Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
06.03 Tack och lov
I medlet av mars dog countryartisten Kenny Rogers (bilden) ...
06.06 Morgonmusik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Vår Musik
Jo­nas Näs­lund som har si­na dans­bands­röt­ter i Sve­ri­ge är nu­me­ra bo­satt i Borgå.
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.32 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag
08.05: Underhållande och inspirerande samtal om hem,
09.03: Att le­va på en­bart in­hems­ka råva­ror in­ne­bär att var­dag­li­ga pro­duk­ter såsom kaf­fe, pas­ta och oli­vol­ja faller bort...
10.03: Svens­ka Yle le­tar i år igen ef­ter lyss­nar­nas eg­na förs­lag på som­marpratare...
11.03: Ope­ra­sånga­ren Ron­nie Karls­son är Ki­ke Ber­tells lördagsgäst.
08.05 Kvanthopp
Precis som försvarsmakten försvarar Finland,
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.20 Vega Morgon
08.30 Re­gio­nala nyheter
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Andrum
09.16 Ve­ga Förmiddag
09.16: Programvärd: Nilla Hansson.
09.16 Na­turväktarna
Del­ta och ställ frågor via e-post: na­tur@yle. fi el­ler ring 0600 11 12 13 (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis) .
09.16 Ve­ga Förmiddag
to: Ring in på 0600 11 12 13. Prog­ram­värd: Gu­nil­la Ginström. Programvärd: Gunilla Ginström.
pe: Programvärd: Malin Valtonen.
09.15 Dokumenterat
För exakt hund­ra år se­dan gjor­des ett mord­för­sök på Mannerheim...
10.03 Vega Söndag
11.03: Diskussionen urartar avsiktligt då Kike Bertell,
12.03: Hur snart är strax? Är förr all­tid dåtid? Det hand­lar om hur vi pra­tar om det som än­nu in­te har hänt...
11.03 Ve­ga Förmiddag
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 To­ve Jans­son lä­ser: Mu­min­pap­pans memoarer
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
mu­sik och livsstil.
ma: Aktuella frågor inom kultur, Prog­ram­värd: Han­nah Norrena.
ti:
ke: Prog­ram­värd: Elin Willows.
to: Prog­ram­värd: Emil Friman.
pe:
13.03 Kvanthopp
Precis som försvarsmakten försvarar Finland,
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Korsholms svenska församling. Pre­di­kant, li­turg och text­lä­sa­re: Tor-Erik Store...
14.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion.
14.03 Kaffekvarnen
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
ti: Prog­ram­värd: Joakim Rundt.
ke:
to: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
15.03 Eftersnack
Sidekick: Elli Flén. Hur vec­kan gått. Iso­le­ra­de Ny­land och som­marstugorna...
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
15.03 Lux med DJ Bunuel
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
ti: Prog­ram­värd: Joakim Rundt.
ke:
to: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
pe:
la:
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Aktuellt 17
17.00 Yle Nyheter
17.05 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Kväll
ma: Musik,
ke: Så gott som all hobbyverksamhet har paus nu. Bar­nen sak­nar si­na kompisar,..
17.30 Vegatoppen
Den fin­landss­vens­ka hit­lis­tan. I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30: Tunga namn utmanar Vegatoppen denna vecka.
18.03: To­ve Ljungq­vist klätt­rar upp på Ve­ga­top­pens första plats...
17.30 Ve­ga Eftermiddag
livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
18.05 Dokumenterat
Att avs­tå från and­ra män­nis­kor är pa­ra­do­xalt just nu ett utt­ryck för män­nis­kokärlek,..
18.50 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15: Nya låtar med Ankies,
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
19.22 Den klas­siska kvällen
21.03: Georg Friedrich Händel: Drottningen av Sabas ankomst, ur ora­to­riet Salomon...
19.22 Nor­rena & Frantz
19.22 Dokumenterat
19.22 Tongåvan
Stöd gär­na in­sam­lin­gen för FDUV:s sommarläger.
20.03: Du kan stö­da in­sam­lin­gen ge­nom att be­ta­la in val­bar sum­ma på kon­to FI26 4055 0011 6719 02
21.03:
19.22 Me­ny: Kött­bul­lar, kött­bul­lar, köttbullar!
Hur Ikea fick sina köttbullar.
19.54 Vega Musik
19.55 Vega Musik
20.03 Vår Musik
Jo­nas Näs­lund som har si­na dans­bands­röt­ter i Sve­ri­ge är nu­me­ra bo­satt i Bor­gå. Prog­ram­värd: Tomas Ek.
20.03 Fokus på
Musik som är plågsam men vacker, med ett mör­ker man in­te vill läm­na för att det är gott och tryggt...
20.03 Or­det läc­ker: Samling
Kike Bertell, Eva Ke­la och Jes­per von Hert­zen sam­las kring or­det sam­ling i se­rien Or­det läcker.
20.03 Tack och lov
Den stun­dan­de påsk­hel­gen gör sig påmind i öns­ke­kon­ser­ten med and­lig musik...
21
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
Verklligheten blir allt konstigare,
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion.
21.37 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Li­ne Jo­han­ne­sen är trom­bo­nist och hon be­rät­tar att hon har bli­vit tvun­gen att läg­ga om sitt ar­be­te helt och hållet nu då sto­ra kon­ser­ter in­te är til­låtna. Prog­ram­värd: Ber­til Blom. klassiskt@yle.
23.35 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3