Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Den k­las­sis­ka k­väl­len Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Livs­his­sen Ve­ga Mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)
07.25 Ve­ga Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.45 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.50 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp
08.15 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum 09.10 Vec­kans do­ku­men­tär: Mys­te­riet med män­nis­ko­be­nen i käl­lan
09.30 Ve­ga Mor­gon
10.00 Ve­gas som­marp­ra­ta­re 10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Som­mar i S­vensk­fin­land (x10) I studion: Malin Valtonen.
12 12.00 Pär­ke­le! Mar­tin So­ne­by har en finsk far­mor och ett s­tarkt fö­rakt för s­vens­kar­nas bas­tu­va­nor.
12.30 Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Mu­sik som är p­låg­sam men vac­ker, med ett mör­ker man in­te vill läm­na för att det är gott och t­ryggt. Ra­dio­gudst­jäns­ter T­våsp­råkig mu­sik­gudst­jänst i E­ke­näs kyr­ka. Kam­mar­mu­sik­fes­ti­va­len E­ke­näs som­mar­kon­ser­ter.
14.00 K­vant­hopp Hund­ra mil­jar­der ki­lo­me­ter t­värs ö­ver, med en mas­sa som hos 6,5 mil­jar­der so­lar. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
18 18.00 Yo­kos natt­bok Ett ord in­för hel­gen Yo­kos natt­bok
18.05 Do­ku­men­te­rat Ti­digt på mor­go­nen den 6 no­vem­ber 1942 sän­der Fin­lands s­tats­po­lis i­väg åt­ta ju­dis­ka f­lyk­tin­gar med s/s Ho­hen­hörn till Tal­linn, och dä­rif­rån till Ausch­witz.
18.15 Ve­ga Mu­sik 18.15 Ve­ga Mu­sik
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Britta Svanholm Maniette. Nor­re­na & F­rantz Na­tur­väk­tar­na (x2) Lyss­nar­nas f­rågor om d­jur och na­tur bes­va­ras av An­ders Alb­recht och Jör­gen Palmg­ren. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: An­ni­ka L­jung­berg. Bild: Sol­veig S­jöb­lom Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny In­lands­ba­nan Ar­vids­jaur Koc­kan var minst li­ka vik­tig som ral­lar­na för att In­lands­ba­nan s­kul­le b­li till.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.40 Ve­ga Mu­sik 19.40 Ve­ga Mu­sik
20.00 Kaf­fek­var­nen Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm. 20.00 Fo­kus på Mu­si­kern An­ni­ka Nor­lin kal­lar sig in­te sån­ges­ka. In­te i förs­ta hand. I förs­ta hand är hon en som sk­ri­ver. 20.00 Tack och lov En ad­ventsp­salm in­le­der som­ma­ren till t­rots öns­ke­kon­ser­ten för and­lig mu­sik - häm­tad ur Ni­na Åst­röms (bil­den) nya och förs­ta CD på s­vens­ka.
21 21.00 Pär­ke­le! Mar­tin So­ne­by har en finsk far­mor och ett s­tarkt fö­rakt för s­vens­kar­nas bas­tu­va­nor. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio P­rog­ram­vär­den och jour­na­lis­ten E­va Ke­la är upp­vu­xen i en hels­vensk mil­jö, men väx­lar all­tid om till fins­ka på s­tan. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Livs­his­sen Lin­da och Ca­mil­la be­rät­tar om sin te­le­fonsk­räck och barn­do­men med bus­ring­nin­gar och he­ta lin­jen.
21.30 Ve­ga Mu­sik 21.30 Ve­ga Mu­sik 21.30 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör.
23.05 Ted & Kaj: Kajs Dis­ney­land P­ra­ta om can­cer: Dö­den Pär­ke­le! Livs­his­sen Ve­ga Dans Ve­ga Mu­sik Nattk­las­siskt
23.35 Ve­ga Mu­sik 23.35 Ve­ga Mu­sik
23.50 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3