Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
06.30 Nel­jän täh­den illallinen
06.30 Uu­si elä­mä etelässä
Brit­ti­läi­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa uu­sien yrit­tä­jien haas­tei­ta ja on­nis­tu­mi­sia ete­län lo­makohteissa.
Rans­kas­sa ma­ja­ta­los­sa vuo­taa niin ui­ma-al­las kuin am­me­kin. Toi­saal­la ope­tel­laan cancania.
su: Pam pe­rus­taa Rans­kan maa­seu­dul­la ka­ba­ree­tans­siryhmän,.. Da­ve ja Deb­bie tu­tus­tu­vat luon­non­lä­hei­sen elä­män­ta­van var­jo­puo­liin Ranskassa,..
07.00 Suo­men kaunein koti
Tuo­ma­rit Hanna,..
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ke: Ca­ro­lin päättää,..
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
to: Lynn ja Brett Mer­ritt ovat ihas­tu­neet Kap Ver­den saa­riin niin,..
09.30 Exät illallisella
Jodie,..
09.30 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
10.00 Vuo­roin vie­rais­sa Maria Veitola
10.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
10.00 Hää­päiväkirjat
10.30: Nii­nan polt­ta­rit alkavat...
10.00 Mas­terChef Suomi
Kil­pai­li­joi­den tu­lee vi­rit­tää ma­ku­nys­tyränsä,..
10.00 Muo­din huipulle
Tip­pu­neet suun­nit­te­li­jat saa­pu­vat suo­rit­ta­maan pa­ri­tehtävää...
10.00 Snackmasters UK
11.00 The Real Hou­se­wi­ves of Beverly Hills
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
11.01 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
11.00 Snackmasters UK
11.00 Lo­ve Match Atlanta
Pa­ri­suh­de­vä­li­tys on kuu­maa bis­nes­tä Atlantassa...
11.00 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
Ja­mil et­sii uu­sia koh­tei­ta ja pää­tyy taloon,..
12
12.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
12.00 Hui­mat huushollit
Mar­cus re­mon­toi up­poa­mai­sil­laan ole­vas­ta ve­nees­tä it­sel­leen uu­den kodin...
12.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
12.55: Ebo­nin huo­miot his­to­rias­ta ja tie­dos­ta­vai­suu­des­ta uu­vut­ta­vat mui­ta naisia,..
12.30 Nel­jän täh­den illallinen
13.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
13.00 Em­ma Wil­lis: Syntymän ihme
13.00 Putous
Kau­den suu­res­sa se­mi­fi­naa­li­lä­he­tyk­ses­sä rat­ko­taan sket­si­hah­mo­kil­pai­lun fi­naa­li­kak­sik­ko, ja täh­ti­vie­raa­na näh­dään UMK-voit­ta­ja Käärijä!
13.30 Rem­palla kaupaksi
13.30 Rem­palla kaupaksi
Ame­rik­ka­lai­nen re­mont­tiohjelma,..
13.55 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
14.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
14.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
14.30 Lau­lu Rak­kau­del­le: Sec­ret Song Suomi
Yl­lä­tet­tä­väk­si saa­puu näyt­te­li­jä, jo­ka fa­nit­taa Da­vid Bo­wie­ta se­kä suo­ma­lai­nen räp-legenda,..
15
15.00 Hui­mat huushollit
Brit­ti­läi­nen do­ku­ment­ti­sar­ja, jos­sa näh­dään toi­nen tois­taan eri­koi­sem­pia asu­muk­sia niin maal­la kuin merelläkin.
ke: Hu­go ja Ele­na saa­vat pian per­heen­lisäystä,..
15.00 Lo­ve Match Atlanta
Jo­sep­hin ja Pa­ri­sin tu­tus­tu­mis­bi­lei­den jäl­ki­pyyk­ki käy kuumana...
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ti: Ca­ro­lin päättää,..
16.00 Suo­men kaunein koti
Han­na Sumari,..
16.00 Huip­pu­ho­tel­lien pyörteissä
Jak­sos­sa mat­ka­taan Ecua­do­riin suo­jel­lul­le met­säalueelle,..
16.00 Bachelor Suomi
Il­ma­pii­ri nais­ten vil­lal­la on jän­nit­ty­nyt, ei­vät­kä yk­si­löt­ref­fi­va­lin­nat auta asiaa...
17.00 Luk­sus­lu­kaa­lit: Rya­nin mil­joonaremontit
17.00 Bachelor Suomi
Nai­set odot­ta­vat kuu­mei­ses­ti tref­fikutsuja,..
17.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
Unel­ma-asun­toa et­si­mään saa­pu­vat ys­tä­vyk­set Vir­pi, Päi­vi ja Silvia...
17.00 Yö­ky­läs­sä Maria Veitola
17.00 Mas­terChef Suomi
Kil­pai­li­joi­den tu­lee vi­rit­tää ma­ku­nys­tyränsä,..
17.00 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Ruu­mis kirjastossa
Nei­ti Marp­len ys­tä­vän kir­jas­tos­ta löy­tyy tun­te­mat­to­man nuo­ren nai­sen ruu­mis. Po­lii­si­pääl­lik­kö al­kaa sel­vit­tää ri­kos­ta, jon­ka jäl­jet joh­ta­vat hie­nos­to­ho­tel­liin ja erää­seen rik­kaa­seen vanhukseen.
17.00 Bac­he­lor: Ruu­sun jälkeen
17.30 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
17.30 Exät illallisella
Jodie,..
18
18.00 Asun­tof­lip­paa­jat triplaavat
Uu­si sar­ja al­kaa! Ja­mil et­sii uu­sia koh­tei­ta ja pää­tyy taloon,..
18.00 Ja­mie Oli­ver: Hel­pot arkiruoat
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
18.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
18.30 Rem­palla kaupaksi
19.00 Snackmasters UK
Uu­si sarja alkaa!..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­sar­jas­sa seu­ra­taan ih­mi­siä, jot­ka et­si­vät asun­toa läm­pi­mäm­mis­tä ja au­rin­koi­sem­mis­ta mai­se­mis­ta jo­ko lo­ma-asun­nok­si tai pi­tem­piai­kai­seen asumiseen.
19.00 Mid­so­merin murhat
Esi­his­to­rial­li­sen ki­viym­py­rän kes­kel­tä löy­tyy raa as­ti mur­hat­tu maan­vil­je­li­jä. Seu­dul­la asu­vat drui­dit ovat käyt­tä­neet ym­py­rää sa­la­pe­räi­sis­sä ri­tuaa­li­me­nois­saan, jo­ten epäi­lyk­set koh­dis­tuvat heihin.
19.05 Elokuva: Au­ro­ran mur­ha­ker­ho: Lui­ta ja päitä
Uu­si lef­fa­sar­ja! Au­ro­ra Tea­gar­den on kir­jas­ton­hoi­ta­ja, jo­ka pui va­paa-ajal­laan to­sie­lä­män mur­ha­mys­tee­rei­tä mui­den sa­man­mie­lis­ten kans­sa. Kun yk­si mur­ha­mys­tee­ri­ker­hon jä­se­nis­tä kuolee,..
20.00 Mas­terChef Suomi
He­le­nan mas­terc­las­sis­sa pe­reh­dy­tään aiheeseen,..
20.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
ke: Kah­vin­pak­kaa­mos­ta löy­tyy kuo­liaak­si am­muttu mies,..
to: Char­lie ja Rex on kut­sut­tu pal­kin­togaalaan,..
20.00 Des­pe­rate Measures
Ro­wa­nin ah­din­ko vain sy­ve­nee, kun hä­nen poi­kan­sa on Kris­to­fin hallussa...
21
21.00 Hää­päiväkirjat
21.30: Nii­nan polt­ta­rit alkavat...
21.00 Unel­ma-asun­to Espanjassa
Unel­ma-asun­toa et­si­mään saa­pu­vat ys­tä­vyk­set Vir­pi, Päi­vi ja Silvia...
21.00 Muo­din huipulle
Suun­nit­te­li­jat yl­lä­te­tään pi­ka­teh­tä­väl­lä, jos­sa hei­dän tu­lee uu­dis­taa klas­sik­ko anorakki...
21.00 Bachelor Suomi
Il­ma­pii­ri nais­ten vil­lal­la on jän­nit­ty­nyt, ei­vät­kä yk­si­löt­ref­fi­va­lin­nat auta asiaa...
21.00 Frendit
Ame­rik­ka­lai­nen ko­me­dia­sar­ja kuu­den ys­tä­vyk­sen yh­teiselosta.
22.00: . Il­mas­sa on to­del­lis­ta his­to­rian sii­pien havinaa,..
22.30: Joey har­kit­see oman asun­non hankkimista,..
23.00: Chand­ler löy­tää uu­den kämp­päkaverin...
21.00 Elokuva: Lo­ve the Coopers
Draa­ma­ko­me­dia, jos­sa Coo­pe­rin per­heen mat­riark­ka Char­lot­te ke­rää nel­jä su­ku­pol­vea per­heen vii­mei­sel­le yh­tei­sel­le jou­lua­te­rial­le en­nen eroa­mis­ta mie­hes­tään Samista...
21.00 Elokuva: The Last Stand
Huu­me­kar­tel­lin joh­ta­ja kar­kaa po­lii­sin huos­tas­ta ja pa­ke­nee koh­ti Mek­si­kon ra­jaa, mis­sä paon ai­noa­na es­tee­nä on she­rif­fi ja hä­nen ko­ke­mat­to­mat alai­sen­sa. Oh­jaa­ja: Ji-Woon Kim, USA 2013. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sc­war­ze­neg­ger, John­ny Knoxville,
22.00 Harjunpää
Mil­jo­nää­riy­rit­tä­jän pää me­nee hak­ke­rei­den pyö­ri­tyk­ses­sä ko­ko ajan enem­män sekaisin.
22.00 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
ke: Ta­paam­me mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­tin, jo­ka on päät­tä­nyt hank­kia rin­toi­hin­sa lit­ran li­sää täytettä...
22.00 Bac­he­lor: Ruu­sun jälkeen
22.30 Exät illallisella
Jodie,..
23.00 Elokuva: Kil­ler Cheer Mom
Ri­ley (Court­ney Fulk) on jou­tu­nut muut­ta­maan isän­sä Ja­me­sin (Tho­mas Ca­lab­ro) ja äi­ti­puo­len­sa Amandan ..
23.00 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
ke: Lu­po ja Ber­nard pi­dät­tä­vät miehen,..
to: Il­mian­ta­ja on am­pu­nut nel­jä poliisia...
23.10 Elokuva: Kil­ler Cheer Mom
Ri­ley (Courtney Fulk)..
23.10 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
0
00.00 Hudson & Rex
00.50 elokuva: Ku­nin­kaal­li­nen romanssi
00.55 Bull
00.55 Mid­so­merin murhat
Nuo­ri epäi­lyt­tä­vään yh­dis­tyk­seen kuu­lu­nut nai­nen katoaa,..
01.00 Hudson & Rex
Suo­sik­ki­sar­ja Po­lii­si­koi­ra Re­xiin pe­rus­tu­va ka­na­da­lai­nen po­liisisarja.
01.45 Botc­hed: Mo­ka­tut kau­neusleikkaukset
02.05 elokuva: Agat­ha Ch­ris­tie: Ruu­mis kirjastossa
02.40 The Real Hou­se­wi­ves of Salt Lake City
02.35 Re­mon­tilla rahoiksi
02.45 Re­mon­tilla rahoiksi
Ta­pah­tu­ma­ri­kas viik­ko lä­he­nee loppuaan...
3
03.25 Hui­mat huushollit
03.45 Re­mon­tilla rahoiksi
03.40 Re­mon­tilla rahoiksi
Etu­pi­ha­viik­ko, sa­das re­mont­tipäivä,..
03.45 MTV Uutiset Live
Tär­keim­mät uu­ti­set ja kiin­nos­ta­vim­mat pu­hee­nai­heet - aina!
03.55 Hui­mat huushollit
04.15 MTV Uutiset Live
04.35 MTV Uutiset Live
04.40 MTV Uutiset Live
04.50 MTV Uutiset Live