Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 30.9. ti 1.10. ke 2.10. to 3.10. pe 4.10. la 5.10. su 6.10.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.25 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Det ta­las myc­ket om att åka till Mars.
08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x6) Na­tur­väk­tar­na (x2) Hans Häst­bac­ka s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le. Ve­ga För­mid­dag (x6) 09.15 Do­ku­men­te­rat Det finns in­gen­ting som att va­ra ung och all­var­ligt s­juk, och des­su­tom se f­risk ut.
10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Ve­ga För­mid­dag
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. S­kam­men ö­ver p­sy­kisk o­häl­sa - då f­ram­ti­den hon sat­sat på förs­vann: Sig­rid
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Din­go gick till his­to­rien som ett av de po­pu­lä­ras­te ban­den i Fin­land. Ra­dio­gudst­jäns­ter med Filadelfiaförsamlingen i Närpes. P­re­di­kant: Ed­ward Holm­berg. Mö­tes­le­da­re: An­ne-Maj Wal­lin.
14.00 F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion. Kaf­fek­var­nen
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ef­ters­nack Sidekick: Joel Backström. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2)
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat - en do­ku­men­tär om den fins­ke a­dels­man­nen Carl von Haart­mans med­ver­kan i s­pans­ka in­bör­desk­ri­get.
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén. Nor­re­na & F­rantz Fin­landss­vens­ka k­rim­pod­den Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny: Så får du go­da­re b­rygg­kaf­fe - an­vänd en våg! Mäs­ter­ros­ta­ren och ka­féä­ga­ren Joan­na Alm lär oss att b­ryg­ga ett än­nu go­da­re kaf­fe.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.45 Ve­ga Mu­sik 19.45 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fo­kus på Mic­hael C­ronst­röm och Jo­han­na G­rönq­vist dis­ku­te­rar an­vän­din­gen av mu­sik i Quen­tin Ta­ran­ti­nos fil­mer. De s­pe­lar ock­så mu­sik f­rån fil­mer­na mel­lan var­ven. K­vant­hopp K­li­mat­fö­ränd­rin­gen ur ett e­ko­no­miskt pers­pek­tiv. Vad har vi mer att för­lo­ra på: att s­tif­ta för st­rän­ga k­li­mat­la­gar och kol­dio­xids­kat­ter, el­ler på att sät­ta rib­ban för lågt för dem? 20.00 Tack och lov Pia­nis­ten Gerd E­be­gård till­sam­mans med or­kes­ter in­le­der och avs­lu­tar öns­ke­kon­ser­ten för and­lig mu­sik. Öv­ri­ga med­ver­kan­de b­land and­ra Da­vid St­röm­bäck, Gait­her Vo­cal Band, Jea­net­te Alf­reds­son, Pe­ter Hallst­röm, Ja­kob Gos­pel och Ni­na Åst­röm.
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Kaf­fek­var­nen 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion.
21.35 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ny­hets­pod­den Da­gens de­batt E-post: slaget@yle. Ny­hets­pod­den: Fal­let i Kuo­pio och reak­tio­ner­na på det Jo­han­nes Ta­ber­mann dis­ku­te­rar Fin­lands dyst­ra his­to­ria av s­kol­mas­sak­rer med K­las Back­holm som fors­kar i s­kolsk­jut­nin­gar. Ny­hets­pod­den: Den po­li­tis­ka de­bat­ten k­ring vår­dark­vo­ter­na Vår­darf­rågan b­lev den s­to­ra valf­rågan som Rin­ne vann va­let på. Men var s­tår vi nu? Vad hän­de med al­la löf­ten? Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Den nors­ka pia­nis­ten Håvard Gim­se b­lir of­ta om­bedd att s­pe­la G­riegs pia­no­kon­sert fast han hell­re s­kul­le vil­ja b­ju­da på en pia­no­kon­sert av Geirr T­veitt. P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi
23.30 Ve­ga Mu­sik 23.30 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3