Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Morgon
Vakna upp med Simon och Märta!
Märta delar med sig av sina bästa menshistorier. Vad hän­der om del­ta­gar­na i Big Brot­her är de en­da som överlever...
Si­mon för­sö­ker be­rät­ta po­si­ti­va ny­he­ter om co­ro­na­vi­ru­set, Mär­ta ba­ra förs­tör med den tra­gis­ka sanningen...
Vi tappar det totalt då vi ska killgissa "kalp". Oli­ver vill pla­ne­ra ett bankrån...
Vakna upp med Simon och Märta!
06.00 X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
ti: Han­nes ha­de som van­ligt den­na tis­dag täv­lin­gen "Vart är du på väg"...
to: In­terv­ju­se­rien som Han­nes håller på med för till­fäl­let fort­sät­ter i den­na sänd­ning till­sam­mans med Tika...
pe: Han­nes hit­ta­de en int­res­sant un­der­sök­ning idag som gick ige­nom vem som svär mest på vita duken...
10.00 X3M Poddar
11.00 X3M Veckoslut
Krippe och Mikael är ditt sällskap på veckosluten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der helgen.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mellanslag.
14.00 X3M Eftermiddag
ma: Har Sylvia Brown förutspått coronviruset redan 2008?
ti: Fan­ny lär Is­sa hur man ut­för en bajs­mas­sa­ge, vil­ket re­sul­te­rar i skit­nöd. Is­sa är arg på Tik­toks ba­kåtst­rä­van och gril­lar appen...
ke: Issas kidnappningsdrömmar har förutspått Coronan. Fan­ny ö­ver­vä­ger att pim­pa tän­der­na för 5000 eu­ro. Des­su­tom: Eu­ro­vi­sio­nen är ins­tälld, Aman­da By­nes är gra­vid och värl­den brinner...
to: Is­sa vill åka på se­mes­ter till en na­ke­nö, Fan­ny skic­kar ett brunt prov­rör till Sve­ri­ge och kän­di­sar­na räd­dar oss från Co­ro­na. Det­ta och myc­ket mer i da­gens X3M Eftermiddag
pe: Den­na fre­dag bju­der Fan­ny och Is­sa på sam­tal om svor­do­mar, röv­hål, Kok­ko­la och kvin­no­hat. Des­su­tom de­lar de ut ett trös­tep­ris åt vec­kans klan­ti­gas­te lyssnare...
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis.
16.00 X3M Eftermiddag
17.00 X3M Poddar
17.00 Sex & sånt
17.00 Ted & Kaj
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
17.00 X3M Poddar
17.00 X3M-Förfest
Walt Mi­guel snac­kar med ber­lin­ba­se­ra­de ban­det Hea­vy Hea­vy, som är ak­tuellt med de­but­sin­geln "Dead Weight and Bro­ken Dreams". Vi lyss­nar på ny mu­sik av The Weeknd, J Bal­vin och Thun­der­cat. Un­der Flash­back Fri­day lyss­nar vi på hits av bl. a. Nan­cy Si­nat­ra, Cha­mil­lio­nai­re & Kray­zie Bo­ne samt Ste­vie Won­der. I Pub Qui­zet ik­väll är te­mat tav­lor och konstnärer.
18
18.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
20.00 X3M:s bästa
ma: Remix av X3M Dag, Myteriet och X3M Eftermiddag.
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
21.00 X3M:s bästa
Remix av X3M Dag, Myteriet och X3M Eftermiddag.
22.00 X3M Morgon
22.45 Yle Vega
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3