Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Morgon
06.30: Vakna upp med Simon och Märta!
06.00 X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
10.00 X3M Poddar
10.00 Ted & Kaj
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
11.00 X3M Veckoslut
Krippe och Mikael är ditt sällskap på veckosluten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der helgen.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mellanslag.
14.00 X3M Eftermiddag
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis.
16.00 X3M Eftermiddag
17.00 X3M Poddar
17.00 Sex & sånt
Sex & sånt-podden utbildar, utmanar och underhåller.
17.00 Ted & Kaj
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
17.00 X3M Poddar
17.00 X3M-Förfest
Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Kon­tak­ta Walt på what­sapp­num­ret 0447800180.
18
18.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
20.00 X3M:s bästa
ma: Remix av X3M Dag, Myteriet och X3M Eftermiddag.
20.00 X3M Dag
Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta händelser...
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
22.00 X3M Morgon
22.00 X3M:s bästa
Remix av X3M Dag, Myteriet och X3M Eftermiddag.
22.45 Yle Vega
23.00 X3M Nonstop
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3