Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
06.00 X3M Nonstop
06.30 X3M Morgon
X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny.
ma: Oliver är officiellt en 30-plussare.
ti: Vad gör man när det är snökaos ute? Man hjäl­per Gö­te­borgs sper­ma­bank med en ny slo­gan. Oli­ver de­monst­re­rar hur han låter i sän­gen. Har Mär­ta det som krävs för att bli nya Yo­ga girl? Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
ke: Vakna upp med Fanny, Märta och Oliver! Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
to: X3M Morgon recenserar årets första UMK-bidrag. Vart förs­vann Mär­ta ef­ter en sen kväll med Günt­her? Oli­ver har för­ned­rats av tys­ka pen­sio­nä­rer. Fan­ny pra­tar skit om folk som bor i Hel­sing­fors fi­nas­te stads­del. Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
pe: Den internationella fetischdagen firas ordentligt! Vil­ken fe­tisch får Mär­ta att sk­ri­ka ut av obe­hag? Och vad får det att pir­ra till i Oli­vers kal­song? Kan man ha hum­lor som husd­jur? Hur många poäng får årets and­ra UMK-bid­rag "I lo­ve you" Med Tef­lon Brot­hers och Pan­do­ra? Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mathias tar idag hand om X3M Dag.
ke: Idag, onsdagen den 13 januari tar Mathias hand om X3M Dag.
to: Kjell har bör­jat kom­ma med i Han­nes prog­ram un­ge­fär 11:30 var­je vardag...
pe: och podden Pärkele! Mellan kl.
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
11.00 X3M Veckoslut
Mikael berättar om utseendekrav som män utsätts för. Krip­pe har lärt sig allt om jor­dens his­to­ria på två tim­mar och fö­rund­rar sig ö­ver hur vik­tigt gräs är. Des­su­tom: du skall ic­ke in­ji­ce­ra svamp di­rekt i blo­dom­lop­pet. Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
14.00 X3M Eftermiddag
Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Ma­lin och Is­sa är ar­ga på cyk­lis­ter som in­te förs­tår sig på grän­ser, vil­ket väc­ker en del star­ka reaktioner...
ke: Is­sa und­rar om män­nis­kor egent­li­gen är on­da, men upp­för sig ar­tigt ef­ter­som man är rädd för kon­sekvenserna...
to: Ma­lin äck­las av folk som cen­su­re­rar si­na djurs kön­sor­gan på so­cia­la me­dier och Is­sa äck­las av fi­san­de jump­painst­ruktörer...
pe: Ma­lin och Is­sa minns si­na nä­ra dö­den upp­le­vel­ser och fun­de­rar kring klep­to­ma­ner på kro­gen. Des­su­tom pra­tar de om kid­nap­pa­de kän­di­sar och resekompisar.
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
17.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
ma: De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
ti:
ke:
17.00 X3M-Förfest
Den års­tids­bund­na dep­res­sio­nen har lagt sig ö­ver Ber­lin men Walt Mi­guel håller hu­mö­ret up­pe med hjälp av den bäs­ta mu­si­ken och än­nu bätt­re för­fests­nack. Vi lyss­nar på ny mu­sik av Russ & Lil Ba­by, Za­ra Lars­son & Young Thug, samt Sa­wee­tie & Do­ja Cat. Un­der Flash­back Fri­day får vi hö­ra ban­gers av bl. a. The Cu­re, Byz och Sto­ne Temp­le Pilots...
18
20.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar. Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
21.00 Podd: Min galna mamma
Mor och dot­ter - Hei­di Fin­ni­lä och Vi­vi Ves­te­ri­nen, har all­tid pra­tat om allt öp­pet och ärligt...
21.00 Sex & sånt
21.00 Han­nes intervjuar
Kän­da fin­landss­vens­kar stäl­ler frågor till va­rand­ra i Jo­han­nes Björkq­vists in­tervjuserie.
21.00 Snålman­nen och spargrisen
Joni och Elias sparar för att bli ekonomiskt oberoende.
21.26 X3M Nonstop
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Nonstop
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3