Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Morgon
Vak­na upp med Ma­lin och Si­ri SI­ri och Ma­lin hän­ger med dig var­je var­dags­mor­gon un­der som­ma­ren mel­lan 7 och 10.
Vak­na upp med Ma­lin och Si­ri SI­ri och Ma­lin hän­ger med dig var­je var­dags­mor­gon un­der som­ma­ren mel­lan 7 och 10.
Fan­ny och Lu­cas un­der­håller med snopps­nack, tret­tioårsk­ri­ser och bröl­lop­sef­ter­fest på en ben­sin­mack. Un­der ti­den so­ver Si­ri lyck­ligt ove­tan­des om att hon är två timmar sen.
Ma­lin och Si­ri är till­ba­ka med FULL fräs, det bjuds bland an­nat på täv­lingsk­las­si­ker­na Låt som en sport och "Mi­tä Si­ri yrit­tää sa­noa tä­nään? ". Vi får ä­ven hö­ra Ma­lin bikta sig.
Ma­lin och Si­ri sän­der till­sam­mans för sis­ta gången den­na som­mar och fi­rar bland an­nat med att få be­sök av ka­rak­tä­ren Sol­veig de la Rosa...
06.00 X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Are­na. Un­der som­ma­ren lär Joel sig nya inst­ru­ment, för­sö­ker bli bätt­re på att lju­ga och pre­cis som vi and­ra på som­ma­ren så lä­ser han gam­la tid­nin­gar. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
ti: 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör programmet...
ke: Alla har vi träffat på en Karen.
pe: Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör programmet...
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
11.00 X3M Veckoslut
Krippe och Mikael är ditt sällskap på veckosluten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag och sön­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
14.00 X3M Eftermiddag
Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Di­nah och Vi­vi för­gyl­ler din som­ma­ref­ter­mid­dag med en här­lig bland­ning av de­bat­ter, dis­kus­sio­ner, täv­lin­gar och fniss. Båda står sta­digt med föt­ter­na på jor­den men är sam­ti­digt ful­la av sk­räp. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M.
ke: Mo­ral­po­li­ser­na snac­kar abort och re­der ut vem som har rätt att ve­ta och tyc­ka till om det. Is­sa vet in­te hur man ska ta­la med barn och snor lime i baren.
to: Issa och Vivi säger alla fula ord de kan. Is­sa upp­fin­ner nya utt­ryck på tys­ka och be­rät­tar var­för hon bli­vit en go­disråtta...
pe: Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M.
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Di­nah och Vi­vi för­gyl­ler din som­ma­ref­ter­mid­dag med en här­lig bland­ning av de­bat­ter, dis­kus­sio­ner, täv­lin­gar och fniss. Båda står sta­digt med föt­ter­na på jor­den men är sam­ti­digt ful­la av sk­räp. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
17.00 X3M Poddar
Ron­ja och Tai­ka ana­ly­se­rar både si­na och and­ras liv i en ro­lig och in­tim podd om sex,..
17.00 Sex & sånt
17.00 Ted & Kaj
17.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
17.00 X3M-Förfest
Walt Mi­guel och Bub­be­li slår si­na mu­si­ka­lis­ka hu­vu­den ihop och sk­ri­ver en låt till­sam­mans i kväl­lens sänd­ning. Vi lyss­nar på ny mu­sik av Ac­tion Bron­son, Car­di B & Me­gan Thee Stal­lion samt Leah Ka­te. Un­der Flash­back Fri­day får vi hö­ra hits av bl. a. Cap­tain Jack, The Ve­ro­ni­cas och Nickelback!..
18
18.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Are­na. På som­mar­för­mid­da­gar­na är det Joel Fors­bac­ka som håller dig sälls­kap. Un­der som­ma­ren lär Joel sig nya inst­ru­ment, för­sö­ker bli bätt­re på att lju­ga och pre­cis som vi and­ra på som­ma­ren så lä­ser han gam­la tid­nin­gar. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
20.00 X3M:s bästa
ma: Remix av X3M Morgon och X3M Eftermiddag.
20.00 X3M Dag
Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta händelser...
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
22.00 X3M Morgon
22.00 X3M:s bästa
Remix av X3M Morgon och X3M Eftermiddag.
22.45 Yle Vega
23.00 X3M Morgon
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3