Ohjelmakartta.fi
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 X3M Mor­gon (x11) X3M Dag
9
10.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. Hör av dig till s­tu­dion ge­nom W­hat­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är g­ra­tis. Du kan ock­så s­kic­ka med­de­lan­de via ap­pen Y­le A­re­na. P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
11.00 X3M Vec­kos­lut K­rip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen.
12 12.00 Su­per­no­va Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt p­re­cis va­ren­da gång. Mån­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar mel­lan 18.00-21.00. Hör av dig till s­tu­dion! Gör det g­ra­tis via ap­pen Y­le X3M el­ler s­kic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag.
14.00 X3M Ef­ter­mid­dag Ma­lin och O­li­ver b­ju­der på de kons­ti­gas­te uts­väv­nin­gar­na och da­gens ro­li­gas­te sam­tal­säm­nen. S­kic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på W­hat­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till s­tu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är g­ra­tis.
15
16.00 Öns­ka Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är g­ra­tis.
17.00 Podd: I säng med Ron­ja och Tai­ka Ron­ja och Tai­ka a­na­ly­se­rar både si­na och and­ras liv i en ro­lig och in­tim podd om sex, kär­lek och re­la­tio­ner. Sex & Sånt Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi. Podd: Ted & Kaj med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho Podd: Ak­tua­li­tetsp­rog­ram X3M-För­fest S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Kon­tak­ta Walt på w­hat­sapp­num­ret 0447800180.
18 18.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. 18.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. Hör av dig till s­tu­dion ge­nom W­hat­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så s­kic­ka med­de­lan­de via ap­pen Y­le A­re­na.
20.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag. 20.00 X3M-För­fest Repris. Su­per­no­va
21 21.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.
22.00 X3M Mor­gon
22.45 Y­le Ve­ga
23.00 P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0 00.00 Nattk­las­siskt
3