Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
Ve­ga Mor­gon (x8) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.30 Ve­ga Mor­gon 07.30 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp I Ja­pan har sa­ne­rin­gen ef­ter Fu­kus­hi­ma­ka­tast­ro­fen gått in i en ny fas.
08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x6) Na­tur­väk­tar­na (x2) Hans Häst­bac­ka s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le. Ve­ga För­mid­dag (x6) 09.15 Do­ku­men­te­rat An­ne Ko­leh­mai­nen ban­ta­de för förs­ta gån­gen re­dan som fe­måring.
10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Ve­ga För­mid­dag
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. Bollen är i rullning. S­mält­punkt 2.0 På He­det i Ö­ver­mark (När­pes) byggs en vindk­rafts­park.
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Vemod i gult och blått. Han är den s­to­ra ro­man­ti­kern som tyc­ker om att sk­ri­va om kär­lek och re­la­tio­ner. Ra­dio­gudst­jäns­ter i Åbo domkyrka. Mart­ha­för­bun­det och Mart­ta­liit­to 120 år. P­re­di­kant: Ma­rian­ne Heik­ki­lä.
14.00 F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ef­ters­nack Sidekick: Maria Wasström. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Mag­nus Han­sén. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat An­na-Pia S­var­var bes­täm­de re­dan vid ett ti­digt s­ke­de att dö­den in­te s­kall de­fi­nie­ra he­la res­ten av fa­mil­je­li­vet.
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén. Nor­re­na & F­rantz Fin­landss­vens­ka k­rim­pod­den Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny: Kok­boksk­las­si­kern: För­la­get t­rod­de in­te på oms­lags­bil­den och ti­teln För 18 år sen kom Kär­lek, o­li­ver och tim­jan - An­na och Fan­ny Ber­genst­röms kok­boks­suc­cé.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.45 Ve­ga Mu­sik 19.45 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fo­kus på I bör­jan av 90-ta­let var ext­rem­me­tal­len en le­van­de s­cen i nor­den. Ban­den t­rig­ga­de va­rand­ra till att ut­veck­la s­ti­lar­na i nya rikt­nin­gar - soun­det b­lev hår­da­re, t­rum­kom­pen s­nab­ba­re och g­row­len mer bes­tia­lis­ka. K­vant­hopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Den här vec­kan be­sö­ker K­vant­hopp en s­pän­nan­de uts­täll­ning i Lon­don till­sam­mans med Al­bert Ehrn­rooth. 20.00 Tack och lov Öv­ri­ga med­lem­mar kom­mer och går men Bill Gait­her (83) bes­tår och s­jun­ger fort­fa­ran­de i ban­det Gait­her Vo­cal Band (bil­den) som han s­tar­ta­de 1981. Hör mu­sik ur gos­pelk­vin­tet­tens nya CD.
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Hur rea­ge­rar om­giv­ning på ens ut­seen­de då man bär på tyd­li­ga s­pår av miss­han­del? Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion.
21.35 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Sun­ni­va Fa­ger­lund är med sin b­lockf­löjtsk­var­tett B­ra­va­de på tur­né i Ja­pan. Po­vel Ra­mel räk­na­de upp he­la ra­den av k­las­sis­ka ton­sät­ta­re i låten "Håll mu­si­ken i­gång". P­rog­ram­värd: Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi
23.25 Ve­ga Mu­sik 23.25 Ve­ga Mu­sik
23.40 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3