Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

07.55 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x6)

Na­tur­väk­tar­na (x2)

Kan ha­rar va­ra b­run­vi­ta i ja­nua­ri och kan måsar ä­ta c­hi­li­sås? An­ders Alb­recht och Jör­gen Palmg­ren s­va­rar på f­rågor om d­jur och na­tur.

Ve­ga För­mid­dag (x6)

09.15 Do­ku­men­te­rat

Hur har musiken använts i krigföring?

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Ve­ga För­mid­dag

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Allt du be­hö­ver ve­ta om den s­vens­ka roc­kar­tis­ten Joa­kim T­håst­röm.

Gudst­jänst

med Väståbolands svenska församling. P­re­di­kant och li­turg: Pär Li­dén.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén.

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

När man tit­tar ef­ter var fin­landss­vens­ka för­fat­ta­re är föd­da är det in­te o­van­ligt att s­va­ret är Ny­kar­le­by.

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 S­kam­men

S­tu­de­ran­den O­li­ver Fell­man är t­ju­got­vå år och s­käms ö­ver hur vårt sam­häl­le är upp­byggt.

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Att hit­ta rätt i dej­tingd­jun­geln är in­te det lät­tas­te.

F­riend(re)quest

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny: Gin & to­nic - en för­nyad k­las­si­ker

Mr GT, O­lof Matt­son, be­rät­tar om gi­nens s­pän­nan­de his­to­ria. Bar­ten­dern Mi­kael Nils­son förk­la­rar hur han gör hant­verks­mäs­sig to­nic.

20.00 Fo­kus på

Året 1994 s­log Li­sa Ek­dahl i­ge­nom med låten Vem vet. Mån­ga fö­ruts­påd­de att hen­nes kar­riär s­kul­le b­li kort­va­rig men så b­lev det in­te.

20.00 Fo­kus på

Vad be­ty­der joj­ken för sa­mer­na och hur an­vän­der man joj­ken i den sa­mis­ka ak­ti­vis­men i­dag? Vi dy­ker ner i ak­tuell sa­misk mu­sik där jojk b­lan­das med rap, pop och count­ry.

K­vant­hopp

Vi re­der ut hur det går i­hop att den g­lo­ba­la upp­värm­nin­gen kan le­da till f­ler utb­rott av ark­tisk vin­ter­ky­la här på våra b­reddg­ra­der.

20.00 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Hur lyc­kas man b­li mer dis­cip­li­ne­rad då det lig­ger i ens na­tur att sk­ju­ta upp o­be­hag­lig­he­ter så som o­be­tal­da räk­nin­gar och by­rok­ra­tis­ka ä­ren­den?

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.35 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

I Da­lar­na s­täl­ler man till med Vin­ter­fest, en mu­sik­fes­ti­val då det är som kal­last. P­ro­du­cen­ten An­ni­ka Nordq­vist be­rät­tar var­för. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3