Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
00.00 Nattklassiskt
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Fram­ti­dens människa
Undergången finns överallt. I våra re­li­gio­ner och block­bus­terfilmer,..
06.03 Tack och lov
Fanny Crosby (1820-1915) sägs ha sk­ri­vit ö­ver 8 000 and­li­ga sångtexter...
06.06 Vega Musik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
06.45 Vega Musik
07.00 Yle Nyheter
07.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kanska städer
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.23 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Loui­se Mérus fick i uppd­rag att fis­ka un­der som­ma­ren och ta till va­ra fis­kar­ter som mört och braxen...
10.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell...
11.03: Un­der­hållan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer. Om hem och hus med fa­milj, fritid,
08.05 Knapp­hand­la­rens hämnd, del 2: Mordb­ränder och hot
08.15 Vega Morgon
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Ve­ga Förmiddag
ma: Programvärd: Nilla Hansson.
ti: Programvärd: Hanna Othman.
ke: Programvärd: Pia Lagus.
09.15 Dokumenterat
Han kun­de ha bli­vit Fin­lands förs­ta skolskjutare,..
09.54 Andrum
10.03 Ve­ga Förmiddag
ma: Programvärd: Nilla Hansson.
ti: Programvärd: Hanna Othman.
ke: Programvärd: Pia Lagus.
10.03 Vega Söndag
Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
11.03: Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
12.03: Programvärdar: Jenny Sylvin och Jens Berg.
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.01 Yle Nyheter
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
fi Da­gens de­batt på Yle Ve­ga, var­da­gar efter tolv.
12.00 Tolvs­la­get från Åbo domkyrka
12.03 Dokumenterat
12.22 Vega Musik
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
13.03: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil.
14.03: 00
13.03 Fokus på
Redaktör: Kjell Ekholm. Hur blir en låt till? Vad gör den odödlig?..
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Ekenäsnejdens svenska församling. Pre­di­kant: An­ders Lindström...
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Yle Nyheter
17.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.30 Vega Musik
18
18.03 Som­mar­be­rät­tel­sen: Lita på mig
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
Kia Svae­tic­hin får sälls­kap av And­rea Reu­ter som läng­tar till Bur­ning Man. Det årli­ga eve­ne­man­get i Black Rock De­sert i nor­ra Nevada,..
18.17 Vega Musik
18.05 Dokumenterat
Est­land har i åra­tal top­pat dödss­ta­tis­ti­ken för dro­gö­ver­doser i EU...
18.50 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Det värs­ta brott man kan be­gå, del 1: Vad har hänt Mar­git Niininen?
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
19.22: Programvärd: Britta Svanholm Maniette.
21.03: Ludwig van Beethoven: Sextett Ess-dur, op. 81b...
19.22 Fin­landss­vens­ka krimpodden
19.22 Na­turväktarna
Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) . Prog­ram­le­da­re: Joakim Lax...
19.22 Tongåvan
(sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi. Ton­gåvan star­ta­de hös­ten 1962. Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag,
19.22 Fin­landss­vens­ka krimpodden
19.51 Vega Musik
19.51 Vega Musik
20.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kanska städer
20.03 Or­det läcker:
Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
20.03 Tack och lov
21
21.03 Lör­dags­gäs­ter: Mi­kae­la Wulff och Noora Ruskola
Seg­lar­na Mi­kae­la Wulff och Noo­ra Rus­ko­la gäs­tar Ki­ke Ber­tell. (R)
21.03 Ef­ter Nio radio
21.00 Yle Nyheter
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,..
21.03 Den klas­siska kvällen
Bur­nout, utb­ränd­het… "Kärt" barn har många namn och utb­ränd­het är en van­lig sak bland män­niskor idag...
21.39 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Dagens debatt
ma: E-post: slaget@yle.
ti: fi
ke:
22.15 Dagens debatt
E-post: slaget@yle. fi
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Ope­ra­gui­den: Par­si­fal - en re­li­giös be­rät­tel­se med ero­tis­ka un­der­to­ner. Klas­sis­ka pod­den: An­to­nín Dvo­rák. Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sammanhang.
23.20 Vega Musik
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
00.00 Nattklassiskt
3