Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
06.00 X3M Nonstop
06.30 X3M Morgon
X3M Mor­gon med Mär­ta, Fan­ny och Oliver.
ma: Vakna upp med Fanny och Seesar!
ti: Fan­ny har fått en pro­fe­tia om en ame­ri­kansk man som ska be­rät­ta san­nin­gen och See­sar är fas­hi­ne­rad av döds-kän­gu­run. Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
ke: Märta, Oliver och Fanny är tillbaka! Vad har hänt un­der de se­nas­te vec­kor­na? En ring­ros­tig Mär­ta pi­nas i Hy­vää Hou­men­ta och Fan­ny sör­jer si­na fri­te­ra­de barn­domst­röm­mar. Oli­ver kan ha fått ett osunt för­hållan­de till sin hund un­der ti­den i ka­ran­tän. Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
to: Fan­ny har ga­sat ih­jäl allt mots­tånd på Sta­fett­kar­ne­va­len. Mär­ta har su­pit ner mas­ko­ten Staf­fan. Är Ii­vo Nis­ka­nen nya Brit­ney? Mär­ta rin­ger sin kän­das­te kom­pis för att tig­ga en inb­ju­dan till Club­hou­se. Hur svårt ska det va­ra att in­filt­re­ra eli­ten? Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
pe: Vem är Svenskfinlands svettigaste person? X3M Mor­gon pep­par in­för mo­tions­kam­pan­jen #svett­vec­kan som drar igång på måndag. Fan­ny le­tar ef­ter dol­da buds­kap i glass. Mär­ta ger st­rän­ga dej­ting­tips till Ven­la och Ast­rid från pod­den "Våra ogoog­la­de liv". Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ti: och podden Lägsta domstolen. Mel­lan kl. Mellan kl.
ke: Mathais tar hand om X3M Dag idag. Vi täv­lar bland an­nat i täv­lin­gen Winsp­lai­ning. Mellan kl.
to: Mathias tar idag hand om X3M Dag istället för Hannes.
10.00 Supernova
och podden Pärkele! Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Are­na. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya musiken,
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
11.00 X3M Veckoslut
Mi­kael har va­rit en hän­syns­löst gi­rig skul­dind­ri­va­re mot si­na vän­ner. Krip­pe pre­sen­te­rar tan­kar­na som va­rit för dåli­ga att snac­ka om - fram tills nu. Des­su­tom: det här är det sis­ta X3M Vec­kos­lut med Mi­kael & Krip­pe! Så var snäl­la. Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
14.00 X3M Eftermiddag
Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M.
ke: Is­sa har dykt in i en ny dej­tin­gapp och det blev ett magplask...
14.00 X3M Eftermiddag
Ma­lin har hit­tat den ab­so­lut ro­li­gas­te tråden på flash­back om mäns kamp i var­da­gen. Is­sa är grovt äck­lad av en ny upp­fin­ning som har att gö­ra med ot­vät­ta­de un­derk­lä­der. Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­disskvaller,..
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
16.30 X3M:s bästa
ma: De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
ti: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
ke: Du hör da­gens podd, de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
to: Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
17.00 X3M-Förfest
När kar­lar är mel­lan 20 och 30 år gam­la väl­jer de den fri­syr de kom­mer att roc­ka res­ten av li­vet. Ser man sam­ma fe­no­men ock­så hos da­mer­na, und­rar Walt? Vi lyss­nar på ny mu­sik av Ay­ron Jo­nes, Sa­bi­na Ddum­ba och Fran­kie Ani­mal. Un­der Flash­back Fri­day lyss­nar vi på hits av bl. a. Mo­hom­bi, Fog­hat och 702...
18
20.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar. Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
20.00 In­för UMK - Täv­lin­gen för ny musik
Ik­väll av­görs vem som rep­re­sen­te­rar Fin­land i Eu­ro­vi­sionen 2021...
20.00 Supernova
21
21.00 Sex & sånt
21.00 Yle Spor­tens NHL-podd
21.00 Han­nes intervjuar
Kän­da fin­landss­vens­kar stäl­ler frågor till va­rand­ra i Han­nes Björq­vists in­tervjuserie.
21.00 Snålman­nen och spargrisen
Joni och Elias sparar för att bli ekonomiskt oberoende.
21.00 UMK
21.24 X3M Nonstop
22.00 Yle Vega
22.45 X3M Nonstop
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3