Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Det svän­ger om den här upp­la­gan av öns­ke­kon­ser­ten med and­lig musik...
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.37 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Senaste avsnitt av Nyhetspodden från Svenska Yle.
10.03: Rådande världsläge betonas mycket av t. ex. kli­matk­ri­sen, ter­ro­rism och st­ruk­tu­rell rasism...
11.03: Tea­ter­högs­ko­lans färs­ka pro­fes­sor Au­ne Kal­li­nen är Ki­ke Ber­tells lör­dags­gäst. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.36 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Ve­ga Förmiddag
09.15 Dokumenterat
Han var de­fi­ni­tivt en män­nis­ka man skul­le bju­da på cock­tailparty,..
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.00 Yle Nyheter
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.03 Vega Söndag
10.03: Musikartisten Sofia Zida skapar också bildkonst.
11.03: Modeordet RESILIENS sätts under lupp i Ordet läcker.
11.03 Ve­ga Förmiddag
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.03 Kvanthopp
12.10 Näst sista ordet
12.34 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
ti:
ke:
to: Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund. 00
pe: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
från Ungdomens Kyrkodagar. Pre­di­kant: Bo-Gö­ran Åst­rand. Li­turg: So­fia Liljeström...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Magns Han­sén. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
14.03 Kaffekvarnen
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
Sidekick: Pia-Maria Lehtola. Ski­dan den slin­ter! Bli­ni­ti­der­na är här...
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
ti: Prog­ram­värd: Joakim Rundt.
ke:
to: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
la: Prog­ram­värd: Magns Hansén.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
Musik,..
ti: Musik,..
ke: Unga scenkompaniet har gjort pjäsen Hurra, Mo­debranschen,..
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland...
18.03: Prog­ram­värd. Juk­ka Isojoki.
17.38 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
Ellen förutspår singelns återkomst det här året. Kia pra­tar om ro­mans­bed­rä­ge­rier, el­ler egent­li­gen om att bli bedragen...
18.05 Dokumenterat
Redaktör: Petter Lindberg. Re­por­ta­ge, ra­dioessäer,..
18.47 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
20.03: Pan­de­min gav Ralf Nyq­vist me­ra tid för eget spe­lan­de och kom­ponerande...
21.03: Giacomo Puccini: Symfoniskt preludium.
19.22 Kulturpodden
19.22 Näst sista ordet
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Kulturpodden
Såpo­pe­ran är en gen­re som många äls­kar och li­ka många hatar...
19.49 Vega Musik
20.03 Grönroos Garage
Ian Wat­kins från Lostp­rop­hets var den värs­ta monst­ret av dem alla...
20.03 Or­det läcker: Cykel
Ordet läcker är en färd i galopp på stålhästen. Or­det cy­kel skärs­kådas av Ki­ke Bertell,..
20.03 Kaffekvarnen
Det är ju så att mu­sik från ti­di­ga­re år of­ta väc­ker minnen,..
20.03 Tack och lov
Ro­fyllt, till­ba­ka­lu­tat och en käns­la av he­lig­het - det är ra­men för den här upp­la­gan av öns­ke­kon­ser­ten med and­lig musik...
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Min­na Lindeberg
För­fat­ta­ren Min­na Lin­de­berg är Ki­ke Ber­tells lör­dagsgäst.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Grönroos Garage
Ian Wat­kins från Lostp­rop­hets var den värs­ta monst­ret av dem alla...
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.33 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Ny­hets­pod­den: Bi­dens buds­kap är för­so­ning - men är USA redo?
Joe Biden är nu USA:s nya president.
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Emel­la­nåt snöar det, emel­la­nåt är det sorg och se­dan gläd­je. Lux som all­tid för käns­lor, själ och högk­las­sig mu­sik utan grän­ser. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Pan­de­min gav Ralf Nyq­vist me­ra tid för eget spe­lan­de och kom­po­ne­ran­de. "Un­der­co­vid" in­ne­håller både klas­sis­ka och jaz­zi­ga inf­luen­ser. Prog­ram­värd: Ber­til Blom. klas­siskt@yle...
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3