Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Fram­ti­dens människa
06.03 Tack och lov
Öns­ke­kon­ser­ten med and­lig mu­sik ra­mas den här gången in av "Os­lo Gos­pel Choir" (bilden) ...
06.06 Vega Musik
06.43 Vega Musik
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kanska städer
Nashville, Music City, USA!
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.32 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
09.03: Varför ska någon behöva uppge sin sexuella läggning?
10.03: Konst­nä­ren Björk Hi­joort be­sö­ker stu­dion och vi rin­ger upp konst­för­säl­ja­ren Pat­rik Edman...
11.03: Ik­ke Ikä­läi­nen har gjort gig som DJ se­dan 1989, och se­na­re i li­vet blev det ett full­tids­jobb med nam­net DJ Lord Fatty...
08.05 Kvanthopp
Vad är teo­rin om All­ting, som våra skar­pas­te hjär­nor ink­lu­si­ve Newton,..
08.15 Vega Morgon
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Vega Morgon
09.15 Dokumenterat
09.54 Andrum
10.03 Ve­gas sommarpratare
El­ler and­ra kän­da ar­tis­ter, för­fat­ta­re, fors­ka­re och fö­re­ta­ga­re, konst­nä­rer och kän­di­sar, id­rot­ta­re och idea­lis­ter – och helt van­ligt folk med en ovan­lig berättelse.
10.03 Vega Söndag
Om att må, kän­na, tro, vä­xa och ut­veck­las. Kl 9-13 med Do­ku­men­te­rat och Måna­dens Do­ku­men­tär. Prog­ram­le­da­re Ki­ke Bertell.
10.03: "Kära Ellen!
11.03: Ordet bi plockas isär i Ordet läcker.
12.03: Hur benämner vi släktskap.
11.03 Som­mar i Svenskfinland
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Som­mar i Svenskfinland
12
12.03 To­ve Jans­son lä­ser: Far­lig midsommar
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
Da­gens sam­tal­säm­nen och ak­tuellt inom kul­tur, mu­sik och livss­tilsf­rågor, såsom häl­sa, re­la­tio­ner och fa­milj. Måndag till fre­dag kl 12. 35 - 15.
ma: Aktuella frågor inom kultur, musik och livsstil. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki. 00
ti:
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Tho­mas Silén. 00
13.03 Kvanthopp
Vad är teo­rin om All­ting, som våra skar­pas­te hjär­nor ink­lu­si­ve Newton,..
13.03 Ra­dio­gudstjänster
Predikant: Bo-Göran Åstrand. Gudst­jänst­le­da­re: Hans Häggb­lom. Mu­si­ker: Pe­der­sö­re spelmanslag,..
14.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Juk­ka Iso­jo­ki. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17,
14.03 Kaffekvarnen
Som­marlåtar,..
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
ti: Prog­ram­värd: Emil Friman.
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Vec­kans Lux kan man sä­ga kris­tal­li­se­rar he­la prog­ram­mets själ...
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
ti: Prog­ram­värd: Emil Friman.
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
la:
16.08 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.00 Yle Nyheter
17.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen med Mag­nus Han­sen och Joa­kim Rundt, från måndag till fre­dag kl 15-17, lör­da­gar kl 16-18.
ti: Prog­ram­värd: Emil Friman.
ke:
to:
pe: Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
17.05 Nor­rena & Frantz
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pärlor...
17.37 Vega Musik
18
18.03 Som­mar­be­rät­tel­sen: Lita på mig
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Sällskapet
Kia Svae­tic­hin får sälls­kap av Pe­ter Al Fa­kir som fas­ci­ne­ras av hus­bilslivet...
18.15 Vega Musik
18.05 Dokumenterat
Min­na Crauc­her var en svind­la­re av in­ter­na­tio­nellt mått,..
18.48 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15: Nyligen utgivna låtar med bl.
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
Ak­tuel­la fö­re­teel­ser blan­dat med tid­lö­sa. Ins­pi­re­ran­de mu­sik, ib­land avs­lapp­nan­de, ib­land helt hejdlös.
19.22: Programvärd: Britta Svanholm Maniette.
21.03: Reinhold Glière: Festuvertyr, op. 72...
19.22 Fin­landss­vens­ka krimpodden
19.22 Na­turväktarna
An­ders Alb­recht och Jör­gen Palmg­ren sva­rar på frågor om djur och na­tur. Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/minut...
19.22 Tongåvan
(10€) (20€) Det fins­ka sys­terp­rog­ram­met Sä­vel­lah­ja ha­de hit­tat idén utom­lands och star­tat bra. Nu vil­le man tes­ta det ock­så på svens­ka. Tan­ken då var, pre­cis som idag, att kom­bi­ne­ra väl­gö­ren­het med ett öns­kep­rog­ram, och det var ock­så så nam­net En gåva i to­ner kom till.
19.22 Fin­landss­vens­ka krimpodden
19.53 Vega Musik
20.03 Så låter sta­den - En mu­si­ka­lisk re­sa till åtta ame­ri­kanska städer
Nashville, Music City, USA!
20.03 Or­det läcker: Energi
Ki­ke Bertell,..
20.03 Tack och lov
Mes­sians­ka ju­dar och krist­na har en ge­men­sam tro på sam­ma Messias...
21
21.03 Lör­dags­gäs­ten: Elin Muren
Den nors­ka konst­nä­ren Elin Mu­ren är Ki­ke Ber­tells lör­dagsgäst.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
21.03 Lux med DJ Bunuel
Vec­kans Lux bör­jar med sti­lig svensk un­der­håll­ning för att se­dan blom­ma ut i de sto­ra or­kest­rarnas era...
21.03 Krop­pen och livet
21.38 Vega Musik
21.34 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
Ak­tuellt från Svenska Yle.
22.15 Ve­gas sommarpratare
El­ler and­ra kän­da ar­tis­ter, för­fat­ta­re, fors­ka­re och fö­re­ta­ga­re, konst­nä­rer och kän­di­sar, id­rot­ta­re och idea­lis­ter – och helt van­ligt folk med en ovan­lig berättelse.
22.15 Lux med DJ Bunuel
Vec­kans Lux bör­jar med sti­lig svensk un­der­håll­ning för att se­dan blom­ma ut i de sto­ra or­kest­rar­nas era. And­ra tim­men in­ne­håller förs­ta klas­sens soul och den tred­je pär­lor på spans­ka. In­ga kategorier,
22.15 Den klas­siska kvällen
Operaguiden: Rosenkavaljeren - tragisk komedi i tre akter. Klas­sis­ka pod­den: Georg Fried­rich Hän­del. Den klas­sis­ka mu­si­ken är i cent­rum och pla­ce­rar mu­si­ken i ett sammanhang.
23.12 Vega Musik
23.12 Vega Dans
0
00.00 Nattklassiskt
3