Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 6.5. ti 7.5. ke 8.5. to 9.5. pe 10.5. la 11.5. su 12.5.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

Re­gio­na­la ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x4)

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mor­gon (x4)

07.30 Re­gio­na­la ny­he­ter

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

07.50 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Al­bert Ehrn­rooth be­sö­ker Mar­ker Wad­den, en konstg­jord s­kär­gård i den li­ka­så konstg­jor­da s­jön Mar­ker­meer i Ne­der­län­der­na.

08.20 Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mor­gon (x6)

08.30 Re­gio­na­la ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x2)

Ve­ga För­mid­dag (x12)

09.15 Do­ku­men­te­rat

K­ris­ti­na Pal­tén b­lev t­rött på all f­räm­lings­fient­lig­het och män­nis­kors räds­la för and­ra män­nis­kor.

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Y­le Ny­he­ter

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Vi­nyls­ki­vor­nas för­sälj­nings­siff­ror s­ti­ger s­ta­digt. Är det b­ra el­ler dåligt för mil­jön?

Gudst­jänst

med Vasa baptistförsamling. P­re­di­kant: Joy­ce U­wu­kun­da. Mö­tes­le­da­re: Li­se­lott B­lom­berg.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

Ef­ters­nack

Sidekick: Misha Eriksson.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

Lux med El Bu­nu

Mu­sik för al­la som fi­rar el­ler som av någon an­led­ning in­te fi­rar Mors dag, och en hyll­ning till mu­si­ker som läm­nat oss un­der den se­nas­te ti­den.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. P­rog­ram­värd: Joa­kim Rundt.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Johanna Grönqvist.

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 BUU-öns­ke­mu­sik

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Ve­ga K­väll (x2)

Mag­nus Han­sén och Nic­ke Al­dén s­pe­lar be­röm­da led­mo­tiv och låtar som för all­tid är förk­nip­pa­de med s­pe­ci­fi­ka fil­mer el­ler till och med b­li­vit s­tör­re än s­jäl­va fil­men. Mis­sa in­te täv­lin­gen där det gäl­ler att kän­na i­gen led­mo­tiv!

Na­tur­väk­tar­na (x2)

Lyss­narf­rågor om d­jur och na­tur bes­va­ras av An­ders Alb­recht och Mim­ma Ekb­lad. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: An­ni­ka L­jung­berg. Bild: B­jar­ne Kan­tén

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny: Popp­kun­gen B­ru­no och hans gour­met­pop­corn

Hur myc­ket kan man e­gent­li­gen sä­ga om pop­corn? Väl­digt myc­ket! Var­för pop­par det?

19.35 BUU-sa­gan

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Tack och lov

Vec­kans s­kiv­ny­het i öns­ke­kon­ser­ten för and­lig mu­sik är den norsk-a­me­ri­kans­ka sån­gers­kan Sol­veig Leit­haugs 19:e al­bum - "Ri­ver­si­de".
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

Si­mon Sid är sån­ga­re i EDM(e­lect­ro­nic dan­ce mu­sic)-duon Sam Zi­mon.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi 1. T­ho­ry Bern­hards - Ge mej en gyll­ne ring insp:1962 2. Las­se Dahl­quist med T­ho­re Ehr­lings ork.

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.35 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Sa­muel E­riks­son är en av de un­ga so­lis­ter­na på Åbo­fil­har­mo­ni­ker­nas kon­sert. I Den k­las­sis­ka k­väl­len be­rät­tar han om sitt s­pe­lan­de och si­na val. P­rog­ram­värd är Ber­til B­lom. k­las­siskt@y­le.fi.

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3