Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.25 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi
08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x15) 09.15 Do­ku­men­te­rat
10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. U­nions­ga­tan 38
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til. Fo­kus på Redaktör: Axel Brink. Ra­dio­gudst­jäns­ter med Väståbolands svenska församling. P­re­di­kant: K­jell G­ranst­röm.
14.00 K­vant­hopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le. Kaf­fek­var­nen Adress: PB 82, 00024 Rundradion.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land.
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat I Kök­lax, Es­bo, någon gång mel­lan 1960 och 2000, har man in­te kun­nat und­vi­ka att ha en re­la­tion till C­la­su.
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén. Nor­re­na & F­rantz Na­tur­väk­tar­na (x2) An­ders Alb­recht s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: Joa­kim Lax. Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny S­ve­ri­ges Ra­dios matp­rog­ram tit­tar d­jupt i g­ry­tor­na.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.40 Ve­ga Mu­sik 19.40 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fo­kus på Ett li­tet in­die­band f­rån Åbo, med ut­gångs­punk­ten att gö­ra mu­sik som de s­jäl­va tyck­te om. Åk­ta pa­ret Jes­si­ka och Hen­ry Neu­man bör­ja­de gö­ra sin mu­sik hem­ma i lä­gen­he­ten i Åbo. 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio I Ef­ter Nio ra­dio ut­ma­nar Son­ja och Mår­ten si­na gäs­ter till att ut­ma­na sig s­jäl­va. Y­le Ny­he­ter 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. S­mält­punkt För tio år se­dan var det bif­fen, bi­len och bos­ta­den.
21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Programvärd: Bertil Blom.
23.25 Ve­ga Mu­sik 23.25 Ve­ga Mu­sik
23.40 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3