Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Nel­jän täh­den illallinen
06.30 Uu­si elä­mä etelässä
06.30 Aarrepaja UK
07.30: Aar­re­pa­jal­le tuo­daan 200 vuot­ta van­ha soit­to­ra­sia, jos­ta puut­tuu tu­han­sia pa­la­sia ja jon­ka soit­to­ko­neis­to on hajalla.
07.00 Suo­men kaunein koti
Suo­men kau­nein ko­ti 2022- voit­ta­ja jul­kistetaan...
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Jo­sie yrit­tää va­kuut­taa Paulille,..
07.30 Aarrepaja UK
Aar­re­pa­jal­le tuo­daan ko­via ko­ke­nut kel­lo, jo­ka Ste­ven pi­täi­si saa­da toi­min­takuntoon...
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asu­mi­seen. Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
09.30 Exät illallisella
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Vuo­roin vie­rais­sa Maria Veitola
10.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
10.00 Hää­päiväkirjat
10.30: Nean sor­mus on valmis...
10.00 Mas­terChef Suomi
Ai­ka pois­tua tu­tus­ta Mas­terc­hef -keit­tiös­tä ra­vin­to­la Nollaan...
10.00 Muo­din huipulle
Koh­ti fi­naa­lia. Kol­men fi­na­lis­tin mat­ka koh­ti fi­naa­lia alkaa...
10.00 Snackmasters UK
10.57 Pu­tous: Sarjapudottaja
11.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
11.01 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
11.00 Snackmasters UK
11.00 Lo­ve Match Atlanta
Pa­ri­suh­de­vä­li­tys on asia­kaspalvelua,..
11.00 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
13.00: Mark ja Pip ra­ken­ta­vat ko­din ai­van me­ren­ran­taan. Si­jain­ti on myrskyisä,..
12.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
13.00: Luann ja Ra­mo­na saa­vat tie­tää to­tuu­den Son­jan kuu­mas­ta yös­tä ko­mean mal­li­mie­hen kanssa...
12.30 Nel­jän täh­den illallinen
13.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ti: Neil in­nos­tui jo lap­se­na kes­kiai­kai­ses­ta ark­ki­tehtuurista,..
to: Ch­ris läh­tee katsomaan,..
13.00 Em­ma Wil­lis: Syntymän ihme
14.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
14.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
14.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
14.00 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
14.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
15
15.00 Hui­mat huushollit
ti: Nuo­ri­pa­ri ha­luaa va­pau­tua ar­jes­ta ja muut­taa py­sy­väs­ti jo­ki­veneeseen...
ke: Tun­teet ovat pinnassa,..
15.00 Lo­ve Match Atlanta
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Jo­sie yrit­tää va­kuut­taa Paulille,..
16.00 Vuo­roin vie­rais­sa Maria Veitola
16.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
Fo­gon saa­ri Ka­na­dan New­found­lan­dis­sa on ka­ru ja kivinen,..
16.00 Bachelor Suomi
Yk­si nai­sis­ta saa yl­lä­tyk­sek­seen yk­si­löt­ref­fi­kut­sun sil­tä Bac­helorilta,..
17.00 Suurmestari
Kil­pai­li­joi­den luo­vuus vä­hin­tään­kin kukkii,..
17.00 Bachelor Suomi
Bac­he­lo­rit ot­ta­vat mit­taa toi­sis­taan pa­ko­huo­nepelissä...
17.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
17.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
El­lu G ja Ans­ku Bergst­röm kut­su­vat Ma­rian luok­seen yökylään...
17.00 Mas­terChef Suomi
Ai­ka pois­tua tu­tus­ta Mas­terc­hef -keit­tiös­tä ra­vin­to­la Nollaan...
17.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Kuo­le­ma il­moit­taa lehdessä
Leh­ti-il­moi­tus kut­suu pik­ku­ky­län vä­keä mur­ha­leik­kiin, jon­ka on tar­koi­tus al­kaa tu­le­van pe­ri­jät­tä­ren ta­los­sa tar­kal­la kel­lon­lyö­mäl­lä. Kun jo­ku kuo­lee­kin oi­keas­ti, seu­raa po­lii­situtkinta...
17.00 Bac­he­lor: Ruu­sun jälkeen
17.30 Exät illallisella
18
18.00 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
18.00 Grand De­signs Uusi-Seelanti
Uu­si­see­lan­ti­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Mark ja Pip ra­ken­ta­vat ko­din ai­van me­ren­ran­taan. Si­jain­ti on myrskyisä,..
to: Pa­ris­kun­ta ra­ken­taa met­säi­sel­le rin­teel­le ta­lon fengs­hui-opin pe­riaat­tei­den mukaisesti...
pe: Per­he ra­ken­taa van­hal­le vii­ni­ti­lal­le ta­lon, jo­hon muu­ra­taan lius­ke­ki­vi­set seinät...
18.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
Hel­sin­ki­läi­set kam­paa­moy­rit­tä­jät Mart­ti ja Re­né saa­pu­vat ikui­sen ke­sän pe­räs­sä Au­rin­ko­rannikolle...
19.00 Snackmasters UK
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
19.00 Mid­so­merin murhat
Lin­tu­bon­ga­rin väit­tä­mä ha­vain­to har­vi­nai­ses­ta lin­nus­ta ki­ris­tää pai­kal­li­sen lin­tu­seu­ran jä­sen­ten vä­le­jä. On­ko ras­kaa­na ole­val­la bal­le­ri­na­les­kel­lä­kään puh­taat jau­hot pussissaan?
19.00 elokuva: Au­ro­ran mur­ha­ker­ho: Ju­liusten talo
Kir­jas­ton­hoi­ta­ja Au­ro­ra Tea­gar­den os­taa ta­lon, jon­ka edel­li­set asuk­kaat ka­to­si­vat jäl­kiä jät­tä­mät­tä. Au­ro­ra ei voi vas­tus­taa kiu­saus­ta, vaan ryh­tyy sel­vit­tä­mään Ju­liuk­sen per­heen koh­ta­loa mur­ha­mys­tee­ri­ker­hon­sa kanssa...
20.00 Mas­terChef Suomi
Ko­ti­ko­kit lai­te­taan to­del­li­seen st­res­si­tes­tiin ja kil­pai­lu kovenee...
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Hau­taus­maal­la yri­te­tään ku­ris­taa nainen,..
to: Mie­li­pi­teet ja­ka­neen ant­ro­po­lo­gin mur­ha joh­dat­taa tii­min ylio­pis­to­maail­man kiemuroihin...
pe: Kau­pun­gin puis­tos­ta löy­tyy kuol­lee­na nuo­ri lem­mik­ki­vah­ti­na työs­ken­nel­lyt nainen...
21
21.00 Hää­päiväkirjat
21.30: Nean sor­mus on valmis...
21.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
21.00 Muo­din huipulle
Se­mi­fi­naa­lis­sa suun­nit­te­li­joi­den teh­tä­vä­nä on suun­ni­tel­la ja val­mis­taa gaa­la-asu pu­nai­sel­le matolle...
21.00 Bachelor Suomi
Yk­si nai­sis­ta saa yl­lä­tyk­sek­seen yk­si­löt­ref­fi­kut­sun sil­tä Bac­helorilta,..
21.00 Sta­cey Doo­ley ja nunnaluostari
21.00 Elokuva: Kuu­si päi­vää seit­semän yötä
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia ne­wyor­ki­lai­ses­ta leh­ti­nai­ses­ta, jo­ka läh­tee troop­pi­sel­le pa­ra­tii­si­lo­mal­le poi­kays­tä­vän­sä kans­sa mut­ta jou­tuu­kin len­to­ko­neon­net­to­muu­den seu­rauk­se­na au­tiol­le saa­rel­le kar­kean len­tä­jän kans­sa. Kak­si­kon vä­lil­lä kipunoi,
21.00 Elokuva: Poikkeustila
Po­liit­ti­nen toi­min­tat­ril­le­ri New York Ci­tyä ra­vis­te­le­vas­ta ter­ro­riaal­los­ta. FBI ja CIA tais­te­le­vat kas­vo­ton­ta vi­hol­lis­ta vas­taan, mut­ta at­ten­taat­tien ko­ve­tes­sa ti­lan­tee­seen puut­tuu myös maan ar­mei­ja. Oh­jaa­ja: Ed­ward Zwick, USA 1998. (111') . Pääo­sis­sa: Den­zel Washington,
22.00 Tohtori Varvas
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa Toh­to­ri Var­paa­na tun­net­tu Jo­nat­han To­mi­nes aut­taa jal­kavaivaisia.
ti: Lau­ral­la on rai­dal­li­set kyn­net, jot­ka pal­jas­tu­vat on­gel­mallisiksi...
22.00 Bac­he­lor: Ruu­sun jälkeen
22.15 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
22.30 Exät illallisella
23.00 Ko­va la­ki: Ri­kollinen mieli
23.15 Ko­va la­ki: Ri­kollinen mieli
23.10 Veitola.doc
Toi­mit­ta­ja Ma­ria Vei­to­la ta­paa ihmisiä,..
0
00.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
00.10 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
01.05: Hau­taus­maal­la yri­te­tään ku­ris­taa nainen,..
00.55 Elokuva: Au­ro­ran mur­ha­ker­ho: Kol­me huo­net­ta ja ruumis
00.55 Bull
00.55 Mid­so­merin murhat
Pie­nen Mid­so­me­rin luos­ta­rin tu­le­vai­suus on vaa­ka­lau­dal­la, kun yk­si nun­nis­ta murhataan...
01.50 Tohtori Varvas
Yh­dys­val­ta­lai­nen to­si-tv-sarja,..
02.10 Kämppikset
02.45 Des­pe­rate Measures
02.45 Re­mon­tilla rahoiksi
02.55 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
02.55 Tohtori Varvas
03.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Kuo­le­ma il­moit­taa lehdessä
Leh­ti-il­moi­tus kut­suu pik­ku­ky­län vä­keä mur­haleikkiin,..
3
03.05 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
03.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sarja,..
03.40 Hui­mat huushollit
03.50 Re­mon­tilla rahoiksi
03.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Ki­san jat­ko on epä­var­maa ko­ko maail­maa ra­vis­te­le­van ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi,..
04.00 Re­mon­tilla rahoiksi
04.35 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live
05.00 MTV Uutiset Live
05.10 MTV Uutiset Live