Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Den k­las­sis­ka k­väl­len Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter 07.00 Livs­his­sen Ve­ga Mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)
07.25 Ve­ga Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.45 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.50 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
K­vant­hopp Hund­ra mil­jar­der ki­lo­me­ter t­värs ö­ver, med en mas­sa som hos 6,5 mil­jar­der so­lar.
08.15 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter Ve­ga Lör­dag (x3) Y­le Ny­he­ter
09.05 And­rum
09.15 Do­ku­men­te­rat
09.30 Ve­ga Mor­gon
10.00 Ve­gas som­marp­ra­ta­re 10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Som­mar i S­vensk­fin­land (x10) I studion: Nilla Hansson.
12 12.00 Pär­ke­le!
12.35 Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x6) Ve­ga Dag (x3) Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. Y­le Ny­he­ter Fo­kus på Mu­si­kern An­ni­ka Nor­lin kal­lar sig in­te sån­ges­ka. In­te i förs­ta hand. I förs­ta hand är hon en som sk­ri­ver. Gudst­jänst f­rån S­vens­ka lut­hers­ka e­van­ge­li­fö­re­nin­gens mis­sions­fest i Pur­mo. P­re­di­kant: To­mas K­le­mets.
14.00 Ve­ga Dag Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til. K­vant­hopp "Med bild­nin­gens k­raft", så ly­der ti­teln för Rai­mo Sa­vo­lai­nens bok om JV S­nell­mans liv och gär­nin­gar. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Un­der den förs­ta tim­men låter vi någ­ra s­to­ra k­vin­no­rös­ter fö­ra oss runt omk­ring i värl­den.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2) Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
18 18.00 Yo­kos natt­bok 18.00 Yo­kos natt­bok Ett ord in­för hel­gen Yo­kos natt­bok För­fat­ta­ren An­ni­ka San­de­lin lä­ser ur sin bok om Yo­ko, som nu hun­nit b­li tolv år.
18.05 Ve­ga Mu­sik 18.05 Ve­ga Mu­sik Do­ku­men­te­rat - när fins­ka sol­da­ter s­pio­ne­ra­de på Sov­je­tu­nio­nen för U­SA:s och Nor­ges räk­ning. Re­dak­tör: Pet­ter Lind­berg.
18.30 Ve­ga Mu­sik
19.00 Y­le Ny­he­ter 19.00 Y­le Ny­he­ter Dagens viktigaste nyheter.
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Britta Svanholm Maniette. Nor­re­na & F­rantz Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny In­lands­ba­nan S­to­ru­man God och k­li­mats­mart mat är något som Hei­di An­ders­son och B­jörn Fer­ry st­rä­var ef­ter.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.40 Ve­ga Mu­sik 19.40 Ve­ga Mu­sik
20.00 Kaf­fek­var­nen Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm. 20.00 Fo­kus på S­vens­ka ar­tis­ten Ro­byn är en le­van­de po­pi­kon. Hon s­log i­ge­nom som to­nåring och fö­ruts­påd­des ti­digt få en l­jus kar­riär som ar­tist. Y­le Ny­he­ter 20.00 Tack och lov I öns­ke­kon­ser­ten för and­lig mu­sik lig­ger fo­ku­set på s­täm­sång - in­te minst i och med att den ös­ter­bott­nis­ka vo­kalg­rup­pen Mrs Big­hill Sin­gers (bil­den) nya CD p­re­sen­te­ras.
21 21.00 Pär­ke­le! 21.00 Ef­ter Nio ra­dio F­red­rik Fu­ru är mu­si­ker och van vid att sk­ri­va låt­tex­ter. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Livs­his­sen Lin­da och Ca­mil­la fun­de­rar på män­nen de de­lar si­na in­ru­ta­de liv med, om sovs­ti­lar, e­gen­tid och re­la­tio­ner.
21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör.
23.05 Ted & Kaj: Fån­ga nat­ten P­ra­ta om can­cer: Hur han­te­rar man can­cer men­talt? Pär­ke­le! Livs­his­sen Ve­ga Dans Ve­ga Mu­sik Nattk­las­siskt
23.30 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3