Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.30 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi
08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x6) Na­tur­väk­tar­na (x2) Ve­ga För­mid­dag (x6) 09.15 Do­ku­men­te­rat Re­dak­tör To­mas Jans­son re­ser till väs­tuk­rains­ka L­viv för att tit­ta ba­kom rub­ri­ker om konf­lik­ter och kor­rup­tion.
10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Ve­ga För­mid­dag
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. Pen­seln, pen­nan och h­jär­tat Del 1/8: Bar­net To­ve: ä­ven­ty­ret, t­rygg­he­ten och ka­tast­ro­fen.
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på S­kick­li­ga jazz­mu­si­ker har det all­tid fun­nits i Fin­land och med jäm­na mel­lan­rum har en yng­re ge­ne­ra­tion ta­git ö­ver och fört mu­si­ken vi­da­re. Ra­dio­gudst­jäns­ter med Helsingfors ortodoxa församling. Li­tur­gin för­rät­tas av Heik­ki Hut­tu­nen.
14.00 F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion. Kaf­fek­var­nen När hör­de du se­nast just din fa­vo­rit­låt i ra­dio?
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ef­ters­nack Sidekick: Johan Fagerudd. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat P­rog­ram­met hand­lar om var­je fö­räl­ders värs­ta mard­röm, men ock­så om hur man kan til­låta sig att fort­sät­ta le­va.
18.45 Ve­ga Mu­sik
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 Da­niel O­lin ra­dio med An­ders Wik­löf som gäst An­ders Wik­löf väx­te upp i en fat­tig ar­be­tar­fa­milj på Åland, men i­dag är han öns ri­kas­te och mäk­ti­gas­te per­son. Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén. Nor­re­na & F­rantz Ted Forsst­röm och Kaj Kor­kea-a­ho gäs­tar Re­la­tions­pod­den för att ta­la om man­lig väns­kap. P­sykp­rat med närs­tåen­de Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny: Ba­kom ku­lis­ser­na på G­ryt­hyt­tan En lunch som är en matlaboration. Bib­lio­te­ket med 30 000 böc­ker om mat och d­ryck.
19.40 Ve­ga Mu­sik
19.55 Ve­ga Mu­sik 19.55 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fo­kus på DDR var mer än po­li­tiskt fört­ryck och dik­ta­tur: på da­gen 30 år ef­ter Ber­lin­mu­rens fall s­pa­nar vi in den öst­tys­ka pop­mu­si­ken och ett par öst­tys­ka popst­jär­nor som äls­ka­des av fol­ket men som off­ra­des för lan­dets bäs­ta. K­vant­hopp Fyr­tiot­vå år ef­ter att den läm­na­de jor­den, pas­se­ra­de Na­sas rymd­sond Voya­ger 2 he­lio­pau­sen, g­rän­sen där sol­sys­te­met an­ses ta s­lut och den in­ters­tel­lä­ra rym­den, ga­pet mel­lan st­jär­nor­na, bör­jar. 20.00 Tack och lov I den här upp­la­gan av öns­ke­kon­ser­ten för and­lig mu­sik är det Da­rol Ri­ce och hans sil­ver­sa­xo­fo­ner som ra­mar in öns­ke­sån­ger­na.
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio B­log­ga­ren och mil­jöak­ti­vis­ten Ju­lia De­gerth har följt ze­ro was­te-livss­ti­len i f­le­ra år men b­lev till sist så p­ro­vo­ce­rad att hon s­lu­ta­de. Kaf­fek­var­nen 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion.
21.35 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ny­hets­pod­den Ny­hets­pod­den: Ut med al­ko­hol och in med can­na­bis? Can­na­bis dis­ku­te­ras allt of­ta­re och subs­tan­sens po­pu­la­ri­tet ö­kar b­land mån­ga län­ders be­folk­ning. Ny­hets­pod­den: Vad hän­de med ter­ror­vågen som s­kölj­de ö­ver Eu­ro­pa? För ba­ra någ­ra år se­dan s­kölj­de en ter­ror­våg ö­ver Eu­ro­pa. Det var at­tac­ker i Pa­ris, B­rys­sel, Ni­ce. Men så tog det p­löts­ligt s­lut. Ny­hets­pod­den; Vem är mäk­ti­gast - T­rump, T­wit­ter el­ler TV? T­wit­ter, T­wit­ter på väg­gen där, säg mig vem som mäk­ti­gast är - T­wit­ter, TV el­ler T­rump? Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Di­ri­gen­ten Jo­han­na Al­mark-Man­ni­la är en­tu­sias­tisk in­för den s­to­ra k­li­mat­kon­ser­ten i Hel­sing­fors. 150 mu­si­ker s­täl­ler upp och man vill ak­ti­ve­ra pub­li­ken ge­nom upp­le­vel­ser och sam­ti­digt sam­la in me­del för k­li­ma­tar­be­tet. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom.
23.30 Ve­ga Mu­sik 23.30 Ve­ga Mu­sik
23.45 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3