Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.00 Vega julmusik
06.03 Tack och lov
06.00 Vega Musik
06.03 Tack och lov
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Tack och lov
07.03 Fokus på
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.33 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Ve­ga Förmiddag
08.05: I studion: Gunilla Ginström och Kjell Ekholm.
09.03: Nils Hol­gers­sons un­der­ba­ra re­sa ge­nom Sve­ri­ge av Sel­ma Lagerlöf.
10.03: I studion: Gunilla Ginström och Kjell Ekholm.
08.05 Dokumenterat
08.05 Vega Lördag
09.03: Nils Hol­gers­sons un­der­ba­ra re­sa ge­nom Sve­ri­ge av Sel­ma Lagerlöf...
10.03: För fjor­to­nåri­ga Dia­na Sitt­ni­kow är cy­kelc­ross myc­ket mer än en van­lig hobby...
11.03: Carl Mes­ter­ton har un­der sitt nit­tioåri­ga liv hun­nit va­ra med och ska­pa le­gen­da­ris­ka tv-se­rier och tea­terp­ro­duktioner...
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.37 Vega Musik
08.50 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Ve­ga Förmiddag
Nils Hol­gers­sons un­der­ba­ra re­sa ge­nom Sve­ri­ge av Sel­ma Lagerlöf.
09.03 Vega Söndag
09.10 Ve­ga Förmiddag
Nils Hol­gers­sons un­der­ba­ra re­sa ge­nom Sve­ri­ge av Sel­ma Lagerlöf.
09.15 Krop­pen och livet
- Mathias Nylund levde ett lyckligt liv i fyrtiofem år. Re­dak­tör: An­ne Hietanen...
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
ma: I studion: Hanna Othman.
ti: I studion: Nilla Hansson.
ke: I studion: Roger Källman.
10.03 Ve­gas vinterpratare
Sor­gen och sak­na­den är fort­fa­ran­de stor ef­ter hust­run Leena,..
10.03 Vega Söndag
Sto­ra sam­hällsf­rågor med mänsk­ligt pers­pek­tiv. Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
11.03 Ve­ga Förmiddag
I studion: Carl Fahllund.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
11.55 Åbo kun­gör julfreden
12.00 Yle Nyheter
12.03 Kvanthopp
12.03 Näst sista ordet
12
12.10 To­ve Jans­son läser Granen
12.25 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Ca­mil­la Andelin. 00
ti:
ke: Prog­ram­värd: Emil Friman. 00
13.03 Den klas­siska kvällen
13.03 Ra­dio­gudstjänster
Predikant: Björn Vikström. Text­lä­sa­re: Hed­vig Lång­bac­ka. Kör: Ami­go Choral,..
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Karis-Pojo församling. Sång och mu­sik: Count­ry Exp­ress, Ch­ris­ta Kat­ter och Ro­land Näse...
14.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15. 00
14.03 Dokumenterat
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Joa­kim Rundt. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
14.03 Kaffekvarnen
Det är NYTT ÅR,..
14.33 Vega Musik
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Vega Kväll
Prog­ram­vär­dar: An­ki Wes­ter­gård, Elin Wil­lows och Emil Fri­man. Musik,..
15.03 Lux med DJ Bunuel
Årets första Lux bjuder på bl. a. hyll­nin­gar till nyåret, me­lo­dis­ka noveller,..
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
16.07 Vega Dag
I studion: Camilla Andelin.
16.07 Vega Kväll
Prog­ram­vär­dar: An­ki Wes­ter­gård, Elin Wil­lows och Emil Friman...
16.07 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Joa­kim Rundt...
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
I Ak­tuellt 17-stu­dion Bengt Öst­ling. Ny­he­ter, ak­tua­li­te­ter och dis­kus­sio­ner på djupet.
17.00 Ra­dio­gudstjänster
med Borgå svenska domkyrkoförsamling.
17.00 Yle Nyheter
17.05 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land med Ca­mil­la Ki­vi­vuo­ri och Juk­ka Iso­jo­ki. Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­dagar kl 19.
17.30 Ve­ga Eftermiddag
17.40 Vega Musik
17.45 Vega julmusik
18
18.03 Julklappsrim
18.00 Fokus på
Co­ro­na­pan­de­min drab­ba­de he­la kul­tur­sek­torn och många av de fin­landss­vens­ka ar­tis­ter­na och mu­si­ker­na har bli­vit tvung­na att se sig om ef­ter nya jobb...
18.03 Fokus på
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
18.05 Dokumenterat
Vem var Petri Gerdt?
18.49 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15: Inhemska utgivningar från det gångna året med bl.
20.03: Programvärd: Hans-Åke Manelius. Ve­ga Dans bju­der på ak­tuel­la dans­bands­låtar var­vat med gam­la godingar,..
19.15 Aftonandakt
19.22 Vega i dag
Våra störs­ta bo­käls­ka­re sam­las för att dis­ku­te­ra årets bäs­ta, mest fängs­lan­de och star­kas­te lä­supp­le­vel­ser. Det blir allt från barn­böc­ker och ly­rik till ro­ma­ner och fack­lit­te­ra­tur. Pub­li­kens fa­vo­ri­ter pre­sen­te­ras ock­så. Sänd­nin­gen leds av kul­tur­re­dak­tör Kia Svae­tic­hin. Med sig har hon kul­tur­re­dak­tö­rer­na Jo­nas Forsbacka,
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
20.03: Ett prog­ram fullt av gla­da julsånger,..
21.03: Bob Chilcott: Nova! No­va! Ige­le­se Ete: No­va, No­va Ave Fit ex Eva...
19.22 Julklappsrim
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Prog­ram­värd: Ca­mil­la An­de­lin. Skic­ka till num­ret 16588. Be­ta­la med Mo­bi­le Pay: an­vänd num­ret 89556. Ton­gåvan star­ta­de hösten 1962.
19.22 Kulturpodden
19.54 Kaffekvarnen
Nu är det dags för Kaf­fek­var­nens spe­cial­sänd­ning med en­bart jul­re­la­te­rad mu­sik. . . God Jul, allihopa!..
20.03 Den klas­siska kvällen
20.03 Tack och lov
Sångaren och lovsångsledaren Chris Tomlin (bil­den) har ut­kom­mit med en ny ski­va där han sa­mar­be­tar med några väl­kän­da count­rymusiker...
20.51 Vega julmusik
21
21.03 Vega i dag
21.04 Den klas­siska kvällen
Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sam­man­hang. Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
21.04: Dirigenter Jutta Seppinen och Riku Laurikka.
22.35: Kö­ren vid Tri­ni­ty Col­le­ge i Camb­rid­ge och Upp­lys­nings­ti­dens or­kes­ter, dir. Step­hen Layton...
21.03 Vega i dag
En ka­val­kad av de bäs­ta låtar­na och num­ren från ins­pel­nin­gen på Kul­tur­hu­set i Hel­sing­fors 10 de­cem­ber 2019! Hits, julsånger,..
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
22.00 Yle Nyheter
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Ve­gas vinterpratare
Sor­gen och sak­na­den är fort­fa­ran­de stor ef­ter hust­run Lee­na, som dog för snart två år sedan...
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux bör­jar med sto­ra kär­leks­te­man och gli­der se­dan vi­da­re ge­nom oli­ka lands­kap och stäm­nin­gar utan att för en stund tap­pa fo­ku­set på lyx. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Programvärd: Bertil Blom. klas­siskt@yle. fi Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sam­man­hang. Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avslappnande,
23.12 Vega Dans
Programvärd: Hans-Åke Manelius.
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
00.00 Vega julmusik
00.00 Nattklassiskt
02.00 Nattklassiskt
3