Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
00.00 Nattklassiskt
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny
Märta har bjudit sina gäster på mindre god paella. Får man sä­ga till om kom­pi­sen har la­gat äck­lig mat? Fan­ny vill häm­ta hem ett husd­jur från Uleåborg. Oli­ver ställs in­för ett svårt val,
Det här är sändningen där allt går fel. Oli­ver för­sö­ker än en gång säl­ja si­na möb­ler och Fan­ny ä­ter tor­ra kex. Mär­ta får nog och beg­ra­ver den säms­ta täv­lin­gen i X3M:s historia.
Varför har Märta trott att kvinnor inte kan vara roliga? Fan­ny be­rät­tar om sin tid som miss­lyc­kand re­por­ter på Väst­ra Ny­land. Oli­ver stör sig på mo­pe­dis­ter och på "tu­bar­nas" senaste grej.
Är det här X3M Morgon eller Sex & sånt? Vem lyc­kas sk­ri­va den värs­ta sex­no­vel­len på tre mi­nu­ter? Mär­ta och Oli­ver fas­ci­ne­ras av bröst. Fan­ny kän­ner sk­räck. X3M Mor­gon med Märta,
Oli­ver be­hö­ver hjälp med att förk­la­ra Lu­cia för en fy­raåring. Vad har Mär­tas kort­ben­ta fas­cist­katt med sa­ken att gö­ra? Fan­ny äl­tar sin barn­dom. Var­för har hon ri­tat sin egen begravning?
06.00 X3M Nonstop
06.00 X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
ti: och podden Lägsta domstolen. Mel­lan kl. Mellan kl.
ke: och podden Ted & Kaj.
to: och podden Min galna mamma.
pe: och podden Pärkele!
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
11.00 X3M Veckoslut
Krip­pe und­rar ifall man måste kö­pa julk­lap­par till al­la si­na sys­kon­barn. Mi­kael vill pe­ta på egyp­tis­ka gu­din­nor. Des­su­tom: Hur goog­la­de mänsk­lig­he­ten un­der hor­ro­råret 2020? Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
14.00 X3M Eftermiddag
Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M.
ke: Is­sa lis­tar gre­jer som har gjort hen­ne arg idag och Ma­lin har bli­vit upp­ringd av en kli­nik som vill gö­ra fil­lers på henne.
to: Idag dis­ku­te­rar Ma­lin och Is­sa gam­la gub­bar vars död vi än­nu äl­tar, fi­na­len i Pa­ra­di­se Ho­tel och Elon Musks miss­lyc­ka­de karriär.
pe: Ef­ter en vec­kas be­tän­ke­tid har Is­sa bes­tämt sig för att det nog är helt lämp­ligt, kans­ke till och med nöd­vän­digt, att dis­ku­te­ra Jay Al­var­rez sextape...
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
17.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
ma: De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
ti:
ke:
17.00 X3M-Förfest
Vi har mul­ti­ta­lan­gen Ve­nior, som är ak­tuell med nya sin­geln "Free-K", på be­sök på för­fes­ten och vi fi­lo­so­fe­rar kring lif­tan­de, aliens och uni­ver­sum m. m. Vi får hö­ra ny mu­sik av Viag­ra Boys, Kid Cu­di och Jack Har­low. Un­der Flash­back Fri­day lyss­nar vi på låtar av bl. a Dio, Pa­ra­mo­re och Ja­mes Brown...
18
20.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar. Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
21.00 Podd: Min galna mamma
Mor och dot­ter - Hei­di Fin­ni­lä, 52, och Vi­vi Ves­te­ri­nen, 21, har all­tid pra­tat om allt öp­pet och ärligt...
21.00 Sex & sånt
21.00 Podd: Pärkele!
Jan­ne Grön­roos träf­far svens­ka kän­di­sar som al­la har någon sorts re­la­tion till Finland...
21.00 Podd: I säng med Ron­ja och Taika
21.27 X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Nonstop
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
00.00 Nattklassiskt
3