Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.

Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Livs­his­sen

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x4)

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mor­gon (x4)

07.25 Re­gio­na­la ny­he­ter

07.25 Ve­ga Mu­sik

BUU-öns­ke­mu­sik

07.35 BUU-sa­gan

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Lör­dag (x2)

Un­der­hål­lan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Ber­tell.

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.15 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.00 Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.10 Do­ku­men­te­rat

Do­ku­men­tä­ren be­rät­tar om hän­del­ser­na år 1930, året då Fin­land var nä­ra en s­tats­kupp och dik­ta­tur.

09.30 Ve­ga Mor­gon

10.00 Ve­gas som­marp­ra­ta­re

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Som­mar i S­vensk­fin­land (x10)

Programvärd: Tiina Grönroos.

Ve­ga Lör­dag

Un­der­hål­lan­de och ins­pi­re­ran­de sam­tal om hem, hän­del­ser och hob­byer.
12

12.00 Pär­ke­le

12.35 Ve­ga Mu­sik

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til.

Fo­kus på

Redaktör: Kjell Ekholm.

Gudst­jänst

f­rån S­vens­ka lut­hers­ka e­van­ge­li­fö­re­nin­gens års­fest i K­ris­ti­nes­tad.

14.00 K­vant­hopp

Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
18

18.00 Yo­kos natt­bok

Ett ord in­för hel­gen

Yo­kos natt­bok

För­fat­ta­ren An­ni­ka San­de­lin lä­ser ur sin bok. I sin natt­bok sk­ri­ver Yo­ko p­re­cis allt.

18.05 Do­ku­men­te­rat

En be­rät­tel­se om att in­te ge upp, ock­så om li­vet ger en rik­tigt myc­ket st­ryk.

18.15 Ve­ga Mu­sik

18.35 Ve­ga Mu­sik

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Na­tur­väk­tar­na (x2)

An­ders Alb­recht och Jör­gen Palmg­ren s­va­rar på lyss­nar­nas f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: An­ni­ka L­jung­berg.

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny

S­ve­ri­ges Ra­dios matp­rog­ram tit­tar d­jupt i g­ry­tor­na.

19.35 BUU-sa­gan

19.40 Ve­ga Mu­sik

19.40 Ve­ga Mu­sik

20.00 Y­le Ny­he­ter

20.00 Fo­kus på

Året 1994 s­log Li­sa Ek­dahl i­ge­nom med låten Vem vet. Mån­ga fö­ruts­påd­de att hen­nes kar­riär s­kul­le b­li kort­va­rig men så b­lev det in­te.

20.00 Tack och lov

Den and­ra av som­ma­rens fem te­ma­kon­ser­ter. Te­ma: T­ro. B­land ar­tis­ter­na kan näm­nas K­ris­ti­na Ar­nold, E­ric An­ders, T­he Booth B­rot­hers, Ro­land Ut­bult och Os­lo Gos­pel C­hoir.

21

21.00 Pär­ke­le

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

21.00 Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Livs­his­sen

Är da­gens bek­räf­tel­se­hys­te­ri ett sätt att b­ry­ta var­dags­möns­ter?

21.25 Ve­ga Mu­sik

21.25 Ve­ga Mu­sik

21.25 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re

Lux med DJ Bu­nuel

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör.

23.05 Ted & Kaj: Kajs Dis­ney­land

P­ra­ta om can­cer: Can­cer­bes­ked - f­rån döds­dom till folks­juk­dom

Pär­ke­le

Livs­his­sen

Ve­ga Dans

Ve­ga Mu­sik

Nattk­las­siskt

23.35 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3