Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

Re­gio­na­la ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 Bär­tils äng i fa­ra

07.55 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x6)

Ve­ga För­mid­dag (x2)

Ve­ga För­mid­dag (x6)

09.15 Do­ku­men­te­rat

1990-ta­lets vik­ti­gas­te och mest inf­ly­tel­se­ri­ka nya d­ra­ma­ti­ker, Sa­rah Ka­ne, tog sitt e­get liv i feb­rua­ri 1999, 28 år gam­mal.

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Y­le Ny­he­ter

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Y­le Ny­he­ter

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til.

Fo­kus på

Redaktör: Ann-Sophie Sandström.

Gudst­jänst

med Helsingfors ortodoxa församling. Li­tur­gin för­rät­tas av Tee­mu Toi­vo­nen.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

Vad kan au­tism rent konk­ret be­ty­da i var­da­gen. Re­dak­tör: Lot­ta G­reen. L­jud­de­sign: Jyr­ki Häy­ri­nen.

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 Pär­ke­le!

Jan­ne G­rön­roos b­lir c­hoc­ke­rad när den s­vens­ka ko­mi­kern Ca­mil­la Fågel­borg in­te vet att de bor i va­rand­ras vä­nor­ter.

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Fö­räld­rar s­ka äls­ka si­na barn vill­kors­löst men hur lätt är det om man en­bart ses som en barn­vakt el­ler ban­ko­mat?

Bär­tils äng i fa­ra

Ton­gåvan (x2)

19.20 Me­ny: G­rab­bigt, se­xis­tiskt och s­li­tigt. Men nu fö­ränd­ras res­tau­rang­kö­ken

Både män och k­vin­nor s­lu­tar på g­rund av dålig ar­bets­mil­jö.

19.35 Ve­ga Mu­sik

19.55 S­kam­men

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Fo­kus på

Da­gens un­ga est­nis­ka folk­mu­si­ker g­rä­ver d­jupt i ar­ki­ven för att hit­ta ins­pi­ra­tion till sin mu­sik. Ma­ri Kal­kun, Cät­lin Mä­gi, Puu­luup och T­rad.

K­vant­hopp

Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor.

20.00 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

P­rog­ram­vär­den och jour­na­lis­ten E­va Ke­la är upp­vu­xen i en hels­vensk mil­jö, men väx­lar all­tid om till fins­ka på s­tan.

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

Y­le Ny­he­ter

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.40 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

O­pe­rett­mu­si­ken är som be­kant f­räckt un­ders­kat­tad. Och än­då mås­te nog Jo­hann St­rauss, F­ranz Le­har och Em­me­rich Kal­man bet­rak­tas som förstk­las­si­ga ton­sät­ta­re som k­rä­ver bäs­ta möj­li­ga sån­ga­re: Tom K­rau­se, Ni­co­lai Ged­da, Ric­hard Tau­ber, Au­lik­ki Rau­ta­waa­ra, Jes­sye Nor­man, m.

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3