Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Ibland är ackompanjemang fullständigt överflödigt! Hör ba­ra när He­ri­ta­ge Sin­gers (bilden)..
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.23 BUU-sagan
07.37 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Senaste avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle.
10.03: To­nårss­pa­ne­len, med 17-årin­gar­na Hil­da Pur­ho­nen och Las­se Hautala,..
11.03: Se­rie­teck­na­ren och de­bu­te­ran­de för­fat­ta­re Se­bas­tian Ny­berg är Ki­ke Ber­tells lör­dags­gäst. Om hem och hus med familj,
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.30 Re­gio­nala nyheter
08.41 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat
Redaktör: Annvi Gardberg. Re­por­ta­ge, ra­dioessäer,..
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Söndag
11.03: Ordet VIT skärskådas i serien Ordet läcker.
11.00 Yle Nyheter
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.03 Kvanthopp
12.10 Näst sista ordet
12.39 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03: 00
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Vörå frikyrkoförsamling. Pre­di­kant: Carl-Da­vid Wal­lin. Mö­tes­le­da­re: Ma­rie Sjöblom...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
14.03 Kaffekvarnen
Vin­tern fortsätter,..
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
Sidekick: Maria Wasström. Jea­net­te svek i drömmen...
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux bör­jar med en trip­pel med gi­tar­ris­ten Heik­ki Lau­ri­la och avs­lu­tar med Chick Corea,..
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
to: Aktuellt 17 med Bengt Östling!
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
Hur ger man en komp­li­mang utan att den känns krys­tad och fjäskig?..
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
Musik,..
ti:
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland...
17.41 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
El­len har bör­jat hän­ga allt mer på ljudc­hat­tap­pen Club­hou­se. Vad är för och nack­de­lar­na med den nya exk­lu­siva appen?..
18.05 Dokumenterat
Kan Rolling Stones i dag klassas som antikviteter?
18.43 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15: Plock ur Stig Snickars repertoar, aktuella låtar med bl.
20.03: Nya låtar med To­we Wi­der­berg och Hut­tez, lyss­nar­fa­vo­ri­ter med bland and­ra Vi­kin­gar­na, Show­down, To­mas' or­kes­ter, Ann-Kat­ri­ne Burman,..
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
Vec­kans gäst hos Da­niel Olin är Jan Mosander,..
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
19.22: Vi lyssnar och jämför olika versioner och tolkningar.
20.03: Är Jean Si­be­lius "Ra­kas­ta­va" bätt­re med or­kes­ter el­ler med manskör?..
21.03: Orlando Gibbons: Now each flowery Bank of May.
19.22 Kulturpodden
19.22 Näst sista ordet
Är det av hen?..
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. (5€) (10€) (20€) Do­na­tions-sms: sk­riv an­tin­gen APU10 el­ler APU20 och skic­ka till 16588 Mo­biel Pay: 85050 Be­ta­la in på kon­to: FI82 4055 0010 4148 41 Ton­gåvan star­ta­de hösten 1962.
19.22 Kulturpodden
Är rap­pa­ren Car­di B:s mu­sik och vi­deor pinsamma,..
19.51 Vega Musik
20.03 Grönroos Garage
Just nu skapas en otrolig mängd corona-musik som snart (hop­pe­li­gen) är inaktuell...
20.03 Or­det läcker: Plats
Vi ger plats åt ordet plats i Ordet läcker. Lit­te­ra­tur­fors­ka­re och för­fat­ta­re Åsa Sten­wall är gäst.
20.03 Kaffekvarnen
Obe­roen­de av om du den 14 feb­rua­ri väl­jer att upp­märk­sam­ma väns­kap, kärlek,..
20.03 Tack och lov
Kyrkan står i centrum i de inslag som Mack Brock (bilden)..
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Sanna Mander
Il­lust­ra­tö­ren San­na Man­der är Ki­ke Ber­tells lör­dagsgäst.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Grönroos Garage
Just nu skapas en otrolig mängd corona-musik som snart (hop­pe­li­gen) är inaktuell...
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.38 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Upplev städer i musik, frihet och fin soul. In­ga ka­te­go­rier, ba­ra mu­si­ka­lis­ka pär­lor och ett varmt hjär­ta - var­je vec­ka öpp­nar DJ Bu­nuel fönst­ret till värl­den och låter mu­si­ken st­römma in.
22.15 Den klas­siska kvällen
Vi lyssnar och jämför olika versioner och tolkningar. Är Jean Si­be­lius "Ra­kas­ta­va" bätt­re med or­kes­ter el­ler med mans­kör? Kan Sting sjun­ga Franz Sc­hu­berts "Win­ter­rei­se" bätt­re än en sko­lad baryton?..
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3