Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick.
06.03 Tack och lov
I öns­ke­kon­ser­ten med and­lig mu­sik hör vi gam­la rock­gub­bar ta sig an and­li­ga klassiker...
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Kulturpodden
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.39 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Återanvänder du lösenord? Vet du vil­ka län­kar du klickar på?..
10.03: Hur myc­ket ska bar­nen hjäl­pa till med att hålla ord­ning och re­da i hem­met? Det pra­tar Ki­ke Ber­tell om med To­nårspanelen,..
11.03: Ka­pell­mäs­ta­ren, vio­li­nis­ten och kon­sert­mäs­ta­ren Jan Sö­derb­lom är Ki­ke Ber­tells lör­dags­gäst. Om hem och hus med familj,
08.05 Kvanthopp
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.33 Vega Morgon
08.36 Vega Musik
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
Sto­ra sam­hällsf­rågor med mänsk­ligt pers­pek­tiv. Om att må, kän­na, tro, vä­xa och utvecklas.
09.10 Ve­ga Förmiddag
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
10.15 Dokumenterat
Åbo­bon Su­san­ne Ag­te job­ba­de som bank­direktör,..
11.03 Vega Söndag
Strålkastaren riktas på ordet LJUS i Ordet läcker. Gäst är ast­ro­no­men Tho­mas Hackman...
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.03 Kvanthopp
12.03 Näst sista ordet
12.34 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund. 00
ti: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
ke: Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund. 00
to: Prog­ram­värd: Han­nah Norrena. 00
pe:
13.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Vasa svenska metodistförsamling. In­led­ning: Björn Elf­ving. Pre­di­kant: Ca­mil­la Klockars...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
14.03 Kaffekvarnen
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
15.03 Eftersnack
Sidekick: Elli Flén. Co­vid­lä­get i Nykarleby...
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux startar i dag med tända ljus som lyser hela vägen.
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 14-17.
ti: Prog­ram­värd: Joakim Rundt.
ke:
to: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
la: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Aktuellt 17
pe: Ovanligt men inte farligt.
17.00 Yle Nyheter
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Kväll
Al­la var­dagk­väl­lar kl 17. 30-19, samt Ton­gåvan fre­da­gar kl 19. 22-22 och Vegatoppen.
Musik,..
ti: Musik,.. Musik,..
ke: Prog­ram­vär­dar: An­ki Wes­ter­gård, Elin Wil­lows och Emil Fri­man. Musik,.. Prog­ram­vär­dar: An­ki Wes­ter­gård, Elin Wil­lows och Emil Fri­man. Musik,..
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Iso­jo­ki. Del­ta och läs me­ra: I var­je prog­ram pre­sen­te­ras tio låtar, två av des­sa är vec­kans ut­ma­na­re. De två låtar som får minst rös­ter faller ut...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki...
17.38 Vega Musik
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
Pet­ra dy­ker ner i ra­di­ka­li­se­ring på so­cia­la me­dier och fun­de­rar hur al­go­rit­mer påver­kar kons­pi­ra­tionsteorier...
18.05 Dokumenterat
18.38 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
Pro­fes­sor Hen­rik Mei­nander, 60,..
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
21.03: Dir. An­na-Ma­ria Hel­sing. Medv. Anu Kom­si, sop­ran. Clau­de De­bussy-arr...
19.22 Vega Kväll
Prog­ram­vär­dar: An­ki Westergård,..
19.22 Näst sista ordet
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. (10,01€/sam­tal + lna) (du do­ne­rar då 10 eu­ro) Vill du do­ne­ra 20 eu­ro, sk­riv då HJM20 Vill du do­ne­ra 30 eu­ro, sk­riv då HJM30 Be­ta­la in på kon­to FI33 5780 4120 080160,..
19.22 Kulturpodden
Var­för be­hö­ver vi skön­het och var går grän­sen mel­lan skönhet,..
19.49 Vega Musik
20.03 Grönroos Garage
Vi måste tala om 90-talet.
20.03 Or­det läcker: Skär
Ordet skär skärskådas i Ordet läcker.
20.03 Grönroos Garage
Vi måste tala om 90-talet.
20.03 Tack och lov
Pust (bil­den) he­ter ett norskt vo­kal­band som sjun­ger sånger en­bart à capella...
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Ro­sanna Fellman
Poeten Rosanna Fellman är Kike Bertells lördagsgäst .
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
Med an­led­ning av Fin­lands självs­tän­dig­hets­dag är Kaf­fek­var­nen den här gången gans­ka blåvit,..
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion. Med Ste­fan och Staf­fan i studion.
21.36 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Nyhetspodden
22.15 Nyhetspodden
22.15 Ny­hets­pod­den: Pek­ka Haa­vis­to både fäll­des och fria­des - vad var poän­gen med he­la affären?
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Mu­sik från Fin­land både på fins­ka, svens­ka och en­gels­ka samt inst­ru­men­ta­la pär­lor, mu­si­ker med fins­ka röt­ter och fin­länds­ka sånger fram­för­da av ic­ke fin­län­da­re. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Det är flagg­dag den 8 de­cem­ber och vi fi­rar både Jean Si­be­lius­da­gen och den fin­länds­ka mu­si­kens dag. Blåvit mu­sik fyl­ler ock­så Den klas­sis­ka kväl­len. Prog­ram­värd: Ber­til Blom. klassiskt@yle.
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3