Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Morgon
Oli­ver har va­rit på fis­ke­re­sa och dra­git upp en sån jäk­la fir­re. Dis­kus­sio­nen om kryd­dor går het i stu­dion. Vil­ken ort ha­de liv­li­gas­te studentfesten?
Ger du coronakramar? Oli­ver är arg på de nya tra­fik­reg­ler­na. En man vak­na­de med två främ­man­de män i sitt sov­rum, de här led­de till många dis­kus­sio­ner kring sexfantasier.
Mär­ta käm­par sig ige­nom ett sam­tal till för­säk­rings­bo­la­get, på fins­ka. Är det pin­samt att ä­ta en­sam på res­tau­rang? Si­mon kri­ti­se­rar kam­pan­jen #blac­kouttuesday.
Vakna upp med Simon och Märta! Si­mon och Mär­ta hän­ger med dig var­je var­dags­mor­gon mel­lan 6:30 och 10.
Vakna upp med Simon och Märta! Si­mon och Mär­ta hän­ger med dig var­je var­dags­mor­gon mel­lan 6:30 och 10.
06.00 X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion! Gör det ge­nom att What­sap­pa till 044 7800180, ge­nom att rin­ga 0600 147311 el­ler sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mellanslag.
ti: Tis­dag och Han­nes har som van­ligt för­be­rett täv­lin­gen "Vart är du på väg". Svårt idag igen,..
ke: Han­nes kom idag på en ny täv­ling, den he­ter "Gis­sa ljudet"...
to: Mellan kl. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311.
pe:
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
10.00 Ted & Kaj
11.00 X3M Veckoslut
Krippe och Mikael är ditt sällskap på veckosluten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag och sön­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
14.00 X3M Eftermiddag
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Ma­lin pra­tar om var­för twit­ter tyc­ker att Do­ja Cat är can­cel­led och hur den dis­kus­sio­nen ins­pi­re­rat hen­ne att gå in på incelforum...
ke: Issa har skaffat tinder och kan inte sluta tänka på män. Ma­lin äls­kar k-pop stans och sak­nar gam­la mjölk­pa­ket. Des­su­tom: är Lea Mic­hele rasist?
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
17.00 X3M Poddar
Ron­ja och Tai­ka ana­ly­se­rar både si­na och and­ras liv i en ro­lig och in­tim podd om sex,..
17.00 Sex & sånt
17.00 Ted & Kaj
17.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
17.00 X3M-Förfest
Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! För­fest hör du fre­da­gar 17-21 och i rep­ris lör­dagar 20-00.
18
18.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Are­na. Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion! Gör det ge­nom att What­sap­pa till 044 7800180, ge­nom att rin­ga 0600 147311 el­ler sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mellanslag.
ma: Mellan kl.
20.00 X3M:s bästa
ma: Remix av X3M Morgon och X3M Eftermiddag.
20.00 X3M Dag
Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta händelser...
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
22.00 X3M Morgon
22.00 X3M:s bästa
Remix av X3M Morgon och X3M Eftermiddag.
22.45 Yle Vega
23.00 X3M Morgon
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3