Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 3.6. ti 4.6. ke 5.6. to 6.6. pe 7.6. la 8.6. su 9.6.

Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x6)

Ve­ga Mor­gon (x2)

07.30 Ve­ga Mor­gon

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

07.50 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Du viss­te sä­kert att det var b­rit­ten Wil­liam Hersc­hel som upp­täck­te p­la­ne­ten U­ra­nus.

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x9)

Ve­ga För­mid­dag

Ve­ga För­mid­dag (x3)

09.15 Do­ku­men­te­rat

- el­ler hur jag föll för film­se­rien som un­der fem de­cen­nier s­peg­lat sin sam­tid.

10.00 Y­le Ny­he­ter

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Ve­ga För­mid­dag

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Mu­sik är en konst­form där män­nis­kors k­rea­ti­vi­tet kan vä­xa och fö­ränd­ra.

Gudst­jänst

med Elimförsamlingen i Jakobstad. P­re­di­kant: Pat­rik Hellst­röm. Mö­tes­le­da­re: Sa­ra Dahl.

14.00 K­vant­hopp

Möt Bert­rand Pic­card, den le­gen­da­ris­ke pi­lo­ten som b­lev först med att f­ly­ga jor­den runt både i en bal­long och i ett f­lygp­lan d­ri­vet med so­le­ner­gi.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Sidekick: Elli Flén.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Anna Dönsberg.

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 BUU-öns­ke­mu­sik

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Nor­re­na & F­rantz

Nöden prövar vännen.

Na­tur­väk­tar­na (x2)

Trädgårdstema i Naturväktarna.

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny: M­jölk - och p­ro­duk­ter som in­te får kal­las m­jölk

S­vensk m­jölk­his­to­ria om m­jölkp­ro­pa­gan­da, m­jölk­po­li­tik och faj­ten mel­lan me­je­ri­jät­ten och hav­red­ryc­ken.

19.35 BUU-sa­gan

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Fo­kus på

Han har gett de vi­da s­lät­ter­na i Ös­ter­bot­ten ett sound. I mån­ga ge­ne­ra­tio­ner så b­ru­ka­de Måns­kens­bon­dens s­läk­tin­gar jor­den och det är ock­så of­ta han i si­na låtar åter­kom­mer till ti­der som har va­rit.

20.00 Tack och lov

C­las Vårds­tedt (bil­den) är ak­tuell med sitt s­jun­de al­bum - en sam­lings-CD där C­las sam­lat de bäs­ta sån­ger­na f­rån de sex ti­di­ga­re al­bu­men och s­pe­lat in dem på nytt till en­bart pia­noac­kom­pan­je­mang.
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Livs­his­sen

Vad är gums­ju­ka och i vil­ken ål­der bör­jar män­nens rö­var hän­ga?

21.25 Ve­ga Mu­sik

21.25 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör. P­ro­duk­tion: S­ve­ri­ges Ra­dio.

23.10 Nattk­las­siskt

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3