Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 27.5. ti 28.5. ke 29.5. to 30.5. pe 31.5. la 1.6. su 2.6.

Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Mor­gon­mu­sik

Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Re­gio­na­la ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Hiss­väg­ra­ren

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x6)

07.10 Ve­ga Mor­gon (x2)

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

07.55 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Dagens viktigaste nyheter.

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.20 Ve­ga Mor­gon (x4)

08.20 Ve­ga Mor­gon (x2)

08.30 Ve­ga Mor­gon

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga För­mid­dag (x3)

Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x3)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x9)

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x3)

I studion: Tomas Ek.

09.15 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Anna Dönsberg.

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Do­ku­men­te­rat

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Y­le Ny­he­ter

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x6)

Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til.

Gudst­jänst

med Esse församling.

Ve­ga Dag (x2)

Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til.

Fo­kus på

Redaktör: Kjell Ekholm.

Gudst­jänst

med Finlands Svenska Adventkyrka.

14.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2)

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

14.00 K­vant­hopp

Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

15.00 Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga K­väll (x2)

Den finlandssvenska hitlistan.

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x4)

Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land.

17.30 Ve­ga K­väll (x2)

Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen f­rån he­la S­vensk­fin­land.
18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Viktor Granö.

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 BUU-öns­ke­mu­sik

O­pe­ra­gui­den: T­rollf­löj­ten - ma­giskt sångs­pel för li­ten och s­tor

Mo­zarts T­rollf­löj­ten ta­lar till al­la ge­ne­ra­tio­ner och g­rup­per.

Nor­re­na & F­rantz

Na­tur­väk­tar­na (x2)

An­ders Alb­recht och Hans Häst­bac­ka s­va­rar på di­na f­rågor om d­jur och na­tur. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: Joa­kim Lax.

Ton­gåvan (x2)

19.20 Me­ny

S­ve­ri­ges Ra­dios matp­rog­ram tit­tar d­jupt i g­ry­tor­na.

19.35 BUU-sa­gan

20.00 Y­le Ny­he­ter

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x2)

Fo­kus på

Redaktör: Michael Cronström.

20.00 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi

21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Hiss­väg­ra­ren

Las­se Pöys­ti i den all­ra sis­ta rol­len han g­jor­de, i en varm ko­me­di om en­sam­het sk­ri­ven en­kom för ho­nom. Ma­nus och re­gi: Bengt Ahl­fors.

Y­le Ny­he­ter

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Livs­his­sen

Vad är ett frikort?

21.20 Ve­ga Mu­sik

21.20 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Do­ku­men­te­rat

År 1960 ut­kom b­räds­pe­let Ol­jan det s­to­ra ä­ven­ty­ret. Det var ett st­ra­te­gis­pel som an­da­des f­ram­tidst­ro och boks­tav­li­gen ut­nämn­de ol­jan till f­ram­ti­dens d­riv­me­del.

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Programvärd: Bertil Blom.

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

0

Nattk­las­siskt

Nattk­las­siskt

3