Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Den k­las­sis­ka k­väl­len Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Livs­his­sen Ve­ga Mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)
07.25 Ve­ga Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.45 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.50 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp I vec­kans K­vant­hopp Re­mix be­sö­ker vi Bal­tic Yachts i Ja­kobs­tad, där värl­dens mest exk­lu­si­va båtar till­ver­kas.
08.15 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum 09.10 Do­ku­men­te­rat - a­bor­ter, a­dop­tio­ner och mör­dan­de nun­nor.
09.30 Ve­ga Mor­gon
10.00 Ve­gas som­marp­ra­ta­re 10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Som­mar i S­vensk­fin­land (x10) I studion: Pia Lagus.
12 12.00 Pär­ke­le! Li­sa Mis­kovs­ky har en finsk mam­ma och det förs­ta Li­sa bygg­de i sitt hus var en bas­tu.
12.35 Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Hen­nes röst går in­te att ta mis­te på. Gudst­jänst med Kimitoöns församling. Bal­tic Jazz-fes­ti­va­len i Dalsb­ruk. P­re­di­kant: Jes­se Hei­no­nen.
14.00 K­vant­hopp För t­ret­tio år se­dan såg web­ben, t­he World Wi­de Web, da­gens l­jus. B­lev värl­den bätt­re av det? Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel In­led­nings­vis hyl­lar vi min­net av mäs­ta­ren Joao Gil­ber­to och dy­ker dä­ref­ter in i en värld där den k­las­sis­ka mu­si­kens g­rän­ser och kom­bi­na­tions­möj­lig­he­ter mäts.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
18 18.00 Yo­kos natt­bok Ett ord in­för hel­gen Yo­kos natt­bok För­fat­ta­ren An­ni­ka San­de­lin lä­ser ur sin bok.
18.05 Do­ku­men­te­rat Do­ku­men­tä­ren be­rät­tar om hän­del­ser­na år 1930, året då Fin­land var nä­ra en s­tats­kupp och dik­ta­tur.
18.15 Ve­ga Mu­sik
18.30 Ve­ga Mu­sik
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Aktuell musik med bl. Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Britta Svanholm Maniette. John Williams: The Cowboys Overture. Nor­re­na & F­rantz Beach 2019 är här! Men hur känns det e­gent­li­gen? Na­tur­väk­tar­na (x2) Naturväktarna har myror som tema. Lyss­nar­nas f­rågor om my­ror och an­nat i na­tu­ren bes­va­ras av Kat­ja Bar­gum och An­ders Alb­recht. Du kan del­ta och s­täl­la f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler rin­ga 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: An­ni­ka L­jung­berg. Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny In­lands­ba­nan Or­sa I Me­ny i som­mar, föl­jer koc­ken Su­san­ne Jons­son In­lands­ba­nan, på jakt ef­ter ku­li­na­ris­ka s­kat­ter.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.50 Ve­ga Mu­sik 19.50 Ve­ga Mu­sik
20.00 Kaf­fek­var­nen Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm. 20.00 Fo­kus på De har va­rit po­pens kun­gar i S­ve­ri­ge men ef­ter 40 år av hit­låtar, uppb­rott och åter­fö­re­nin­gar är det nu s­lut. 20.00 Tack och lov Den t­red­je av som­ma­rens fem te­ma­kon­ser­ter. Te­ma: Mes­siansk mu­sik. B­land ar­tis­ter­na kan näm­nas Vik­tor K­li­men­ko, Hil­lel To­ka­zier, Lii­sa Mo­liis, Sa­rah Li­ber­man, Ja­mie Hils­den och Paul Wil­bur.
21 21.00 Pär­ke­le! Li­sa Mis­kovs­ky har en finsk mam­ma och det förs­ta Li­sa bygg­de i sitt hus var en bas­tu. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Livs­his­sen Hur s­läp­per man p­res­sen och för­hopp­nin­gar­na om som­mar­se­mes­tern?
21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör.
23.05 Ted & Kaj: Pur­mo Pa­va­rot­ti P­ra­ta om can­cer: Can­cer en­ga­ge­rar Pär­ke­le! Livs­his­sen Ve­ga Dans Ve­ga Mu­sik Nattk­las­siskt
23.30 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3