25 MTV Uutiset Live
04.55 Unel­ma-asun­to auringon alta
05.50 MTV Uutiset Live